Buradasınız

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA: “BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK”

A SAMPLE PRACTICE IN THE REVOLUTION HISTORY AND KEMALISM, REPUBLIC OF TURKEY: “AN ANALYSIS OF A PERIOD: NUTUK”

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to show the teachers an alternative exemplary practice on studying the subject “An Analysis of a Period: Nutuk” in the unit called ‘The Steps for Modern Turkey’ of the eighth – grade course called ‘The Turkish Revolution History and Kemalism’ and to reveal the students’ opinions about this process. The action research of the qualitative research methods was used in this research. The descriptive analysis and the document analysis were used to analyse the research data. The working group of the research consisted of 24 eighth – grade students attending a secondary school in the centre of Ankara. The suitable sample method of the intentional sample methods was used in choosing the participants. According to the results of the study, it was determined that the students expressed on Nutuk as the main work to understand our past and to learn our history and that they saw Nutuk as a guiding way to appreciate the value of the Republic. In addition, according to the results of the research, it was seen that creative drama had a positive effect on understanding the conditions of that historical period and evaluating the events by empathising with historical characters.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi “Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar” ünitesindeki “Bir Devrin Analizi: Nutuk” konusunun işlenişinde öğretmenlere alternatif örnek bir uygulama göstererek öğrencilerin sürece dair görüşlerini ortaya koymaktır. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması biçiminde desenlenmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde veri çözümleme yaklaşımlarından betimsel analiz ve doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara merkezdeki bir ortaokulun 8. sınıfına devam eden 24 öğrenci oluşturmuştur. Katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin Nutuk’u, geçmişimizi anlamamızda, tarihimizi öğrenmemizde temel eser olarak ifade ettikleri ve Nutuk’u Cumhuriyet’in değerini kavramada bir yol gösterici olarak gördükleri tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre tarihsel dönemin şartlarını anlamada ve tarihi karakterler ile empati kurarak olayları değerlendirmede yaratıcı drama yönteminin olumlu etkisi olduğu görülmektedir.

REFERENCES

References: 

