Buradasınız

ERGENLERDE OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR İLE RİSKLİ DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN POSITIVE AND NEGATIVE EMOTIONS AND RISKY BEHAVIORS IN ADOLESCENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine the relationship between positive-negative emotions and risky behaviour in adolescents. This is a descriptive study. The study sample consists of 300 adolescents attending occupational high schools. Among the participants 38% were girls (n= 113) and 62% were boys (n= 187). Data were collected by Positive-Negative Experiences Scale and Risky Behaviours Scale. Analysis showed that risky behaviours had a negative relationship with positive experiences and a positive relationship with negative experiences. Findings were discussed in the light of the literature.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ergenlerin yaşamış oldukları olumlu ve olumsuz duygular ile riskli davranışlar arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu çalışma betimsel yönteme dayanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu meslek lisesinde öğrenim görmekte olan 300 ergenden oluşmaktadır. Katılımcıların %38’i kız (n= 113), %62’si erkek (n= 187) öğrencidir. Araştırmanın verileri Olumlu ve Olumsuz Yaşantı Ölçeği ve Riskli Davranışlar Ölçeği ile toplanmıştır. Analizler sonucunda, olumlu yaşantılar ile riskli davranışlar arasında negatif; olumsuz yaşantılar ile riskli davranışlar arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akın, E. & Berkem, M. (2012). İntihar girişiminde bulunan ergenlerde psikiyatrik tanıların,
demografik ve klinik özelliklerin değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, 17, 228-232.
Aras, Ş., Günay, T., Özan, S. & Orçın, E. (2007). İzmir ilinde lise öğrencilerinin riskli davranışları.
Anatolian Journal of Psychiatry, 8, 186-196.
Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (1997). Türk ailesinde adolesanların
sorunları araştırması. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları,
Takav Matbaacılık, Ankara.
Başbakanlık Aile ve Sosyal Aştırmalar Genel Müdürlüğü (2010). Türkiye’de Ergen Profili
2008. Manas Medya Planlama Reklam Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti, Ankara.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, E. (2010). Bilimsel Araştırma
Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Cooper, M. L., Agocha, V. B. & Sheldon, M. S. (2000). A motivational perspective on risky
behaviors: The role of personality and affect regulatory processes. Journal of Personality,
68, 1059-1088.
Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness, and a proposal for a national
index. American Psychologist, 55, 34-43.
Diener, E. & Diener, C. (1996). Most people are happy. Psychological Science, 7, 181-185.
Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S. & Biswas-Diener, R. (2010).
New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative
feelings. Social Indicators Research, 97, 143–156.
Doran, N., Cook, J. W., McChargue, D., Myers, M. G. & Spring, B. (2008). Cue-elicited
negative affect in impulsive smokers. Psychology of Addictive Behaviors, 22, 249-256.
Eneçcan, F. N., Şahin, E. M., Erdal, M., Aktürk, Z. & Kara, M. (2011). Edirne şehir merkezindeki
lise öğrencilerinde riskli sağlık davranışlarının değerlendirilmesi. TAF Preventive
Medicine Bulletin, 10, 687-700.
Ercan, E. E., Varan, A. & Aydın, C. (2010). İntihar girişiminde bulunan ergenlerde sosyodemografik,
psikiyatrik ve ailesel özelliklerin araştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı
Dergisi, 7, 81-91.
Ertemir, D. & Ertemir, M. (2003). Gençlerin intihar girişimlerinin özellikleri. Düşünen Adam
Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 16, 231-234.
Farmer, S. & Hanratty, B. (2012). The relationship between subjective wellbeing, low income
and substance use among schoolchildren in the north west of England: A cross-sectional
study. Journal of Public Health, 34, 512-522.
Gençtanırım-Kuru, D. (2010). Ergenlerde riskli davranışların yordanması. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Güler, N., Güler, G., Ulusoy, H. & Bekar, M. (2009). Lise öğrencileri arasında sigara, alkol
kullanımı ve intihar düşüncesi sıklığı. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 31, 340-345.
Güraksın, A., Ezmeci, T., İnandı, T., Vançelik, S. & Tufan, Y. (1998). Erzurum il merkezinde
ortaokul ve lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi, 30,
89-93.
Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygular ile Riskli Davranışlar ... 601
May 2014 Vol:22 No:2 Kastamonu Education Journal
Haase, C. M. & Silbereisen, R. K. (2011). Effects of positive affect on risk perceptions in
adolescence and young adulthood. Journal of Adolescence, 34, 29-37.
Hair, E. C., Park, M. J., Ling T. J. & Moore, K. A. (2009). Risky behaviors in late adolescence:
co-occurrence, predictors, and consequences. Journal of Adolescent Health, 45, 253–261.
Hoyt, L. T., Chase-Lansdale, P. L., McDade, T. W. & Adam, E. K. (2012). Positive youth,
healthy adults: Does positive well-being in adolescence predict better perceived health
and fewer risky health behaviors in young adulthood? Journal of Adolescent Health, 50,
66-73.
Kara, B., Hatun, Ş., Aydoğan, M., Babaoğlu, K. & Gökalp, A. S. (2003). Kocaeli ilindeki lise
öğrencilerinde sağlık açısından riskli davranışların değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Dergisi, 46, 30-37.
