Buradasınız

ERGEN-AİLE ÇATIŞMALARI İLE ANNENİN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ERGENİN PROBLEMLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, İstanbul ilinde okumakta olan lise son sınıf öğrencilerinin anne ve babalan ile olan çatışmaları ve annelerinin çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkileri ve ergenlerin genel problemlerini incelemek üzere yapılmıştır. Uygulama 1983-1984 öğretim yılında gerçekleştirilmiş, on ayrı liseden üç farklı sosyo-ekonomik seviyeye mensup 75 erkek ve 75 kız öğrenci ve onların anne ve babaları denek olarak seçilmiştir. Ergenlik çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş dönemi olarak tanımlanmaktadır. Vücutta hızlı bir büyüme, gelişme ve olgunlaşma bu çağın önemli özelliğidir. Çocukluktan yetişkinliğe geçirilen bu süreç içinde insan vücudunda bedence, hormonal ve cinsel açıdan büyüme ve olgunlaşma meydana gelir. Bu gelişmeler gençlerde duygusal ve sosyal olarak da değişikliklere yol açar. Pek çok uzman, ergenlik dönemini, çocukluk döneminin sonu ile yetişkinlik döneminin başlangıcında yer alan bir geçiş dönemi olarak nitelemiştir, (Blair ve Jones, 1964, s: 1). Bu dönem hızlı ve sürekli bir gelişim ve değişim dönemi olarak kabul edilmektedir. Ergen bu çağda anne ve babası ve de çevresindeki yetişkinler tarafından ne tam yetişkin, ne de çocuk olarak algılanmakta ve anne-baba ve yetişkinler, ergenlerin neler yapabilecekleri ve neleri yapamayacakları konusunda birbirinden farklı fikir ve yaklaşımlar ileri sürmektedirler. Çocukluk döneminin sonlarında ve ergenliğin başlarında, cinsel gelişme ve değişmenin olduğu, cinsel özelliklerin kazanıldığı döneme erinlik (bluğ-puberty) dönemi adını veriyoruz. Ergenlik dönemi ortalama olarak kızlarda 11, erkeklerde 13 yaşlarında başlayıp yaklaşık. 21 yaşlarında sona eren ve 10 yıl kadar süren bir devre olmasına karşılık, bluğ dönemi bu sürecin başlangıcında,kızlar için ortalama 11-13, erkekler için 13-15 yaşları arasında yer alan bir cinsel olgunlaşma dönemidir. Bu çağdaki gencin vücudunda; bedenin boyunu ve yapısını değiştiren hızlı değişiklikler olur. Her iki cins de fiziksel ve fizyolojik (hormonal) olarak cinsel gelişmelerini tamamlarlar. Kızlar erkeklere göre iki yıl kadar önce ergenliğin başlangıcı olan bluğ çağına girerler, (Hurlock, 1955). Erkek çocukların cinsel olarak olgunlaşmaları ortalama 13 yaşlarında başlayıp iki yıl kadar sürdüğü halde, kızlar 11-12 yaşlarında bluğ çağma girerler ve erkeklere göre daha kısa bir zaman sürecinde cinsel olarak olgunlaşırlar. Ergenliğin başlangıcı, sonucu ve bluğ çağı hakkında ileri sürülen yaşlar takribi yaş sınırlamalarıdır. Bluğ dönemi sonunda, cinsel olgunluk tamamlandıktan sonra, yetişkinliğe geçişte ergen çeşitli zorluklarla, Ergenlerdeki çatışmalardan söz ederken bu çatışmaların gençlerdeki fizyolojik büyüme, değişme ve gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan değişmelerle veya gencin akranları ve dış dünyadaki yetişkinlerle olan beklentileri ile ne derece ilişkili olduğunun saptaması gerektiğine işaret edilmiştir (Stanton, 1974, s: 573).
71
87

REFERENCES

References: 

Alkan, Cevat. Eğitim Ortamları, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fak. Yay., 1979.
Bayley,
Nancy-Schaefer
, S.E. "Maternal Behavior and Personality Development Data From the Berkeley Crowth Study". Bkz. C.R. Medin-nus, Ed. Readings in the Psychology of Parent-Child Relationship, New York: John Wiley and Sons, Inc., 1967.
Blair, C.M.-Jones, R.S. Psychology of Adolescence for Teachers. New York: The MacMillan Co., 1964.
Eserpek, Altan.
Eğitimi
n Yeni Tutum Geliştirmede Etkinlik Derecesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
1981.
Hurlock, B.Elizabeth. Adolescent Development, New York: McGrawHill Book Co., 1955.
Kılıççı, Yadigâr. "Ergenlikte Kişiliğin Gelişimi ve uyumu", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 1980, Sayı 3, S: 25-35.
Korkmazlar, Ümran.
"Relationshi
p Berween Parental Child Rearing Attitudes and the Cognitive Styles of 5 to 6 Year Old Turkisch Presc-hoolers". Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1980.
Kozacıoğlu, Gülsen. "Çocukların Anksiyete Düzeyleri ile Annelerin Tutumlan Arasındaki İlişki". Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1982.
Kulaksızoğlu, Adnan. "A Program
fo
r Adolescents About Their Physical, Physiological, Sexual, Emetional and Social Changes and Development". Yayınlanmamış Yüksek Lisans Projesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1982.
Le Compte, Güney-Le Compte, Ayhan-Özer, A.Serap. "Üç Sosyo¬Ekonomik Düzeyde Ankaralı Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlan: Bir Ölçek Uyarlaması". Psikoloji Dergisi, 1978, Sayı 1, Sayfa 5-8.
Malrieu, Philippe.
"Ergenlikt
e Toplumsallaşma". Çev. Bekir Onur, Bkz. Bekir Onur, (Ed.) Ergenlik Psikolojisi, Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık Ltd. Şti., 1985.
Origlia, D. ve Guillon, H. "Toplumda, Okulda ve Ailede Ergen" Çev. Bekir Onur, Bkz. Bekir Onur, (Ed.) Ergenlik Psikolojisi, Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık Ltd. Şti. 1985.
Paterson, Donald R. ve diğerleri. "Parental Attitudes and Child Adjustment". Bkz. C.E. Medinnus, ed. Readings in The Psychology of Parent-Child Relationship. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1967.
Rozen, B.C. "Social Class and the Child's Perception of the Parent". Bkz. C.R. Medinnus. Readings in the Psychology of Parent-Child Relationship. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1967.
Schaefer, Farl, S.-Bell, Richard. Q. "Development of-a Parental Atti-tude Research Instrument". Child Development, (September, 1958) XXIX, No.3 S.339-361.
Stanton, M. "The Concept of Conflict at Adolescence", Adolescence,
(Winter, 1974), XXXVI, No. 9, S: 537.
Strang, Ruth. The Adolescent Views Himself: A Psychology of Adolescence. New York: McGraw-Hill Book Co., 1957.
Tan, Hasan.
Öğrenc
i İhtiyaçlarını Tarama Listesi ve Kullanılışı El Kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1971.
Tan, Hasan. "Ergenlerin Anne ve Babalan ile Olan En Önemli Problem Alanları I", Onuncu Milli Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1974.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com