Adıgüzel, H. Ö. (Ed.). (2006). Eğitimde Yeni Bir Yöntem ve Disiplin: Yaratıcı Drama. Yaratıcı
Drama 1985–1998 Yazılar. Ankara: Naturel Yayınları.
Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Örnek Bir... 1073
September 2014 Vol:22 No:3 Kastamonu Education Journal
Akçakayalıoğlu, C. (1988). Nutuk Nasıl İncelenmeli-Nasıl Tanıtılmalı ve Öğretilmelidir? Atatürk
Araştırma Merkezi Dergisi, V(13).
Aksoy, N. (2003). Eylem Araştırması: Eğitimsel Uygulamaları İyileştirme ve Değiştirmede Kullanılacak
Bir Yöntem. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 36, 474-489.
Altıkulaç, A. (2008). 8. Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bir Öğretim Tekniği
Olarak “Drama”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
Altıkulaç, A. ve Akhan, N.E. (2010). 8. Sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Yaratıcı
Drama Yöntemi ve Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanılmasının Öğrenci Başarı ve
Tutumlarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11( 3), 225-247.
Ata, B. (2002). Tarih Derslerinde “Dokümanla Öğretim” Yaklaşımı. Türk Yurdu, 22(175), 80–
86.
Ata, B. (2006). İlköğretimde Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Öğrenci Kompozisyonlarında
Atatürkçülük. 21nci Yüzyılın Başında Kemalizm’in Anlaşılması ve Anlatılmasındaki Sorunlar.
Yeditepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 8-9 Kasım.
Bayraktar, S. (2006). Gençler İçin Nutuk. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları
Cooper, H. (1996). Historical Thinking and Cognitive Development In The Teaching Of History.
In H. Bourdillon (Ed.). Teaching History. (p. 101–122). Great Britain: The Open University.
Demircioğlu, İ. H. (2005). Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar. Ankara:Anı Yayıncılık.
Dilek, D. ve Dilek, A. (2005). Tarih Öğretiminde Ders Materyali Olarak Nutuk. İlk ve Orta
Öğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının
Öğretimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. (Hazırlayanlar: Mehmet Saray,
Hüseyin Tosun) Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
Doğan, N. (2008). İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin
Öğretiminde Tarihsel Kanıt Kullanımının Etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Doğan, Y. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Yazılı Kanıtların Kullanımı. Yayımlanmamış
Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
Dönmez, C. ve Yazıcı, K. (2008). T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi.
Ankara: Nobel Yayınları.
Emiroğlu, G. (2006). İlköğretim Düzeyinde İnkılâp Tarihi Ders Konularının Öğretimi: Metot ve
Etkinlikler. Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet Tarihi Öğretimi. (Ed: Y.
Doğaner) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Erdil, A. (2007). İlköğretim T. C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretiminde Dramanın
Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi,
Sakarya.
Fer, S. ve Cırık, İ. (2007). Yapılandırmacı Öğrenme: Kuramdan Uygulamaya. İstanbul: Morpa.
Giritli, İ. (1997). Okunuşunun 70. Yılını Kutladığımız Büyük Nutuk Nedir?. Atatürk Araştırma
Merkezi Dergisi, XIII (38).
Güven, A. (2005). İlköğretim Okulları Sosyal Bilgiler Dersindeki Tarih Konularında Yaratıcı
Drama Kullanımı. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11,454-461.
Işık, H. (2008). Tarih Öğretiminde Doküman Kullanımının Öğrencilerin Tarihsel Düşünme Be1074
Necdet HAYTA, Nadire Emel AKHAN...
Eylül 2014 Cilt:22 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi
cerilerine ve Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
Johnson, C. (2002). Drama and Metacognition. Early Child Development and Care, 172(6),
595- 602.
Keleş, H., Ata, B. ve Köksal, İ. (2006). “Tarihî Dokümanla Tarih Öğretiminin Lise Öğrencilerinin
Başarısına Etkisi”. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 99-112.
Korkmaz, Z. (2000). Nutuk. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
Köstüklü, N. (1999). Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi. Konya: Günay Matbaacılık.
Köstüklü, N. (2000). Atatürk ve Milli Mücadeleyi Anlamak veya Türk İnkılâp Tarihinde Terminoloji
Meselesi. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVI (48).
Kuzu, A. (2009). Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişimde Eylem Araştırması. Uluslararası
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 425-433.
Başol, S., Yıldırım, T., Koyuncu, M., Yıldız, A. ve Evirgen, Ö. F. (2013). İlköğretim 8 Türkiye
Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: MEB. Devlet
Kitapları.
Philbin, M. and Myers, J. (1991). Classroom Drama: Discourse as a Mode of Inquiry in Elementary
School Social Studies. Social Studies, 82(5), 179-182.
Stradling, R. (2003). Tarihi Öğrenmek ve Öğretmek - 20. Yüzyıl Avrupa Tarihi Nasıl Öğretilmeli.
(Çeviren: Ayfer Ünal) İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
Şehirli, Y. A. (2000). Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin Tahlili. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,
XVI (47).
Şengül, T. (2010). Tarih Öğretiminde Drama. Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin
Özel Öğretim Yöntemleri. (Ed: M. Safran) İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
Top, M. (2009). İlköğretim 8. Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde
Edebi Ürünlerin Kullanımının Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Uzun, H. (2005). Atatürk’ün Nutuk’unun İçerik Analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe
Üniversitesi, Ankara.
Uzun, H. (2006). Atatürk ve Nutuk. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Üstündağ, T. (2006). Temel Eğitimde Drama. Yaratıcı Drama 1985–1998 Yazılar. (Prof. Dr. İnci
San’a Armağan). (Ed: Ö. H. Adıgüzel) Ankara: Naturel Yayınları.
Vella, Y. (2001). Yaratıcı Tarih Öğretimi. (Çeviren. Bahri Ata) Milli Eğitim Dergisi. Sayı:150
Mart-Nisan-Mayıs. Ankara: MEB Yayınları.
Yalçın, S. (2006). Nutuk. Ankara: Gazi Kitabevi.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com