Buradasınız

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ ve YÜKSEK PERFORMANSLI ORGANİZASYONLARIN ÖZELLİKLERİ

CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT AND THE CHARACTERISTICS OF A HIGH-PERFORMANCE ORGAZİNATİON

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It is very important for the corporations to be able to develop strategies oriented to the future and to direct their employees towards these strategies and goals in accordance with the requirements of the intense competition environment that the globalization created. The performance of a corporation is an indicator that displays the achievement of its goals or the succession of its task at the end of a certain period and it also determines the level of satisfaction of the shareholders’ expectation. Corporate Performance Management (CPM) can be defined as the systematic process which is conducted individually and organizationally to improve the performance. In this research, the points that are needed to be taken into consideration in the corporations’ high–performance actionsareanalyzed by explicating the management concept that is displayed as CPM and the corporations’ characteristics areemphasized.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşmenin yarattığı yoğun rekabet ortamı, kurumların geleceğe dönük stratejiler geliştirmesi ve çalışanlarını bu stratejilere ve hedeflere odaklayabilmesi önemlidir. Kurumsal performans, kurumların belli bir dönem sonunda, amaçlarını ulaşma ve hedeflerini gerçekleştirme başarısını tanımlayan bir göstergedir ve paydaşların beklentilerini karşılama düzeyini belirler. Kurumsal Performans Yönetimi, kurum performansının izlenmesinde ve yönetiminde kullanılan süreçlerin, yöntemlerin, performans ölçütlerinin ve teknolojik sistemlerin bir birleşimidir. Bu çalışmada, Kurumsal Performans Yönetimi olarak ortaya konulan yönetim anlayışı irdelenerekyüksek performans gösteren organizasyonların karakteristik özelliklerinin neler olduğuna vurgu yapılmaktadır.
37
54

