Buradasınız

TÜREV UYGULAMALARI KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE GEOGEBRA YAZILIMININ KULLANIMI

USING GEOGEBRA SOFTWARE IN TEACHING APPLICATIONS OF DERIVATIVE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the effects of a dynamic software on the achievement of pre-service mathematics teachers in applications of derivative and identify their opinions about computer-assisted instruction. As the dynamic mathematics software, GeoGebra is used in the study. The sample of the study comprises of 35 pre-service mathematics teachers in the Department of Mathematics Education Program of a state university in Turkey. An achievement test for applications of derivative and opinion form are used as data collecting tools of the study carried out with embedded design as a part of mixed method. After the analysis of data it is concluded that computer-assisted instruction method in which dynamic mathematics software is used has a positive effect on the achievement of pre-service mathematics teachers in applications of derivative. In addition, it is determined that pre-service teachers’ opinions support the usage of this method in other mathematics lessons because of the features of this method which are visualize, concretization, understanding by applying and interpreting and increasing retention. Especially, it has been determined that this method has contributed to the visualization and concretization of the maximum and minimum problems and the Mean Value, Fermat and Rolle Theorems.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, dinamik bir yazılımın matematik öğretmeni adaylarının türev uygulamaları konusundaki başarılarına etkisini tespit etmek ve bilgisayar destekli öğretim yöntemi hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışma grubunu Türkiye’de bir devlet üniversitesinin Matematik Öğretmenliği Programında öğrenim görmekte olan 35 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Karma araştırma yaklaşımı içerisinde yer alan gömülü desen (embedded design) ile yürütülen bu çalışmada veri toplama aracı olarak türev uygulamaları bilgi testi ve görüş formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, dinamik bir matematik yazılımının kullanıldığı bilgisayar destekli öğretim yönteminin, türev uygulamaları konusunda öğretmen adaylarının başarılarına olumlu yönde katkı sağladığı görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının, görselleştirme, somutlaştırma, uygulama yaparak anlama ve yorumlama, kalıcılığı arttırma gibi özelliklerden dolayı bu yöntemin matematik derslerinde kullanılması gerektiğini düşündükleri belirlenmiştir. Özellikle bu yöntemin maksimum-minimum problemleri, ortalama değer, Fermat ve Rolle Teoremlerinin görselleştirilmesine ve somutlaştırılmasına da katkı sağladığı tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Aksoy, Y. (2007). Türev kavramının öğretiminde bilgisayar cebiri sistemlerinin etkisi. Yayınlanmamış
doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Ancsin, G., Hohenwarter, M., & Kovacs, Z. (2011). GeoGebra goes mobile. The Electronic Journal
of Mathematics and Technology, 1(1), 1-10.
Artigue M. (1997). Le logiciel Derive comme révélateur de Phénomènes didactiques liés à la’utilisation
d’environnements informatiques pour l’apprentissage. Educational Studies in Mathematics,
33 (2), 133-169.
1224 Yılmaz ZENGİN, Enver TATAR...
Eylül 2014 Cilt:22 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi
Baki, A. (2001). Bilişim teknolojisi ışığı altında matematik eğitiminin değerlendirilmesi. Milli Eğitim
Dergisi, 149, 26-31.
Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler İçin Bilgisayar Destekli Matematik (1. bs.). İstanbul: BİTAVCeren
Yayın Dağıtım.
Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (4. bs.). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılık.
Balcı, M. (2000). Genel Matematik 1 (1. bs.). Ankara. Balcı Yayınları.
Balcı, M. (2010). Matematik Analiz 1 (7. bs). Ankara. Balcı Yayınları.
Bulut, M. (2009). İşbirliğine dayalı yapılandırmacı öğrenme ortamlarında kullanılan bilgisayar cebiri
sistemlerinin matematiksel düşünme, öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Yayınlanmamış
doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Bulut, M., & Bulut, N. (2011). Pre service teachers’ usage of dynamic mathematics software. The
Turkish Online Journal of Educational Technology,10(4), 1-6.
Büyüköztürk, Ö. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14. bs) Ankara: Pegem Akademi.
Creswell, J. W. (2012). Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and
qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson.
Dikovic, L. (2009a). Applications GeoGebra into teaching some topics of mathematics at the college
level. Computer Science and Information Systems, 6, 191–203.
Dikovic, L. (2009b). Implementing dynamic mathematics resources with GeoGebra at the college
level. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 4(3), 51-54.
Güven, B., & Karataş, İ. (2003). Dinamik geometri yazılımı cabri ile geometri öğrenme: Öğrenci
görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 67-78.
Hacıomeroglu, E. S., Bu, L., Schoen, R. C., & Hohenwarter, M., (2009). Learning to develop mathematics
lessons with GeoGebra, Mathematics, Statistics Operation Research Connections, 9(2), 24-26.
