Buradasınız

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BİR PALEOSEN İSTİFİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Kuzeybatı Anadolu'da Biga kasabasının batısında, pelajik kireçtaşı, kalsitürbidit, moloz akıntısı, grovak, bazalt ve çok sayıda, iri kireçtaşı bloklarından oluşan bir birim yüzeylemektedir. Ballıkaya formasyonu ismi verilen bu birim içindeki matriks konumlu kireçtaşları Paleosen yaşlı pelajik foraminiferler kapsar. Ballıkaya formasyonu üzerine bariz bir uyumsuzlukla Orta Eosen yaşında Soğucak kireçtaşı gelmektedir. Ballıkaya formasyonun yaşı ve çökelme ortamı, kuzeybatı Anadolu'da Paleosen'de tektonik açıdan aktif, derin denizel bir ortamın var olduğunu ve bu bölgede Alpin deformasyonunun Geç Paleosen-Erken Eosen zaman aralığında meydana geldiğini gösterir.

REFERENCES

References: 

Bingöl, E.; Akyürek, B. ve Korkmazer, B., 1975, Biga yarımadasının jeolojisi ve Karakaya Formasyonunun bazı özellikleri. Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kong. Tebliğleri, MTA Enstitüsü, 70-77.
Brinkmann. R.; Gümüş, H.: Plumhoff, F. ve Salah, A.A., 1977. Höhere Oberkreide in Nordwest-Anatolien und Thrakien. N. Jb. Geol. Paleont. Abh., 154, 1-20.
Okay.
A.l
. ve Tansel, l., 1994, Pontid içi okyanusunun üst yaşı hakkında Şarköy kuzeyinden (Trakya) yeni bir bulgu. MTA Derg., 114, 21-24.
Okay,
A.I.
: Siyako, M. ve Burkan, K.A., 1991, Biga yarımadasının jeolojisi ve tektonik evrimi. Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bült., 2, 83¬121.
Önal, M.. 1986, Gelibolu yarımadası orta bölümünün sedimanter fasiyeleri ve tektonik evrimi, KB Anadolu, Türkiye Jeoloji Mühendisliği, 29, 37¬46.
Siyako, M.; Bürkan, K.A. ve Okay, A.l., 1989, Biga ve
Gelibolu yarımadalarının Tersiyer jeolojisi ve hidrokarbon olanakları. Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bült.. 1. 183-199.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com