Buradasınız

ÇATLAK SIRT TİPİ LAMİNALI TRAVERTEN-TUFA ÇÖKELLERİNİN OLUŞUMU, MİKROSKOBİK ÖZELLiKLERİ VE DiYAJENEZi, KIRŞEHlR, İÇ ANADOLU

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Kırşehir merkezi Kuşdili ve Kayabaşında kuzeydoğu-güneybatı yönlü açılma çatlağı boyunca sırt tipi traver-ten-tufa çökelleri yer alır. Traverten-tufa sırtı yaklaşık 800 m uzunluğunda. 10-30 m genişliğindedir. Çatlaktan çı¬kan kalsiyum bikarbonat ve minerallerce doygun sıcak yer altı suyu, çatlağın duvarlarında ve her iki yanında sarı, turuncu, kahverengi, krem renkli traverteni çökeltmiştir. Çatlak duvarlarında çatlağa paralel sık dokulu ve sert, la-minali ve ince tabakalı traverten kabukları çökelmiştir. Sırtın her iki yanında ise yamaç eğimine uygun tabakalı ka¬buklar. boşluklu, süngerimsi tufa özellikli çökelme gerçekleşmiştir. Sıcak su kökenli bu traverten-tufa çökelleri içe¬risinde yaygın olarak çalı benzeri milimetre ve santimetre boyutunda mikroskobik yapıları bulunur. Bunlar, 1- Dent-ritik yapılar ile 2- Kristal demetleridir. Dentritik yapılar mikritik agregatlı, çalı kümesi, kamış demeti, ufak dal şekil¬lidirler. Dallar arası kalsit kristallidir. Kristal demetleri ise bıçak şekilli, kaba kristalli, lifsi ışınsal kristal yapılarıyla karakterizedir. Dentritik yapılan yaygın olarak çatlağın her iki yamacındaki laminalı kabuklarda ve mikroteras ha¬vuzlarında gelişmiştir. Kristal demetleri ise kimyasal çökelme ile gelişmiş olup. çatlak duvarlarına paralel laminalı kabuklarda bulunur. Lifsi kristallerin c-eksenleri boyunca prizmatik kristaller ve onlarında üzerinde süper kristaller gelişmiştir.

REFERENCES

References: 

Altunel. E., 1996, Pamukkale travertenlerinin morfolojik özellikleri, yaşları ve neotektonik önemleri: MTA Derg.. 118. 47-64.
ve Hancock,
1993
, Morphology features and
tectonic setting of Quaternary travertines at Pamukkale, western Turkey: Geology J., 28. 335-346.
Atabey, E., 2002, Traverten içi oolit ve pizolit oluşumu. MTA Derg.. (Baskıda)
Braithwaite, C. J. R.. 1979. Crystal textures of recenl ' fluvial pisolites and laminated crystalline crusts in Dyfed, South Wales: J. Sed. Petrol. • 49, 181-194.
ÇATLAK SIRT TiPi LAMİNALI TRAVERTEN-TUFA ÇÖKELLERİNİN OLUŞUMU
65
Chafetz. H. S. ve Folk, R. L.,
1984
, Travertines: De-positional morphology and the bacterially constructed constituents: J. Sed. Petrol.. 54. 289-316.
ve Guidry. S. A.,
1999
, Bacterial shrubs, crys¬tal shrubs, and ray-crystal shrubs: bacterial vs. abiotic precipitation: Sedimentary Geol., 126, 57-74.
Didik, S. ve Tekin, A., 1995. Kırşehir-Terme 8 sıcak-su sondajı kuyu bitirme raporu, MTA Rap. no: 9834, (Yayımlanmamış).
Ekmekçi, M.; Şimşek, Ş.; Yeşertener, C.; Elkhatip, H.
ve Dilsiz, C., 1995, Pamukkale sıcak suların traverten çökeltme özelliklerinin CO2 kaybı çö¬kelme kinematiği ilişkileri açısından irdelen¬mesi: Yer bilimleri. 17, 101-113.
Evans, J. E., 1999, Recognation and implications of Eocene tufas and travertines in the Chadron formation. White River Group. Badlands of South Dakota: Sedimentology, 46, 771-789.
Ford, T. D. ve Pedley, H. M.,
1996
, A review of tufa and travertine deposits of the world: Earth-Sci¬ence Reviews, 41. 117-175.
Guo, L. ve Riding, R., 1992, Aragonite laminae in hot water travertine crusts, Rapolano Terme, Italy: Sedimentology, 39, 1067-1079.
v
e , 1994, Origin and diagenesis of Qu¬aternary travertine shrub fabrics. Rapolano Terme, central ltaly: Sedimentology. 41, 499¬520.
ve
,
1998, Hot-spring travertine facies
and sequences, Late Pleistocene. Rapoline
Terme, Italy: Sedimentology, 45. 163-180. Jones, B. ve Kahle, C. F., 1986, Dentritic calcite for¬med by calcification of algal filaments in a va-dose environment: J. Sed. Petrol., 56, 217¬227.
ve , 1993, Morphology, relationship, and
origin of fiber and dentrite calcite crystals: J. Sed. Petrol., 63, 1018-1031.
Jones, B. ve Renaut, R. W., 1995, Noncrystalograp-hic calcite dentrites from hot-spring "deposits at Lake Bogoria, Kenya: J. Sed. Research, A65, 154-169.
Julia, R., 1983, Travertines: Carbonate depositional environments (Ed. By P.A Scholle, D.G. Bebo-ut and C. H. Moore). Tulsa, Okiahoma: Am. Ass. Petrol. Geol. Spec. Publ., 33, 64-72.
Kara, H., 1991, 1/100 000
ölçekl
i açınsama nitelikli Türkiye jeolojisi haritaları serisi, No: 47, Kırşehir G18 paftası: MTA yay., Ankara.
Love, K. M. ve Chafetz, H. S., 1988, Diagenesis of laminated travertine crusts, Arbuckle Mountains, Okiahoma: J. Sed. Petrol.. 58, 441-445.
Özmutaf, M. ve Didik, S., 1992, Kırşehir-Terme kaplıcası, Terme-4 ve 5 sıcak su sondajı kuyu bitirme raporu: MTA Rap., no: 9330. (Yayımlan¬mamış).
Pedley, H. M.,
1990
. Classification and environmental models of cool freshwater tufas: Sedimentary Geol., 68, 143-154.
Pentecost, A., 1990, The formation of travertine shrubs: Mammoth Hot Springs, Wyoming: Ge-
ol. Mag., 127, 159-168.
Pentecost, A.: Bayan, S. ve Yeşertener, C., 1997, Phototropik microorganisms of the Pamukkale travertine, Turkey; their distribution and influence on travertine deposition: Geomicrobiology Journal, 14, 264-283.
Tekin, E.. Kayabalı,
K
. ve Ayyıldız, T., 2000, Evidence of microbiologic activity in modern travertines: Sıcakçermik geothermal field, central Turkey: Carbonates and Evaporites, 15, 19¬27.
Weijermars, R., Mulder-Blanken, C. W. ve Weigers, J., Growth rate observation from the moss-built Checa travertine terrace, central Spain:
Geol. Mag., 123, 279-286.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com