Buradasınız

BAYRONUN DON JUANÍ VÄ OSMANLÍ SARAYÍ

BYRON’S DON JUAN AND THE OTTOMAN PALACE

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (Original Language): 
Avropada Romantìzm cäräyanínín axíríncí böyük nümayändälärìndän sayílan Lord Bayronun (1788-1824) “Don Juan” äsärì mähäbbät sähnälärì ìlä dolu bìr macära poemasídír. Äsärìn mäõzìnì gänc bìr Ìspanìyalínín åövqlü vä sevgì dolu macäralarí täåkìl etsä dä, bäzì mäqamlarda Bayron bu äsas xättdän uzaqlaåaraq, öz dövrünün müäyyän cähätlärìnì tänqìd edìr. Buraya onun Åärq, xüsusìlä Türkìyä, haqqíndakí fìkìrlärì dä daxìldìr. “Don Juan” äsärìnìn 5-6-cí bölümlärìndä Bayron Åärq ünsürlärì haqqínda ätraflí tählìl verìr, 7-8-cì bölümlärdä ìsä bìr daha bu ünsürlärä daìr öz fìkìrlärìnì açíqlayír. Bayron äsasän Osmanlí Sultaní vä onun xanímí Gülbäyazín sìmasínda Türklär haqqíndakí tänqìdì fìkìrlärìnì ortaya qoyur. Bayrona görä, Sultan vä Gülbäyaz xalqín onlara verdìyì gücdän suì-ìstìfadä edäräk, öz ìstäklärìnì yerìnä yetìrmäk üçün tìranlíq (zülmkarlíq) edìrlär. Sultan vä Gülbäyaz üçün güc här åeydìr vä onunla här åeyì äldä etmäk olar, hätta sevgìnì dä... Ancaq gänc Juan bunun belä olmadíõíní Gülbäyaza ìsbat edìr. Gülbäyaz Juana onunla sevìåmäyì ämr edändä, Juan cavab verìr kì, bu mümkün deyìl. O ìzah edìr kì, ìnsanlar güclülärìn ämrìnä fìzìkì olaraq tabe ola bìlär, mänävì olaraq yox. Ìnsanín könlü hämìåä azaddír vä heç bìr åey onu näyä ìsä mäcbur edä bìlmäz. Sevgì ìsä könül ìåì olduõuna görä, här hansí bìr ämrlä häyata keçìrìlmìr. Bunu ìnsanín özü üräkdän ìstämälìdìr. Nätìcädä, mäõrur tìran Gülbäyaz anlayír kì, äsl güc ìnsanlarí här hansí bìr åeyä zorlamaqda deyìl, ìnsanlarín könlünü fäth etmäkdädìr. Bayron sadäcä Sultan härämìndäkì mänävì pozõun häyatí deyìl, häm dä bu häyatín sìyasì davraníå üzärìndäkì täsìrìnì täsvìr edìr. O, lazímsíz vä mäntìqsìz saydíõí Rus–Türk müharìbälärìnä mähz saray sìyasì daìrälärìndäkì säbatsízlíõín, pozõunluõun vä ìntrìqalarín nätìcäsì kìmì baxír. Onun qährämaní Juan ìsä bu müharìbälärdä älacsíz qalan ìnsanlarí ölümdän qurtarír... Bìr sözlä, sevgì, sìyasät, ehtìras vä satìranín vähdätìnìn fövqäladä gözäl åerìyyät ìlä ìfadäsì kìmì, “Don Juan” äsärì oxucular vä täqdìqatçílar üçün çox maraqlí bìr sänät nümunäsìdìr.

REFERENCES

References: 

1. Andrew Rutherdford (ed.), Byron: Augustan and Romantic. (London: Macmillan, 1990)
2. Lord Byron, The Arabian Nights. This collection of tales informs the Western readers about closed and exclusive society of Caliphs‟ harem.
3. Andrew Rutherdford (ed.), Byron: Augustan and Romantic. (London: Macmillan, 1990)
Blackstone, Bernard. Byron: A Survey. (London: Longman, 1975)
Carter, Roland and McRae, John. The Routledge History of Literature in English, Britain and Ireland. (London: Routledge,1998)
Manning, P.J. Byron and his fictions. (Detroit: Wayne State UP, 1978)
McGann, Jerome J. Don Juan in Context. (Chicago: U of Chicago, 1976)
Rishmawi, George. „Byron and the Near East in the Bride of Abydos‟ in Bethlehem University Journal, No. 3 (1984): 48-62.
Rutherdford, Andrew. Byron: A Critical Study. (Standford: Standford UP, 1961)
‘--------------------------.’ ed. Byron: Augustan and Romantic. (London: Macmillan, 1990)
Steffan, Truman Guy. Byron’s Don Juan: The Making of a Masterpiece. Volume 1. (Austin: University of Texas Press, 1957)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com