Buradasınız

John Dewey’in Liberalizmi: Birey/cilik-Toplum ve Özgürlük

John Dewey’s Liberalism: Individual/ism-Community and Freedom

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Liberalism, throughout its appearance and development, has been evaluated from different perspectives and, accordingly, different interpretations have been made about its meaning and scope. In this study, liberalism of American philosopher J. Dewey was investigated. Dewey approached the conventional liberalism, which was somewhat the maintenance of J. Locke convention, and thought that it was necessary to revise and reform liberalism as well as other issues he focused on. Dewey’s liberalism highlights the individual in the community and the relationship between freedom and culture.
Abstract (Original Language): 
Liberalizm, ortaya çıkışı ve gelişimi süresince farklı bakış açılarıyla değerlendirilmiş, bu duruma bağlı olarak da anlamı ve kapsamı konusunda farklı yorumlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, Amerikalı filozof J. Dewey’in liberalizm yorumu incelenmiştir. Dewey, sosyal liberaller grubu içinde yer alarak, J. Locke geleneğinin devamı mahiyetinde olan, klasik liberalizme eleştirel yaklaşmış, üzerinde durduğu diğer konularda olduğu gibi liberalizmin de, reformdan geçirilip yeniden inşa edilmesi gerektiğini düşünmüştür. Dewey’in liberalizmi, toplum içerisinde yer alan bireyi ve özgürlüğün kültürle olan ilişkisini ön plana çıkarır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

BARBER, Benjamin (1995) Güçlü Demokrasi, çev. Mehmet Beşikçi, İstanbul: Ayrıntı
Yayınları.
BAKIR, Kemal (2007) John Dewey ve Demokratik Eğitim, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
BERLIN, Isaiah (1982) “Two Concepts of Liberty”, Political Philosophy, ed. Anthony
Quinton, pp. 141–152, Oxford University Press.
BURNS, Edward McNall (1984) Çağdaş Siyasal Düşünceler, çev. Alaeddin Şenel,
Ankara: Birey ve Toplum Yayınları.
CAN, Nevzat (2005) Özgür Birey Sınırlı Devlet, Ankara: Hece Yayınları.
CEVİZCİ, Ahmet (2001) Etiğe Giriş, İstanbul: Paradigma Yayınları.
DEWEY, John (1916) Essays in Experimental Logic, New York: Dover Publications, Inc.
DEWEY, John (1929) Experience and Nature, London: George Allen & Unwin, Ltd.
John Dewey’in Liberalizmi: Birey/cilik-Toplum ve Özgürlük
92 2009/12
DEWEY, John (1930) Individualism Old and New, New York: Minton, Balch &
Company.
DEWEY, John (1954) The Public and Its Problems, Chicago: Swallow Press.
DEWEY, John (1984) The Quest for Certainty: A Study of the Relation of Knowledge and
Action, Minton, Balch and Co., New York, 1929, Also in: The Later Works, Volume 4, with an
introduction by Steven Toulmin. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1984.
DEWEY, John (1987) Özgürlük ve Kültür, çev. Vedat Günyol, İstanbul: Remzi Kitabevi
Yayınları.
DEWEY, John (1996) Demokrasi ve Eğitim, çev. Tahsin Yılmaz, İzmir: Ege Üniversitesi
Basımevi.
DEWEY, John (2000) Liberalism and Social Action, New York: Prometheus Books.
DEWEY, John (2004) “Amerikan Pragmatizminin Gelişimi”, çev. Celal Türer, Felsefi
Metinler: Pragmatizm, ed. İsmail Doğu, ss. 27–44, İstanbul: Üniversite Kitabevi.
DEWEY, John (2008) “Deneyim ve Usun Değişen Kavramları”, Pragmatizm Pratik Bir
Felsefe, Der ve çev. Sara Çelik, ss. 153-169, İstanbul: Doruk Yayımcılık.
FESTENTEIN, Matthew (1997) Pragmatism and Political Theory from Dewey to Rorty,
Cambridge: Polity Press.
GUTEK, Gerald L (2006) Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, çev. Nesrin Kale,
Ankara: Ütopya Yayınları.
HAYEK, Frederich (1997) Hukuk, Yasama ve Özgürlük –Özgür Bir Toplumun Siyasi
Düzeni-, çev. Mehmet Öz, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.
MACİT, M. Hanifi (2009) John Rawls’da Siyasi Liberalizmin Yeniden İnşası,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
MARTIN, Jay (2002) The Education of John Dewey, New York: Columbia University
Press.
MAYER, Frederick (1992) Yirminci Asırda Felsefe, çev. Vahap Mutal, İstanbul: Dergah
Yayınları.
RORTY, Richard (1999) “İdealleştirmeler, Temeller ve Toplumsal Pratikler”, Demokrasi
ve Farklılık, ed. Seyla Benhabib, çev. Z. Gürata & C. Gürsel, ss. 471–475, İstanbul: Demokrasi
Kitaplığı.
RORTY, Richard (2006) Felsefe ve Doğanın Aynası, çev. Funda Günsoy Kaya, İstanbul:
Paradigma Yayınları.
RYAN, Alan (1995) John Dewey And the High Tide of American Liberalism, New York:
W. W. Norton & Company.
SAVAGE, Daniel M (2002) John Dewey’s Liberalism: Individual, Community, and Self-
Development, Carbondale: Southern Illinois University Press.
SHOOK, John R (2003) Amerikan Pragmatizminin Öncüleri, çev. Celal Türer, İstanbul:
Üniversite Kitabevi Yayınları.
THAYER, H. S (2004) “John Dewey”, çev. Alparslan Doğan, Felsefi Metinler:
Pragmatizm, ed. İsmail Doğu, ss. 253–262, İstanbul: Üniversite Kitabevi.
TÜRER, Celal (2006) “John Dewey” Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 4, ed. Ahmet Cevizci, ss.
286–299, Ankara: Ebabil Yayınları.
VINCENT, Andrew (2006) Modern Politik İdeolojiler, çev. Arzu Tüfekçi, İstanbul:
Paradigma Yayınları.
YAYLA, Atilla (2000) Liberal Bakışlar, Ankara: Liberte Yayınları.
YAYLA, Atilla (2003) Liberalizm, İstanbul: Plato Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com