Buradasınız

GEMLİK KÖRFEZİ YÜZEY ÇÖKELLERİNİN FORAMİNİFER, OSTRAKOD VE MOLLUSK FAUNASI, FORAMİNİFER KAVKILARINDA GÖZLENEN MORFOLOJİK ANOMALİLER İLE BÖLGENİN SEDİMENTOLOJİK, HİDROKİMYASAL VE BİOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (Original Language): 
Yapılan bu araştırmada Gemlik Körfezi'nden elde edilmiş olan 63 güncel çökel örneğinin zengin foraminifer, ostrakod ve mollusk topluluklarına sahip olduğu belirlenmiştir. Örneklerde derin denizel yaşam özelliğine sahip foraminiferlerin baskınlığı dikkat çekicidir. Özellikle 47 no'lu örnek olmak üzere 48 ve 66 no'lu örneklerde tipik Akdeniz foraminifer topluluğunun gözlenmesi ilginçtir. Mollusk faunası açısından yine Akdeniz'e ait tipik cins ve türlerin varlığı dikkati çekerse de, bunlardan 5 cins ve tür Marmara Denizi için yeni kayıttır. Bazı istasyonlarda foraminifer kavkı anomalilerinin varlığı, farklı kimyasal ve biyolojik ortam koşullarının etkin olduğunu düşündürmektedir. Bazı foraminifer kavkılarındaki morfolojik anormalliğin nedenleri, kimyasal, fiziksel, biyolojik ve jeolojik ortam koşullarının beraber değerlendirilmesi ile anlaşılacağından ağır metallerle birlikte biyokimyasal parametrelerden olan organik kirleticilerin (PAH) İçeriği de dikkate alınmıştır.

REFERENCES

References: 

Albayrak, S.,
2001
, Prosobranch Gastropods of the Imbros Island (NE Aegean Sea). Acta Ad-riatica, 42 (2), 35-42.
2002,
Bivalvi
a fauna of the Imbros Island
(NE Aegean Sea). İstanbul Üniversitesi. Fen Fakültesi Biyoloji Dergisi, 65, 1-24.
Algan, O.; Balkıs, N.; Çağatay, M.N. ve Sarı E., 2004. The sources of metal contents in the shelf sediments from the Marmara Sea, Turkey. Environmental Geology, 46, 932-950.
Almogi-Labin, A.; Perelis-Grossovicz, L. ve Raab, M., 1992. Living Ammonia from a hypersaline iniand pool, Dead SeaArea, Israel. Journal Foraminiferal Research, 22 (3), 257-266.
Alve, E., 1991, Benthic foraminifera in sediment cores reflecting heavy metal poliution in Sorfjord, Western Norway. Journal Fora-miniferal Research, 21 (1), 1-19.
,1995, Benthic foraminiferal responses
to eustarine poliution, A review. Journal Foraminiferal Research, 25 (3), 190-203.
Armynot du Chatelet, E.; Debenay, J.P. ve Soulard R., 2004, Foraminiferal proxies for pollution monitoring in moderately polluted harbors. Environmental Pollu¬tion, 127, 27-40.
Avşar, N., 1997, Doğu Akdeniz kıyı bölgesi ben-tik foraminiferleri. Çukurova Üniversitesi Yer bilimleri, 31. 67-81, Adana.
G E M L İ K KÖRFEZİ Y Ü Z E Y Ç Ö K E L L E R İ N İ N Ö Z E L L İ K L E Rİ
4 5
Avşar, N., 2002, Gökçeada, Bozcaada ve Çanakkale üçgeni kıta sahanlığı (KD Ege Denizi) bentik foraminifer dağılımı ve taksonomisi. Yer bilimleri, 26, 53-75, Ankara.
ve Ergin, M.,
2001
, Spatial distribution of
Holocene benthic foraminifera, Northern Aegean Sea. International Geology Review, 43, 754-770.
v
e Meriç E., 2001 a, Çeşme-llıca koyu (İzmir)
termal bölgesi güncel bentik foraminiferlerinin sistematik dağılımı. Yer bilimleri, 24, 13-22, Ankara.
v
e 2001 b, Türkiye'nin güncel bentik
foraminiferleri-l (Kuzeydoğu Akdeniz-Kuzey Ege Denizi-Çanakkale Boğazı-Kuzey ve Do¬ğu Marmara Denizi-Haliç-İstanbul Boğazı-Batı Karadeniz). Çukurova Üniversitesi yer bilimleri, 38, 109-126, Adana.
,
ve Ergin, M., 2001, İskenderun Körfezi bentojenik sedimentlerinin foraminifer
içeriği. Yer bilimleri, 24, 97-102, Ankara.
Breman, E., 1975, The distribution of ostracodes in the bottom sediments of the Adriatic Sea. Vrije Üniversiteli Amsterdam, Krips Repro, Meppel, 165 s.
