Buradasınız

The Black Sea Economic Cooperation Organization (The BSECO) and Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This article has been intended to emphasize that how Turkey has per¬ceived the increasing regionalist tendency of foreign policy of the states in the world after the collapse of the Soviet Union through pioneering the establishment of the Black Sea Economic Cooperation Organization (BSECO) in 1992, and that how Turkey, which has designed her foreign policy preferences according to the needs of her Western allies during the Cold War period, succeeded to begin to determine her own foreign policy parallel to her own needs along with the estab¬lishment of the BSECO. After explaining the function of Turkey in the establish¬ment process of the BSECO; on the one hand the political, social and economic problems in the past and at present among the states in the Black Sea region has been mentioned, and on the other unsuccessful cooperation attempts in the past among the Black Sea region states has been indicated. Besides, the establishment, structure and goals of the BSECO have been taken into consideration. Security, economic, social and cultural advantages that the BSECO has presented to the re¬gional states and to the world has been explained. In the last part, some sugges¬tions for the well-being of the BSECO have been presented.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, dış politikasını bugüne kadar Batılı müttefiklerinin politikalarının uygulayıcısı olarak şekillendirmiş olan Türkiye'nin, Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Doğu Bloku'nun çökmesinden sonra bu durumdan etkilenen bir bölge ülkesi olarak kendi dış poli¬tikasını daha bağımsız bir şekilde belirleme ve bölgesinde öncülük etme yolunda attığı ö¬nemli adımlardan biri olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün oluşumu dünyada böl-gesellik yönünde değişen dış politika tercihlerinin Türkiye tarafından algılanma ve kendi dış politikasında uygulama biçimine bir örnek olması nedeniyle ele alınmıştır. Bu dönemde dünyada bölgesel gruplaşma eğilimlerine dikkat çekildikten sonra, Türkiye'nin bu örgütün ku¬ruluş aşamasındaki katkıları incelenmiş; Karadeniz bölgesinde yer alan ülkeler arasında geç¬mişte ve bugün mevcut ekonomik, politik, idari, sosyal, etnik çatışmalara ve geçmişteki başa¬rısız işbirliği çalışmalarına değinilmiş; sonrasında Örgütün kuruluşu, yapısı ve amaçları ele a¬lınmıştır. Kısa geçmişine rağmen pek çok projesini sonuçlandırmış olan örgütün günümüzde bölge ülkeleri ve dünya için sağladığı güvenlik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki avan¬tajlar incelenmiş ve örgütün daha verimli kılınabilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Akgönenç, Oya
(1994)
. "Ventures in Regional Cooperations: The Balkans and the Black Sea
Regional Cooperation", Foreign Policy(Ankara), Volume 18. Bailes, Alyson J.K. (1997). "Sub-regional Organizations: The Cinderallas of European Security". Nato Review (2) March 1997. Bleda, Tanşuğ, 1991, "Black Sea Economic Cooperation Region", Review of International
Affairs (Belgrade), no.987. Bleda, Tanşuğ (1996). "The Mediterranean and the Black Sea". Perceptions (Ankara), Vol¬ume 1, No 3.
Cindoruk,
Hüsametti
n (1995). "Karadeniz Ekonomik İsbirligi Süreci ve KEIPA". Yeni Turkiye (3).
Hopken, Wolfgang (1997). "Savaşlararası Dönemde Balkan Devletlerinde Siyasi Kültür". (Tr. Bernar Kutluğ), in Kemali Saybaşılı and Gencer Özcan (eds.), Yeni Balkanlar Eski
Sorunlar İstanbul: Bağlam.
Kovalsky, Nikolai (1994). "Russia and the Black Sea Region". International Affairs (Mos¬cow), No 10.
Lodgaard, Sverre
(1993)
. "Competing Schemes for Europe: the CSCE, NATO and the European Union". in Olli-Pekka Jalonen (ed.), Approaches to European Security in 1990s, Tampere: Tampere Peace Research Institute, Research Report, No 49. Özer, Ercan (1996). "Concept and Prospects of Black Sea Economic Cooperation", Foreign
Policy (Ankara), Volume 20, No 1-2.
Özer,
Erca
n (1996) "The Black Sea Economic Cooperation and the EU", Perceptions (An¬kara), Volume 1, No 3, September-November. Özer, Ercan (1997). "The Black Sea Economic Cooperation and Regional Security". Percep¬tions (Ankara), Volume 2, No 3, September-November. Pisarev, Vladimir (1993). "Turkey, Romania and the Soviet Union: The Black Sea", in Guy Olivier Faure and Jeffrey Z. Rubin (eds.), Culture and Negotiations, California: Sage Publications.
Saarikoski, Vesa (1995). "Regional Alternatives: The Breaking of the Europe Between". in Clive Archer and Olli-Pekka Jalonen (eds.), Changing European Security Landscape, Tampere: Tampere Peace Research Institute, Research Report, No 63. Sander, Oral (1993). "The Balkan and Black Sea Cooperation", Foreign Policy (Ankara),
Volume 17, No 1-2.
Schwok, Rene (1997). "IGC and EU Enlargement". in IGC and Custom Union, Center for
Strategic Research Papers, (SAM Papers), No 4, Ankara. Smirnov, Pavel (1997) "The Black Sea Summit in Moscow". International Affairs (Mos-
54 Gamze Güngörmüş Kona
cow), Volume 43, No 1.
Stoliarov, Mikhail (1997). "Regionalism in Europe and Russia", International Affairs (Mos¬cow), Volume 43, No 6. Şen, Faruk (1993). "Black Sea Economic Cooperation: A supplement to EC". Aussen Politik,
Volume 44, No 3.
Waever, Ole (1995). "Insecurity, Security and Asecurity in the West European Non-War
Community"
. Paper delivered at December 1-2 1995 Conference on Security Communities in Comparative Perspective.
Yerasimos, Stefanos (1995).
Milliyetle
r ve Sınırlar: Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu, (Çeviri: Şirin Tekeli). İstanbul: İletişim.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com