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Ağca, Veysel ve Ender Tunçer. “Çok Boyutlu Performans Değerleme Modelleri ve Bir
Balanced Scorecard Uygulaması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. C.VIII ,
S.1, 2006, ss.173-193.
Akal Zuhal, İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi: Çok Yönlü Performans
Göstergeleri, Ankara: Mert Matbaası, Milli Prodüktivite Merkezi, Yayın No: 473, 2000.
Amsler, Gordon M., Henry M. Findley ve Earl Ingram. “Performance Monitoring: Guidance for
the Modern Workplace”, Supervision. Volume 62, Issue 10, Oct 2001, ss.3-9.
Aydın Sabahattin ve Mehmet Demir, Sağlıkta Performans Yönetimi; Performansa Dayalı
Ek Ödeme Sistemi, Ankara: Onur Matbaacılık, Sağlık Bakanlığı Yayını, 2007.
Begley, Thomas M. ve David P. Boyd. “Articulating Corporate Values Through Human
Resource Policies”, Business Horizons. Volume 43 Issue 4,Jul/Aug2000, ss.8-12.
Barutçugil, İsmet. Performans Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayıncılık-İletişim, Mart 2002.
Bhatnagar, Anil. “Great Teams”,Executive Excellence. Volume 18, Issue 10, Oct 2001.ss.12-
12.
Brignall, Stan ve Sven Modell. “An institutional perspective on performance measurement and
management in the ‘new public sector”, Management Accounting Research. Volume 11,
Issue 3,Sep.2000, ss.281-306.
Bryson, John Moore. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization. Third
Edition. United States of America: Jossey-Bass, 2004.
Brytting, Tomas ve Claes, Trollestad. “Managerial Thinking on Value-Based Management”,
International Journal of Value-Based Management. Volume 13, Issue 1, 2000, ss.55-77.
Burns, Michael. “First BI, now CPM”, CA Magazine, Jun/Jul2006, Vol. 139, Iss.5.
51
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 5, Haziran 2014
Coveney, Michael. “Corporate Performance Management: What it is and how differs from
traditional approaches?”, What is The Business Forum Online,http://www.businessforum.com/
Comshare01.html , (15.04.09).
Carr, David F. “Corporate Performance Management”, Baseline. Aug 2003, Issue 21, ss.70-
70.
David, Fred R., InStrategic Management, 6th Edition, New Jersey:Prentice Hall Pub.Comp.,
1997.
Dess, Gregory G. ve Alex Miller. “Strategic Management: Mission and the General
Environment”, Gill Robinson Hickman (Ed.). Leading Organizations; Perspectives For A
New Era içinde. Thousand Oaks: Sage Publications, 1998, ss.261-278.
Donaldson, Lex. Performance-Driven Organizational Change: The Organizational
Portfolio, California: Sage Publications, 1999.
Dubrin, Andrew J.. Applying Psychology: Individual and Organizational Effectiveness.
New Jersey: Prentice-Hall International, 1994.
Friday, Earnest ve Shawnta S. Friday. “Formal Mentoring: Is There A Strategic Fit?”,
Management Decision. Volume 40, Issue 2, 2002, ss.152-157.
Gilley, Jerry W. ve Ann Maycunich. Organizational Learning Performance and Change:
An Introduction to Strategic Human Resource Development. New York: Perseus
Publishing, 2000.
Gartner, Inc., http://www.gartner.com.
Gürol, Yonca Deniz. “Toplam (Dengeli) Başarı Göstergesi (Balanced Scorecard) Yönteminin
Stratejik Bilginin Sağlanması Sürecindeki Yeri”,Osmangazi Üniversitesi Iktisadi ve Idari
Bilimler Fakültesi 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir:
Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kongre Bildiri Kitabı, 25-26
Kasım 2004, s.317.
Nelson, Bob. “Energizing People”, Executive Excellence. Volume 16, Issue 2, February 1999,
ss.5-6.
O'Donnell, F.J. ve A.H.B. Duffy. “Modelling Design Development Performance”
International Journal Of Operations & Production Management, Volume 22, Issue 11,
2002, ss.1198-1221.
52
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 5, Haziran 2014
Rummler, Geary A. ve Alan P. Brache. Improving Performance: How to Manage the White
Space on the Organization Chart. San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1995.
Quigley, Joseph V. Vizyon Oluşturulması Geliştirilmesi ve Korunması. Berat Çelik (çev.).
İstanbul: Epsilon Yayıncılık, Mayıs. 1998.
Scheer, August-Wilhelm ve Diğerleri, Corporate Performance Management: ARIS in
Practice, NY: Springer-Verlag, 2006.
Lesser, E. ve L. J. Storck. “Communities of Practice and Organizatonal Performance”, IBM
System Journal. Volume 40, Issue 4, 2001., ss.831-841.
Mckinley, Michael. “Management Made Simple”, Executive Excellence. Volume 19, Issue 5,
May 2002., ss.13-13.
Mckinley, Michael. “Take Care of People”,Executive Excellence. Volume 19, Issue 3, Mar
2002, ss.13-14.
İnançoğlu, Evren. “Çalışma Değerlerinin Örgütsel Değişime Dirence Etkisi”. 10.Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Antalya: Yayın No:4, 23-25 Mayıs 2002, ss.146-160
Jon R.Katzenbach, Peak Performance; Aligning The Hearts And Minds Of Your
Employees, Boston: Harward Business School Press, Mc Kinsey&Company, Inc., 2000,
s.203.
KalDer, Kıyaslama Projesi Kurumsal Performans Yönetimi Sonuç Raporu, Mayıs 2006,
s.12-13.
London, Manuel ve James W. Smither. “Feedback Orientation, Feedback Culture, and the
Longitudinal Performance Management Process”, Human Resource Management Review.
2002, ss.81-100.
Marquardt, Michael J.. “Five Elements of Learning”, Executive Excellence. Volume 19, Issue
9, September 2002, ss.15-16
Olson, Eric M. ve Stanley F. Slater. “The Balanced Scorecard, Competitive Strategy and
Performance”, Business Horizons. May-June 2002, Volume 45, Issue 3, ss. 11-16.
O’Regan, Nicholas ve Abby Ghobadian. “Effective Strategic Planning in Small and Medium
Sized Firms”, Management Decision. Volume 40, Issue 7, 2002, ss.663-671.
53
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 5, Haziran 2014
Osborne, Richard L. ve Scott S. Cowen. “High-Performance Companies: The Distinguishing
Profile”, Management Decision. Volume 40, Issue 3, 2002, ss.227-231.
Peterson, David B. ve Mary Dee Hicks. “Unleasing Talent”, Executive Excellence. Volume
17, Issue 6, Jun 2000, ss.7-8.
Pfeffer, Jeffrey. “Yüksek Performansın Gerçek Anahtarları”, Harvard Business Review:
Liderden Lidere. Salim Atay (çev.). İstanbul: MESS Yayını, Aralık 1999, ss.295-307.
Roberts J., Kenneth. “Dürüst İletişim”, Executive Excellence. Günhan Günay (çev.). İstanbul:
Rota Yayınları, Nisan 2003, ss.12-13.
Sull, Donald N.. “İyi Şirketler Neden Kötüye Gider?”. Harvard Business Review: Kültür ve
Değişim. Ahmet Kardam (çev.).İstanbul: MESSYayını, Mart 2003, ss.91-113.
T.C.Sayıştay Başkanlığı, Performans Bilgisine Yönelik İyi Uygulama Prensipleri,Safiye
Kaya ve Cem Suat Aral (çev.), Ankara: Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü, 2000, s.5.
Turgut, Tülay. “Örgütsel Davranışta Değerlerin Yeri”, Suna Tevrüz (Ed.). Endüstri ve Örgüt
Psikolojisi II içinde. İstanbul: Türk Psikologlar Derneği ve Kalite Derneği Ortak Yayını, 1998.
ss.35-48.
Ulrich, David. “İnsan Kaynakları Departmanlarının Rolü”, Günhan Günay (çev.). Executive
Excellence. Rota Yayın, Yıl.6, Sayı.62, Mayıs 2002, ss.24-24.
Wade, David ve Ronaldo Recardo. Corporate Performance Management: How to Build a
Better Organization Through Measurement–Driven Strategic Alignment. Woburn:
Butterworth-Heinemann, 2001.
Wheelen,Thomas L. ve J.David Hunger. Strategic Management and Business Policy:
Concepts and Cases. 10th Edition. New Jersey: Pearson/Prentice Hall, 2008.
Yılmaz, Hüseyin. “Şirket Performans Yönetimi: Yeni Çevrede Kârlılık ve Büyümenin
Yönetimi”. http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_ gos.php?nt=445 (10.9.2007).
Yukl, Gary A. Leadership in Organizations. New Jersey: Prentice – Hall Inc., 1994.
54

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com