Buradasınız

Carnap’ın Metafizik Eleştirisi

Carnap’s Criticism of Metaphysics

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this paper is to introduce and examine of Rudolf Carnap’s views on metaphysics. We firstly give a detailed analysis of his well-known article titled as “The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language” (“Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache”). Secondly, by inquiring into his other works written at the same period, we try to arrive at a holistic account of Carnap’s conception of metaphysics within framework of his “logical syntax.” By this way, we attempt to show that, according to Carnap, metaphysical poetry is none other than the misuse of language.
Abstract (Original Language): 
Bu yazıda amacımız, Rudolf Carnap’ın metafizik hakkındaki görüşlerini takdim etmek ve incelemektir. İlk olarak, onun ünlü “Dilin Mantıksal Analizi Yoluyla Metafiziğin Üstesinden Gelinmesi” (“The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language”) makalesini ayrıntılı olarak irdeliyoruz. İkinci olarak ise, bu metinle aynı dönemin ürünü olan diğer metinlerini merkeze alma yoluyla, Carnap’ın “mantıksal sentaks” anlayışı çerçevesinde onun metafiziğe yönelik eleştirilerini bütüncül bir perspektife oturtmaya çalışıyoruz. Bu şekilde göstermeye çalışıyoruz ki, Carnap’a göre, metafiziğin şairane yapısı, dilin yanlış kullanımından başka bir şey değildir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Altuğ, Taylan (1989) Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi ve Yarattığı Bilgikuramsal
Sorunlar, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
Carnap, Rudolf (1930) “Die alte und die neue Logik”, Erkenntnis, Volume 1, Number 1 /
December, pp. 12-26.
Carnap, Rudolf (1931a) “Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der
Sprache”, Erkenntnis, Volume 2, Number 1 / December, pp. 219-241.
Carnap, Rudolf (1931b) “Die physikalische Sprache als Universalsprache der
Wissenschaft”, Erkenntnis, Volume 2, Number 1 / December, pp. 432-465.
Carnap, Rudolf (1932a) “Psychologie in physikalischer Sprache”, Erkenntnis, Volume 3,
Number 1 / December, pp. 107-142.
Carnap, Rudolf (1932b) “Über Protokollsätze”, Erkenntnis, Volume 3, Number 1 /
December, pp. 215-228.
Carnap, Rudolf (1935) “Formalwissenschaft und Realwissenschaft”, Erkenntnis, Volume
5, Number 1 / December, pp. 30-37.
Carnap, Rudolf (1953) “Formal and Factual Science”, Readings in the Philosophy of
Science, eds. H. Feigl and M. Brodbeck, trans. by eds., pp. 123-128, New York: Appleton-
Century-Crofts.
Carnap, Rudolf (1966a) “The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of
Language”, Logical Positivism, ed. A. J. Ayer, trans. by A. Pap, pp. 60-81, New York: The Free
Press.
Carnap, Rudolf (1966b) “The Old and the New Logic”, Logical Positivism, ed. A. J. Ayer,
trans. by I. Levi, pp. 113-146, New York: The Free Press.
Carnap, Rudolf (1966c) “Psychology in Physical Language”, Logical Positivism, ed. A. J.
Ayer, trans. by G. Schick, pp. 165-198, New York: The Free Press.
Carnap, Rudolf (1934/1967) The Logical Syntax of Language, trans. by. A. Smeaton,
London: Routledge and Kegan Paul Ltd. [originally published as Logische Syntax der Sprache.
Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung, hrsg. von Philipp Frank und Moritz Schlick, Bd.
8. Wien: Verlag von Julius Springer, 1931. The Vorwort is dated: Prag, im Mai 1934].
Carnap, Rudolf (1938/1970) “Foundations of Logic and Mathematics”, Foundations of
the Unity of Science. Toward an International Encyclopedia of Unified Science, Vol. I, (Nos.1-
10), eds. O. Neurath, R. Carnap, C. Morris, pp. 139-213, The University of Chicago Press,
Chicago and London.
Carnap, Rudolf (1963) “Intellectual Autobiography”, The Philosophy of Rudolf Carnap,
ed. Paul Arthur Schillp, pp. 3-84, La Salle, Open Court, Cambridge University Press, London.
Carnap, Rudolf (1987) “On Protocol Sentences”, Nous, Vol. 21, No. 4, trans. by R. Creath
and R. Nollan, pp. 457-470.
Carnap, Rudolf (1995) The Unity of Science, trans. by M. Black, Bristol: Thoemmes
Press.
Carnap, Rudolf (1935/1996) Philosophy and Logical Syntax, Bristol: Thoemmes Press.
Coffa, J. Alberto (1993) The Semantic Tradition from Kant to Carnap: To the Vienna
Station, ed. by Linda Wessels, Cambridge: Cambridge University Press.
Carnap’ın Metafizik Eleştirisi
160 2011/16
Friedman, Michael (1999) Reconsidering Logical Positivism, New York: Cambridge
University Press.
Friedman, Michael (2002) “Kant, Kuhn, and the Rationality of Science”, Philosophy of
Science, Vol. 69, Iss. 2, (June, 2002), pp. 171-190.
Gözkân, Bülent (2002) “Kant’ın Metafizik ve Akıl Eleştirisi Üzerine”, Yeditepe’de
Felsefe 1, İstanbul: T.C. Yeditepe Üniversitesi Yayınları, ss. 21-79.
Irzık, Gürol (1992) “Wittgenstein ve Carnap: Tractatus’un Mantıkçı Pozitivizme Etkisi”,
Felsefe Tartışmaları, 11. Kitap, ss. 59-81.
Irzık, Gürol (2002) “Carnap and Kuhn: A Belated Encounter”, In the Scope of Logic,
Methodology and Philosophy of Science, Vol. II, eds. P. Gardenfors, J. Wolenski and K. Kijina-
Placek, pp. 603-620, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London.
Irzık, Gürol (2011) “Carnap’ın İç-Dış Ayrımı ve Bu Ayrımın 20. Yüzyıl Bilim
Felsefesindeki Yeri”, Teo Grünberg’e Armağan Kitabı, ed. Zekiye Kutlusoy (yayımlanacak).
Irzık, Gürol ve Teo Grünberg (1995) “Carnap and Kuhn: Arch Enemies or Close Allies?”,
The British Journal for the Philosophy of Science, Vol. 46, No. 3, (Sep., 1995), pp. 285-307.
Norton, Bryan G. (1977) “On the Metatheoretical Nature of Carnap’s Philosophy”,
Philosophy of Science, Vol. 44, No. 1 (Mar., 1977), pp. 65-85.
Reisch, A. George (1991) “Did Kuhn Kill Logical Empiricism?”, Philosophy of Science,
Vol. 58, No. 2, (Jun., 1991), pp. 264-277.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com