Karahan, T. F., Sardoğan, M. E., Gençoğlu, C. & Yılan, G. (2006). Lise öğrencilerinde trafik,
madde kullanımı ve toplumsal konumla ilgili risk alma davranışı. Eğitim ve Bilim, 31,
72-79.
Katja, R., Paivi, A., Marja-Terttu, T. & Pekka, L. (2002). Relationships among adolescent
subjective well-being, health behavior, and school satisfaction. Journal of School Health,
72, 243-249.
Keskinoğlu, P., Karakuş, N., Pıçakcıefe, M., Giray, H., Bilgiç, N. & Kılıç, B. (2006). İzmir’de
lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal öğrenmenin
etkisi. Toraks Dergisi, 7, 190-195.
Küçük, S. (2005). Kırşehir ili ortaöğretim öğrencilerinin genel sağlık sorunlarının belirlenmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
Magid, V., Colder, C., Stroud, L. R., Nichter, M. & Nichter, M. (2009). Negative affect, stress,
& smoking in college students: Unique associations independent of alcohol and marijuana
use. Addictive Behaviors, 34, 973-975.
Mason, W. A., Hitchings, J. E. & Spoth, R. L. (2009). Longitudinal relations among negative
affect, substance use and peer deviance during the transition from middle to late adolescence.
Subst Use Misuse, 44, 1142-1159.
Özdemir, S., Erkan, S., Karip, E., Sezgin, F. & Şirin, H. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin
okulu terk etme nedenleri ve çözüm önerileri. 107K453’nolu Araştırma Projesi.
Öztop, D. B., Özdemir, Ç., Ünalan, D., Akgül, H. ve Şahin, N. (2009). İntihar girişiminde
bulunan 6-16 yaş grubuna ait 2002-2006 yılları başvuru kayıtlarının değerlendirilmesi.
Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4, 159-173.
Özyurt, B. & Dinç, G. (2006). Manisa’da okul çağı çocuklarda alkol kullanım sıklığı ve alkol
kullanımı ile ilişkili faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 5, 61-71.
Sarı, C. (2006). Lise öğrencilerinde riskli sağlık davranışları. Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, İstanbul.
Sayar, K., Öztürk, M. & Acar, B. (2000). Aşırı dozda ilaç alımıyla intihar girişiminde bulunan
ergenlerde psikolojik etkenler. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 10, 133-138.
Swaim, R. C., Chen, J., Deffenbacher, J. L. & Newcomb, M. D. (2001). Negative affect and
alcohol use among Non-Hispanic White and Mexican American adolescents. Journal of
Child & Adolescent Substance Abuse, 11, 55-75.
602 Bülent Baki TELEF...
Mayıs 2014 Cilt:22 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
Şimşek, H. (2011). Lise öğrencilerinde okulu bırakma eğilimi ve nedenleri. Eğitim Bilimleri
Araştırmaları Dergisi, 1, 1-21.
Tart, C. D., Leyro, T. M., Richter, A., Zvolensky, M. J., Rosenfield, D. & Smits, J. A. (2010)
Negative affect as a mediator of the relationship between vigorous intensity exercise and
smoking. Addictive Behaviors, 35, 580-585.
Telef, B. B. (2011). Olumlu ve olumsuz yaşantı ölçeğinin Türkçeye uyarlaması; geçerlik ve
güvenirlik çalışması. 11. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde Sunulmuş Bildiri.
İzmir.
Telef, B. B. (2013). Olumlu ve olumsuz yaşantı ölçeği: Ergenler için geçerlik ve güvenirlik
çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 14, 62-68.
Ulusoy, D., Demir, Ö. N. & Baran, G. A. (2005). Ergenlik döneminde intihar algısı: Lise son
sınıf gençlik örneği. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 22, 259-270.
Veselska, Z., Geckova, A. M., Reijneveld, S. A. & Van Dijk, J. P. (2011). Self-efficacy, affectivity
and smoking behavior in adolescence. European Addiction Research, 17, 172-177.
Villodas, F., Villodas, M. T. & Roesch, S. (2011). Examining the factor structure of the positive
and negative affect schedule (panas) in a multiethnic sample of adolescents. Measurement
and Evaluation in Counseling and Development, 44, 193-203.
Watson, D. (2002). Positive affectivity: The disposition to experience pleasurable emotional
states, In C.R. Synder & Shane J. Lopez (Eds), Handbok of Positive Psychology (pp. 106-
119). NY: Oxford University Press.
Yalaki, Z., Taşar, M. A., Yalçın, N. & Dallar, Y. (2011). Çocukluk ve gençlik dönemindeki
özkıyım girişimlerinin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi, 50, 125-128.
Youngblade, L. M. & Curry, L. A. (2006). The people they know: Links between interpersonal
contexts and adolescent risky and health-promoting behavior. Applied Developmental
Science, 10, 96-106.
Zhao, J. (2006). The effects of induced positive and negative emotions on risky decision
making. Thesis presented at the 28th Annual Psychological Society of Ireland Student
Congress, Maynooth, Ireland.
Zimmermann, G. (2010). Risk perception, emotion regulation and impulsivity as predictors
of risk behaviours among adolescents in Switzerland. Journal of Youth Studies, 13, 83-99.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com