Buradasınız

ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN BİR UNSURU OLAN ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİMİN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDEKİ ETKİNLİĞİ: ÖRNEK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THE EFFECTIVENESS OF ORGANIZATION INTERNAL COMMUNICATION, A TYPE OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION, IN THE ACCOMMODATION BUSINESS: CASE STUDY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Organizations which are the one of the most important elements of social structure continue their activities with relationship system established inside and outside due to their enterprise features. The dynamic organizations need effective communication within and outside organizations to perform their specific functions. From this perspective, it would be wrong to evaluate the organizational communication as outside organization only. Inner organizational communication as a type of the communication among the employees of the accommodation management is not only the structure of the organization and functional size but it has also has a contribution to the development of work efficiency by increasing the staff motivation. As the research concerned with the issue on inner organizational communication, it was conducted with administrators of 52 section of the 16 tourism hotels in Konya in order to define the management, perception, functional size, aims, staff motivation and activities.From the data obtained , we tried to put forward the organization's internal communications, functions, perception, functional size and activities in the accommodation management together with the status of the inner organization communication in the accommodation management in Konya has been defined by the tourism destinations. It is believed that the work will shed light on further researches.

REFERENCES

References: 

1. AKINCI Beril Z., Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim, İletişim Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1998.
2. BAYKAL Besim, Organizasyonların Yönetimi, Met-Er Yayınları, İstanbul, 1981.
3. ERDOĞAN İrfan, İletişimi Anlamak, Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara, 2005.
4. EROĞLU Erhan, “Organizasyonel Zekanın Gelişmesinde Örgütsel İletişimin Rolü”, Kurgu Dergisi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Sayı: 20, Eskişehir, 2003.
5. GÖKÇE Orhan, İletişim Bilimi İnsan İlişkilerinin Anatomisi, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2006.
6. GRUNİG James E., “İç İletişimde Simetrik Sistemler”, Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Ed.: James E.Grunig, Çeviren: Elif Özsayar, Rota Yayın Yapım Tanıtım, İstanbul, 2005.
7. GÜLNAR Birol, Örgütlerde İletişim ve İş Doyumu, Literatürk Yayıncılık, İstanbul, 2007.
8. HALİS Muhsin, “Örgütsel İletişime İlişkin Bir Değerlendirme”, 25-27 Mayıs 8.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, Erciyes Üniversitesi Yayını, Nevşehir, 2000.
Örgütsel İletişimin Bir Unsuru Olan Örgüt İçi İletişimin Konaklama … 71
9. IŞIK Metin, BİBER Levent, “İletişim, İletişim Süreci ve İletişim Çeşitleri”, Genel ve Teknik İletişim, Ed.: Metin Işık, Eğitim Kitapevi Yayınları, Konya, 2006.
10. JANDT Fred E., Yönetim Sorunlarına Etkili Çözümler, Çeviren: Levent Akın ve Vedat G. Diker, Hayat Yayınları, İstanbul, 2002.
11. KARAKOÇ Nihat, “Örgütsel İletişim ve Örgütsel Zaman Arasındaki İlişkiler”, Kurgu Dergisi, Sayı: 6, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir,1989.
12. KIREL Ayşe Çiğdem, Örgütlerde Etik Davranışlar Yönetimi ve Bir Uygulama alışması, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları No: 168, Eskişehir, 2000.
13. OBER Scot, Contemparary Bussiness Communication, Ball State Universty, Second Edition, Princeton, New Jersey, 1995.
14. OKTAY Mahmut, Davranış Bilimlerine Giriş, Der Yayınları, İstanbul, 1996.
15. PAKSOY Mahmut, “Gruplarda İletişim”, Örgütsel İletişim, Ed.: İnan Özalp, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:964, Eskişehir, 2001.
16. TUTAR Hasan, YILMAZ Mustafa Kemal, Genel İletişim Kavramlar ve Modeller, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2002.
17. VURAL Beril, Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.
18. YILDIRIM Selami, ARIKAN Semra Güney, AŞAN Öznur, “Örgütlerin Yönetiminde İletişimin Önemi”, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 14, Ankara, 1996.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com