Buradasınız

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRETİME BAKIŞ AÇILARI

THE VIEWS OF THE INSTRUCTORS OF ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHING PROGRAM ON CONSTRUCTIVIST TEACHING

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine the views of the instructors who work in elementary mathematics teaching program at the faculties of education on teaching via the constructivist approach, and the degree to which they featured the activities based on this approach in their classroom teaching along with reasons for doing so. The case study method, which is among the qualitative research designs, was used throughout this study. The sample of the research is composed of 15 instructors who were working in elementary mathematics teaching program at the faculties of education located in two provinces of the Eastern Anatolia Region in the 2010-2011 academic year. The data was obtained with the help of semi-structured interviews and subjected to content analysis. In view of the analysis of research findings, it was concluded that the participants considered the constructivist approach positive, but they remained limited due to reasons such as lack of time, the structure of mathematics subjects, intensive curriculum and the fact that students and instructors were not accustomed to the activities based on the constructivist approach.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; eğitim fakülteleri ilköğretim bölümü matematik eğitimi ana bilim dalı öğretim elemanlarının yapılandırmacı yaklaşımla öğretime bakış açılarını ve sınıf içi öğretimlerinde bu yaklaşıma dayalı etkinliklere ne derece yer verdiklerini nedenleri ile birlikte araştırmaktır. Bu çalışma sürecinde, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2010–2011 öğretim yılında Doğu Anadolu Bölgesinin iki ilinde bulunan eğitim fakültelerinin ilköğretim bölümü matematik eğitimi ana bilim dalında görev yapan 15 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Veriler, yarı-yapılandırılmış mülakat yardımıyla toplanmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularının analiziyle; katılımcıların yapılandırmacı yaklaşımı olumlu buldukları fakat uygulanmasında, zaman yetersizliği, matematik konularının yapısı, müfredatın yoğun olması, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yapılandırmacı yaklaşıma dayalı etkinliklere alışık olmaması gibi nedenlerden dolayı sınırlı kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır.
385
400

REFERENCES

References: 

1. Sert, N. (2008). Costructivism in the elementary school curricula. Journal of Theory and Practice
in Education, 4 (2), 291–316.
2. Airasian, P.W., & Walsh, M.E. (1997). Constructivist cautions. Phi Delta Kapan, 78 (6), 444–449.
3. Appleton, K. (1997). Analysis and description of students’ learning during science classes using a
constructivistbased model. Journal of Research in Science Teaching, 34 (3), 303–318.
4. Şaşan, H. H. (2002). Yapılandırmacı öğrenme. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 74 (75), 49–52.
5. Yager, R. E. (1991). The constructivist learning model: Toward real reform in science education.
Science Teacher, 58 (6), 52–57.
İlköğretim Matematik Eğitimi Programı Öğretim Elemanlarının... 153
January 2015 Vol:23 No:1 Kastamonu Education Journal
6. Hein, E. G. (1991). Constructivist learning theory. The museum and the needs of people. CECA
(International Committee of Museum Educators) Conference, Jerusalem Israel, http://www.
exploratorium.edu/ifi/resources/constructivistlearning.html (13.03.2009).
7. Bay, E. ve Karakaya, Ş. (2009). Öğretmen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı uygulamaların
etkililiğinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (28), 40–55.
8. Erdamar, G. ve Demirel, M. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının duyuşsal ve bilişsel
öğrenme ürünlerine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (4), 629–661.
9. Coşkun, Y. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin, yapılandırmacı yaklaşım temelinde ölçme ve
değerlendirme etkinliklerine ilişkin görüşleri. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Ege
Üniversitesi, 1–3 Ekim, İzmir.
10. Çınar, O., Teyfur, E. ve Teyfur, M. (2006). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı
eğitim yaklaşımı ve programı hakkındaki görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 7 (11), 47–64.
11. Özgan, H. ve Turan, E. (2010). Yapılandırmacı yaklaşımın uygulanmasında karşılaşılan sorunların
çözümüne yönelik öğretmenlerin yöneticilerden beklentileri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği
Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, s. 724–729.
12. Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Dergisi, 40 (1), 41–61.
13. Zembat, İ. Ö. (2007). Asimilasyon prensibinin anlamının öğretmen adaylarınca kavranması ve
takdir edilmesi. Hacettepe Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 306–318.
14. Uşun, S. ve Karagöz, E. (2009). İlköğretim II. kademe matematik dersi öğretim programının
öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi (İLKE), 22, 101–116.
15. Baviskar, S. N., Hartle, R. T., & Whitney, T. (2009). Essential criteria to characterize constructivist
teaching: Derived from a review of the literature and applied to five constructivist-teaching
method articles. International Journal of Science Education, 31 (4), 541–550.
16. Schunk, D. H. (2009). Learning Theories. An Educational Perspectives. Eğitimsel Bir Bakışla
Öğrenme Kuramları. Çeviri Editörü: Muzaffer Şahin. Nobel Yayın Dağıtım, 578 s, Ankara.
17. Brooks, J.G., & Brooks, M.G. (1993). In search of understanding: the case for constructivist classrooms.
Alexandria: VA: Association for Supervision and Curriculum Development, Virginia, USA.
18. Elkind, D. (2004). The problem with constructivism. The Educational Forum, 68, 306–312.
19. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı s:2).
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
20. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel
araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Pegem Yayınevi.
21. Niemi, H. (2002). Active learning-a cultural change needed in teacher education and schools.
Teaching and Teacher Education, 18(7), 763–780.
22. Bal, P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından
değerlendirilmesi. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 53–68.
23. Erdemir, Z. A. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin ölçme değerlendirme teknikerini
etkin kullanabilme yeterliklerinin araştırılması (Kahramanmaraş örneği). Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com