Buradasınız

Gelişmekte Olan Ülkelerde İstihdamın ve Girişimciliğin Geliştirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This article proposes a new model for the development of employment and entrepreneurship in devoloping countries. The model aims to help people who want to establish their own businesses but lack necessary capital. Once set up, these businesses will be self-financed. The article also shows that how the model will help the regian where it is put into practice.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada gelişmekte olan ülkeler için istihdamın ve girişimciliğin geliştirilmesine önemli ölçüde katkı sağlaması düşünülen bir model önerilmektedir. Bu model çerçe¬vesinde; kendi işini kurmak isteyen ve belli bir beceri ve deneyime sahip olan, fakat ye¬terli sermayesi olmadığı için işyerini kuramayan girişimci kişiler için, az bir sermaye ile, kendi kendini finanse edebilme özelliğine sahip ve gereksinim duyulan iş kollarında, ö¬zellikle üretime dönük küçük işyeri/işletmelerin oluşturulması öngörülmektedir. Buna göre modelin işleyişi, uygulandığı bölgeye ve bölge insanlarına katkısı anlatılmaktadır.

REFERENCES

References: 

Aren, Sadun (1993), 100
Soruda Ekonominin El Kitabı, 12. Baskı, İstanbul: Gerçek Yayınevi. Ayata, Sencer (1991), Sermaye Birikimi ve Toplumsal Değişim, Ankara: Gündoğan Yayınları. Balamir, Ali (1992), "İstihdamın Geliştirilmesinde Küçük Ölçekli Kendi İşini Kurma Projeleri Modeli". II. istihdam Haftası Tebliğleri, Ankara: İşve İşçi Bulma Kurumu Yayını, No: 276. European Commission (8-1995), Euro-Info, EU, DG XXIII, Brussels, Belgium. European Commission (9-1995), Euro-Info, EU, DG XXIII, Brussels, Belgium. http://www.deltur.cec.eu.int/ab-politika.html
Koçel,
Tame
r (1998), İşletme Yöneticiliği, 6. Bası İstanbul; Beta Basım Yayım. Müftüoğlu, Tamer (1998). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Ankara: Turhan Kitabevi United Nations Development Programme, (1993), Vocational Training and Job Placement Bulgarian Ethnic Turks (TUR/90/R51) Project Final Report, Ankara; Turkey.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com