Buradasınız

HASTANELERDE KURUMSAL İMAJIN ÖLÇÜLMESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

THE DETERMINATION OF THE FACTORS THAT MUST BE CONSIDERED IN MEASUREMENT OF INSTITUATIONAL IMAGE OF HOSPITALS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study are the factors which have to be considered ithe measurement of instituational image of hospitals. For that reason, the survey was applied to 159 Nursing and Midwifery students of Konya Health College. As a result of factor analysis, the criterias that identify the institutional image in hospitals are determined as : corporate communications, service quality, behavior, appearance, physical competence and personal qualities.
Abstract (Original Language): 
İmaj kavramı günlük dilde genellikle insanların, kurumların, yada mal ve hizmetlerin olumlu veya olumsuz yönlerini dile getirmek için kullandığımız bir kavramdır. Literatürde kişisel imaj, kurumsal imaj, olumlu imaj, olumsuz imaj, marka imajı, ürün imajı, mesleki imaj, ülke imajı, algılanan imaj, istenen imaj, mevcut imaj, transfer imajı gibi onlarca farklı imaj türü tanımlanmaktadır. İmaj, her ne kadar tek kelime ile ifade ediliyor olsa da, içinde yaşadığımız toplumun sosyal, kültürel, demografik vb. birçok unsurunun birleşmesiyle meydana gelen1 ve kendisine kimi zaman olumlu kimi zaman ise olumsuz manalar yüklenen bir kavramdır. Konuya olumlu yaklaşanlar, imajı başarılı olmanın kilit noktası olarak tanımlarken, olumsuz yaklaşanlar ise imajın sahte, gerçekçilikten uzak ve yapay özellikler ya da davranış kalıpları ile oluşturulduğu görüşünü savunmaktadırlar2.
59-74

REFERENCES

References: 

1. AKSOY, Ramazan ve Vecdi Bayramoğlu, Sağlık İşletmeleri İçin Kurumsal İmajın Temel Belirleyicileri: Tüketici Değerlemeleri, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, 2008, ss. 85-96.
Hastanelerde Kurumsal Imajın Ölçülmesinde Dikkate Alınması Gereken… 73
2. ARGENTI, Paul A., Janis FORMAN, The Power of Corporate Communication, McGraw-Hill Companies, New York, USA, 2002.
3. AVŞAR, Ayşen Kurum İmajının Oluşmasında Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Etkisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.
4. AYHAN, Bünyamin, Kadir Canöz, Hastaların Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla İlişkiler Faaliyetleri, I. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 2006.
5. BAKAN, Ömer, Kurumsal İmaj Oluşumu Ve Etkili Faktörler, Tablet Kitabevi, 1. Basım, Konya, 2005.
6. BAŞOK, Nilay, Yurdakul Gül, Coşkun Burcu Öksüz, Hastanelerde Halkla İlişkiler: İzmir İli Özel Hastaneler Örnekleminde Halkla İlişkiler Birimlerinin Yapı-İşlev Ve Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniv.İİBF Dergisi, Nisan 2007, 2(1), 31-46.
7. BAYRAMOĞLU, Vecdi, “Sağlık İşletmeleri İçin Kurumsal İmajın Temel Belirleyicileri: Zonguldak Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2007
8. ERDOĞAN Zafer, Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU, “Kurumsal İmaj Oluşturulmasına İlişkin Bir Literatür Taraması” Pazarlama Dünyası Dergisi, Eylül-Ekim 2006, Sayı 5, ss. 46-53.
9. ERYILMAZ, Mehmet E. Örgüt İtibarı Kavramı Ve Yönetimi İle İlgili Bazı Sorunlar Anadolu Ünıversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 155–174 (2008)
10. GENÇ, Nurullah, Yönetim ve Organizasyon, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2004.
11. GEMLİK, Nilay ve Ünsal Sığrı, Kurum İmajı Analizi Ve Bir Belediye Üzerindeki Uygulamanın Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2 S.267-282
12. GÜVEN, Murat, Emrah İsmail Çevik, İç Paydaş Olarak Akademik Personel Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, 2008, Ss. 1–18.
13. GÜZELCİK, Ebru, Küreselleşme ve İşletmelerde Değişen Kurum İmajı, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1999.
14. HOWARD, Steven, Corporate Image Management, Buttenvorth-Heinemann, Singapore, 1998.
15. IŞIK, Sayım, Koray Duman, Adil Korkmaz Türkiye Ekonomisinde Finansal Krizler: Bir Faktör Analizi Uygulaması D.E.Ü. İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, Yıl:2004, Ss:45-69- 45.
16. KARAGÖZ, Yalçın, İlker Kösterelioğlu, İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu İle Geliştirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008 (21), S.81-98.
17. KARPAT, Işıl, Kurumsal Reklam, Yayınevi Yayıncılık, İstanbul, 1999.
18. KÖSE, Sevinç, Semra Tetik, Cuma Ercan, Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler, Yönetim Ve Ekonomi Yıl: 2001, Cilt:7, Sayı:1, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, Ss. 219-242.
19. OKAY, Ayla, Kurum Kimliği, Media Cat Kitapları, Ankara, 2000.
20. ÖVEN, V. Atilla, Dilek Pekdemir, Faktör Analizi İle Ofis Kira Değerini Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi İTÜ Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım Cilt:4, Sayı:2, 3-13 Eylül 2005.
21. PELTEKOĞLU, Filiz Balta, "Kurumsal İletişim Sürecinde İmajın Yeri", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1997.
22. PELTEKOĞLU, Filiz Balta, Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Yayınlan, İstanbul, 2001.
23. ROBINS, Kevin, İmaj Görmenin Kültür Politikası, (çev: Nurçay Türkoğlu), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999.
24. SABUNCUOĞLU, Zeyyat, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1995.
25. ŞATIR, Çiğdem, Fulya Erendağ Sümer, Kurum İtibarının Bileşenleri Üzerine Bir Araştırma: Sağlık Hizmeti Üreten Bir Kamu Kurumunda İç Paydaşlar İtibarı Nasıl Algılıyor? Selçuk İletişim Journal Of Selcuk Communıcatıon January 2008, S.15-25.
74 Musa Özata, İsmail Sevinç
26. TASLAK, Soner ve Mahmut Akın Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği, E.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 19 Yıl : 2005/2 S.263-294
27. UZOĞLU, Sevil, “Kurumsal Dizayn, Kurumsal Kültür, Kurumsal İmaj”, Kurumsal İletişim Yönetimi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com