Caralp, M. H., 1989, Size and morphology of the ben-thic foraminifer Melonis barleanum. Relation¬ships with marine organic matter. Journal Fo-raminiferal Research, 19 (3), 235-245.
Cimerman, F., ve Langer, M. R., 1991. Mediterranean foraminifera. Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti. Academia Scientiarum et Artium Slovenca, 118 s. (93 pis.).
Çağlar, K. Ö., 1950, Türkiye Maden Suları ve Kap-lıcaian. MTA Yayınları, 791 s. Ankara.
Demir, M.,
2003
, Shells of Mollusca Collected from the Seas of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 27.101-140.
Eisenlohr, T.,1995, Die thermalquellen der Armutlu-
Halbinse! (NW-Türkeİ) und deren beziehung zu geologie und tektonik. Diss. ETH Zürich
Nr.11340, 165s.
Elberling, B., Knudsen, K.L., Kristansen, P.H. ve Asmund, G., 2003, Applying foraminiferal stratigraphy as a biomarker for heavy metal contaminiation and mining impact in a fiord in West Greenland. Marine Environmental
Research, 55, 235-256.
Ergin, M., Kapur, S, Karakaş, Z, Akça, E., Kangal, Ö. ve Keskin, Ş., 1999, Grain size and clay mineralogy of Late Ouaternary sediments on a tectonically active shelf, thesouthern Sea of Marmara, clues to hydrographic, tectonic and climatic evolution, Geological Journal, 34,
199-210.
Geslin, E., 1999, impact des stress environnementaux sur les peuplements, la morphologie et la tex¬ture des foraminiferes paralipues. Implica¬tions pour leur utilisation comme bioindica-teurs. Thesis, Üniversite d'Angers U. F. R. Sciences, No. 305, 269 s., Fransa.
, Debenay, J. R, ve Lesourd, M.. 1998
Abnormal wall textures and test deformation in Ammonia (Hyaline foraminifer). Journal Fo-
raminiferal Research, 28 (2), 148-156.
, Stouff, V., Debenay, J. P. ve Lesourd,
M., 2000, Environmental variation and fora-miniferal test abnormalities. Environmental Micropaleontology, 15, Topics in Geobiology,
R. E. Martin (Ed.), 191-215, Kluwer Aca¬demic/Plenum Publishers, NewYork,
, Debenay, J. R, Duleba, W. ve Bonetti, C.,
2002, Morphological abnormalities of fora-miniferal tests in Brazilian environments. comparison between polluted and non-pollu¬ted areas. Marine Micropaleonotology, 45,
151-168.
Guilaume, M.C., Peypouquet, J.P. ve Tetart, J., 1985, Ouaternaire et actuel, Atlas des Ostracodes de France. Ed. H.J. Dertli. Bull. Centres Recherces Exploration Production, Elf Aquitaine, 9, 337-377.
46
Engin MERİÇ, Niyazi AVŞAR, Atike NAZİK, Bedri ALPAR, Baki YOKEŞ, İpek F. BARUT ve Selma ÜNLÜ
Hottinger, L, Halicz, E., ve Reiss, Z.,
1993
, Recent foraminiferida from the Gulf of Aqaba, Red Sea. Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, Academia Scientiarum et Artium Slovenica, 179 s. (230 pls.).
Kaminski, M. A., Aksu, A., Box, M., Hiscott, R. N., Filipescu, S. ve Al-Salameen, M., 2002, Late Glacial to Holocene benthic foraminifera in the Marmara Sea. Implications for Black Sea-Mediterranean Sea connections following the last deglaciation. Marine Geology, 190, 165¬202.
Loeblich, Jr. A. R. ve Tappan, H., 1988, Foraminiferal genera and their classification. Van Nostrand Reinhold Company, New York, 970 s. (842 pls.)-
ve 1994, Foraminifera of the Sahul Shelf
and Timor Sea. Cushman Foundation for Foraminiferal Research, Special Publication
No. 31,663 s. (630 pls.).
Meriç, E. ve Sakınç, M., 1990, Foraminifera. İstanbul Boğazı Güneyi ve Halic'in Geç Kuvaterner (Holosen) Dip tortulları. İstanbul. E. Meriç (ed.), 13-41.
,
Yanko, V. ve Avşar, N., 1995, İzmit
Körfezi (Hersek Burnu-Kaba Burun) Kuva-terner istifinin foraminifer faunası. İzmit Kör¬fezi Kuvaterner İstifi, İstanbul. E. Meriç (ed.),
105-151.
,
Avşar, N. ve Çetin, O., 1996, Kuşdili
(Kadıköy-İstanbul) Kuvaterneri stratigrafisi hakkında yeni görüşler. Çukurova Üniversite¬si Yer bilimleri, 29, 151-159, Adana.