Hitt, F. (2011). Construction of mathematical knowledge using graphic calculators (CAS) in the
mathematics classroom. International Journal of Mathematical Education in Science and Technologhy,
42 (6), 723-735.
Hohenwarter, J., Hohenwarter, M., & Lavicza Z. (2009). Introducing dynamic mathematics software
to secondary school teachers: the case of GeoGebra. Journal of Computers in Mathematics and
Science Teaching, 28(2), 135- 146.
Hohenwarter, J., Hohenwarter, M., & Lavicza, Z. (2010). Evaluating Difficulty Levels of Dynamic
Geometry Software Tools to Enhance Teachers’ Professional Development. International Journal
for Technology in Mathematics Education, 17(3), 127-134.
Hohenwarter, M. (2006). GeoGebra - didaktische materialien und anwendungen für den mathematikunterricht.
Unpublished doctoral thesis, University of Salzburg, Salzburg.
Hohenwarter, M., & Lavicza, Z.(2007). Mathematics teacher development with ICT: Towards an
ınternational GeoGebra institute. Proceedings of British Society for Research into Learning Mathematics,
27 (3), 49-54.
Kabaca, A., Aktümen, M., Aksoy, Y. ve Bulut, M. (2010). Matematik öğretmenlerinin avrasya GeoGebra
toplantısı kapsamında dinamik matematik yazılımı GeoGebra ile tanıştırılması ve Geo-
Gebra hakkındaki görüşleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Egitimi Dergisi, 1(2), 148-165.
Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2011). Genel Matematik (6. bs.). Erzurum. Kültür Eğitim Vakfı Yayınları.
Kağızmanlı, T. B. ve Tatar, E. (2012). Matematik öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli öğretim
hakkındaki görüşleri: türevin uygulamaları örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 897-912.
Türev Uygulamaları Konusunun Öğretiminde Geogebra Yazılımının ... 1225
September 2014 Vol:22 No:3 Kastamonu Education Journal
Kutluca, T. ve Zengin, Y. (2011). Matematik öğretiminde GeoGebra kullanımı hakkında öğrenci
görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17,
160-172.
McMillan, J., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th ed.).
Boston: Pearson.
Mevarech, Z. R., & Rich, Y. (1985). Effects of computer-assisted mathematics ınstruction on disadvantaged
pupils’ cognitive and affective development. Journal of Educational Research, 79 (1),
5-11.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). Ortaöğretim Matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu (9-12.
sınıflar), Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
Pierce. R., & Stacey, K. (2002). Monitoring effective use of computer algebra systems. In B. Barton,
K.C. Irwin, M. Pfannkuck, & M. O. J. Thomas (Eds.), Proceedings of the 25th Annual Conference
of the Mathematics Education Research Group of Australasia, 575-582. Auckland: MERGA.
Preiner, J. (2008). Introducing dynamic mathematics software to mathematics teachers:the case of
GeoGebra. Doctoral dissertation in Mathematics Educatio, Faculty of Natural Sciences, University
of Salzburg, Austria.
Reis, Z. A. (2010). Computer supported mathematics with GeoGebra. Procedia Social and Behavioral
Sciences, 9, 1449-1455.
Ross, J. A., & Bruce, C. D. (2009). Student achievement effects of technology-supported remediation
of understanding of fractions. International Journal of Mathematical Education in Science and
Technology, 40, 713-727.
Saha, R. A., Ayub, A. F. M., & Tarmizi, R. A., 2010. The effect of GeoGebra on mathematics achievement:
enlightening coordinate geometry learning. Procedia Social and Behavioral Sciences,8,
686-693.
Selçik, N., & Bilgici, G. (2011). GeoGebra yazılımının öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim
Dergisi, 19(3),913-924
Smith, B. A. (1996). A meta-analysis of outcomes from the use of calculators in mathematics education.
Doctoral dissertation, Texas A&M University at Commerce. Dissertation Abstracts International,
58, 03.
Tall, D. (1990). Inconsistencies in the learnig of calculus and analysis. Focus on Learning Problems
in Mathematics, 12, 46-63.
Tatar, E. (2012). The effect of dynamic mathematics software on achievement in mathematics: The
case of trigonometry. Energy Education Science and Technology PartB: Social and Educational
Studies, 4(1): 459-468.
Tatar, E., Okur, M., & Tuna, A., (2008). Ortaöğretim matematiğinde öğrenme güçlüklerinin saptanmasına
yönelik bir çalışma, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 507-516.
Thomas, G. B., Weir, M. D., & Hass, J. R. (2011). Thomas Kalkülüs (12. bs.). (M. Bayram, Çev.).
İstanbul: PEARSON Eğitim Çözümleri.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. bs.). Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Zengin, Y., Furkan, H., & Kutluca, T. (2012). The effect of dynamic mathematics software GeoGebra
on student achievement in teaching of trigonometry. Procedia and Social Behavioral Sciences,
31, 183-187.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com