,
Kerey, İ. E., Avşar, N. ve Nazik A., 1998 a
Dilovası (Gebze-Kocaeli) Kuvaterner istifi. Çukurova Üniversitesi Yer bilimleri, 32, 199¬218, Adana.
,
Kerey, E., Avşar, N., Tunoğlu, C., Taner, G.,
Kapan-Yeşilyurt, S., Unsal, İ. ve Rosso, A., 1998 b İstanbul Boğazı yolu ile Marmara
Denizi-Karadenİz bağlantısı hakkında yeni bulgular. Su altı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı Bildiriler kitabı (SBT), 1998, İstanbul.
Meriç, E. ve Avşar, N., 2000, Deniz diplerindeki aktif fayların belirlenmesinde benti fora-miniferlerin önemi. Batı Anadolu'nun Dep-remselliği Sempozyumu (BADSEM-2000), 198-205, İzmir.
,
Kerey, İ. E., Tunoğlu, C., Avşar, N. ve
Önal, B. Ç., 2000 a, Yeşilçay (Ağva-KD İstanbul) yöresi Geç Kuvaterner istifi'nin mikrofaunası ve sedimantolojisi. Türkiye Jeo¬loji Bülteni, 41 (2), 83-98, Ankara.
, ,
Avşar
, N., Tunoğlu, C., Taner, G.,
Kapan-Yeşilyurt, S., Unsal, İ. ve Rosso, A., 2000 ö, Geç Kuvaterner (Holosen)'de İstanbul Boğazı yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz bağlantısı hakkında yeni bulgular. Türkiye Jeoloji Bülteni, 43 (1), 73-118, Ankara.
, , ,
Taner, G., Akgün, F., Ünsal,
İ., Rosso, A. ve Koral, H., 2000 c, Anadolu Hisarı (Doğu Boğaziçi-İstanbul) Kuva-terneri. Çukurova Üniversitesi Yer bilimleri,
36, 135-184, Adana.
v
e Avşar, N., 2001, Benthic foraminiferal
fauna of Gökçeada Island (Northern Aegean Sea) and its local variations. Acta Adriatica, 42 (1), 125-149.
, ,
Eryılmaz
, M. ve Yücesoy Eryılmaz,
F, 2001a İstanbul Boğazı'nın güncel benlik foraminifer topluluğu ve çökel dağılımı. Çukurova Üniversitesi Yer bilimleri, 38, 93¬108, Adana.
, ,
v
e , 2001b. Güneybatı
Karadeniz (Kilyos-İstanbul Boğaz Kuzeyi-Riva-Domalı-Kilimli-Amasra) güncel bentik foraminifer topluluğu ve çökel dağılımı. Çukurova Üniversitesi Yer bilimleri, 39, 155¬183, Adana.
GEMLİK KÖRFEZİ YÜZEY ÇÖKELLERİNİN ÖZELLİKLERİ
47
Meriç, E. ve Avşar, N., Görmüş, M. ve Orak, H., 2002a, Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Harmantaşı mevkii su altı yükseltisi çevresinin foraminifer faunası İle bu alandaki kaynakların canlı yaşamına etkisi hakkında ön bulgular. Su altı Bilim ve Teknolojisi
Toplantısı Bildiriler Kitabı, 182-193, 22-24 Kasım, 2002, İstanbul.
, ,
v
e Bergin, R, 2002b, Midilli Adası
(Yunanistan-Kuzeydoğu Ege Denizi) bentik foraminifer faunası ve bu toplulukta gözlenen yerel değişimler. Çukurova Üniversitesi
Yer bilimleri, 40-41, 177-193, Adana.
,
ve Nazik, A., 2002c, Bozcaada
(Kuzey Ege Denizi) bentik foraminifer ve ost-rakod faunası ile bu toplulukta gözlenen yerel değişimler. Çukurova Üniversitesi Yer bilim¬leri, 40-41, 97-119, Adana.
, ,
Bergin
, F. ve Barut, l. F., 2003a Edremit Körfezi (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) gün¬cel çökellerindeki bentik foraminifer topluluğu ile ekolojik koşulların incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Yer bilimleri, 43, 169-182, Adana.
v
e 20036, Dikili
Körfezi'nde (Kuzeydoğu Ege Denizi) bulunan üç anormal bentik foraminifer örneği. Pene-roplis planatus (Fichtel ve moll), Rosalina sp. ve Elphidium crispum (Linne) hakkında. Ma¬den Tetkik Arama Enstitüsü Dergisi, 127, 67¬81, Ankara.
,
ve , 2004, Benthic foramini-
fera of Eastern Aegean Sea (Turkey) Systematic and Autoecology. Turkish Marine Research Foundation and Chamber of Geological Engineers of Turkey, Publication No. 18, 306 pages and 33 plates, İstanbul.
, ,
Barut
, İ.F, Bergin, R, Balkıs, N. ve
Öncel, M.S., 2005, Twİns, triplets and other morphological abberations observed among foraminifer populations from the Çamaltı Saltpan (İzmir-Western Turkey). Scientia Ma¬rina (hakem incelemesinde).
Murray, J.W., 1963, Ecological experiments on foraminifera. Journal of Marine Biological
Association, UK 43. 621-642.
Nazik, A.,2001, Ostracode faunas of bottom sediments from the Continental shelf, South Marmara Sea, NW Turkey and their comparision with other shelf environments in the Mediter¬ranean and Aegean regions. Geological
Journal, 36.2, 111-123.
Öztürk,
B
. ve Çevik, C. 2000, Molluscs fauna of Turkish Seas. Club Conchylia Informationen,
32(1/3). 27-53.
Piper, A.M., 1953, A graphic procedure in the geo-chemical interpretation ofwateranalyses. US Geo. Survey, Groundwater Note 12.
Samir, A. M., 2000, The response of benthic fora-minifera and ostracods to various pollution sources; A study from two lagoons in Egypt. Journal Foraminiferal Research, 30 (2), 83-98.
Sgarrella, R, ve Moncharmont-Zei. M., 1993, Benthic foraminifera of the Gulf of Naples (Italy), sys¬tematic and autoecology. Bulletino delta Societa Paleonotologica Italiana, 32 (2), 145-264.
Sharifi, A. R. L., Croudace, W. ve Austin, R. L., 1991, Benthic foraminiferids as pollution indicators İn Southampton Water, Southern England, United Kingdom. Journal of Micropaleon-tology, 10 (1), 109-113.
Sissingh, W., 1972, Late Cenozoic ostracoda of the South Aegean Island Arc. Utrecht Micropa-leontological Bulletins, 187 s.
Stouff, V., Debenay, J. -P. ve Lesourd, M., 1999a,
Origin of double and multiple tests in benthic foraminifera. observations in laboratory cul¬tures, environments. Marine Micropa
leontology., 36, 189-204.
48
Engin MERİÇ, Niyazi AVŞAR, Atike NAZlK, Bedri ALPAR, Baki YOKEŞ, İpek F. BARUT ve Selma ÜNLÜ
Stouff, V., Geslin, E., Debenay,
J
. -P. ve Lesourd, M., 1999b, Origin of morphological abnormalities in Ammonia (Foraminifera). Studies in labora tory and natural environments. Journal Fo-raminiferal Research 29 (2), 152-170.
Şafak, 1999, Recent ostracoda assemblage of the Gökçeada-Bozcaada-Çanakkale region. Çu¬kurova Üniversitesi Yer bilimleri, 35, 149-172.
Tunoğlu,
C.
, 1999, Recent ostracoda association in the Sea of Marmara, NW Turkey. Yer bilimleri, 21,63-87.
2002,
Karadeniz'i
n İstanbul Boğazı çıkışı ile
Zonguldak ve Amasra kıyı alanlarında Güncel Ostrakod topluluğu. Yer bilimleri, 26, 27-43.,
Türkiye Maden suları (2), Marmara bölgesi 1974. l.Ü. Tıp Fakültesi, Hidroklimatoloji Kürsüsü, 213 s.
Van Morkhoven, F.P.C.M., 1963, Post Palaeozoic Ostracoda. Elsevier Amsterdam, (2), 478 s.
Yalçın,
H.
, Meriç, E., Avşar, N., Bozkaya, Ö. ve Barut, İ. F., 2004. iskenderun Körfezi güncel fora-miniferlerinde gözlenen jeokimyasal anoma¬liler. Türkiye Jeoloji Bülteni, 47 (2), Ankara.
Yaltırak,
C
. ve Alpar, B., 2002, Evolution of the NAF Middle segment and shallow seısmic investi¬gation of the Southestern Sea of Marmara (Gemlik Bay). Marine Geology, 190 (1-2),
307-327.
Yanko, V. ve Troitskaja, T., 1987, Late Ouaternary fo-raminifera of the Black Sea. Moscow, Nauka, 111 s.
, Kronfeld, J. ve Flexer, A., 1994, Response of
benthic foraminifera to various pollution sour¬ces. implications for pollution monitoring. Journal Foraminiferal Research, 24. 1-17.
, Ahmad,
M. ve Kaminski, M., 1998, Morpho¬logical deformities of benthic foraminiferal tests in response to pollution by heavy me¬tals. implications for pollution monitoring. Journal Foraminiferal Research, 28 (3), 177¬200.
Yassini, l.,
1979
, The littoral system ostracodes from the Bay of Bou-İsmaİl, Algiers, Algeria. Revista Espanola de Micropaleontologia 11
(3), 353-416.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com