Buradasınız

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNE ALINAN ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR ÖN YETERLİLİKLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Türk eğitim sisteminin hedefleri anayasa'da ve 1739 sayılı Milli Eğitim temel kanununda belirtilmiştir. Doğaldır ki, öğretmen eğitiminin amaçlan ve ilkeleri yukarıda sözü edilen yasal yapı tarafından tanımlanan gereklere dayandırılmaktadır. Sınıf öğretmenliği, ilköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetim görevlerini yerine getirmekle yükümlü özel bir ihtisas mesleğidir. Sınıf öğretmenleri, kendilerine verilen sınıf ve derslerin programlardaki esaslara göre eğitim öğretimi sürdürmek, eğitsel çalışmalar ve yönetim işlerine bir biçimde katılmak, bu konularda okul müdürünün vereceği görevler ile kanun yönetmeliklerle belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Sınıf öğretmenlerinin nitelikleri genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi olarak sınıflandırılmıştır. 1. Alanıyl a ilgili bilgi ve becerileri en uygun yöntemlerle öğrencilerine öğretme tekniklerini bilir ve bunları uygular. 2. Alanıyl a ilgili eğitim araç-gereç teknolojisini bilir, kullanır ve geliştirmeye çalışır. Öğretmenlik meslek bilgisi ise, genel öğretim ilke ve yöntemleri bilgisini kapsamaktadır. Öğretmenlik meslek bilgisi derslerini alan sınıf öğretmeni, ana hatlarıyla: 3. İlköğreti m ders programlarım bilir, uygular ve geliştirir. 4. İlköğreti m çağındaki çocukların fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik gelişmelerini, bu gelişim özelliklerinin ortaya çıkardığı ihtiyaçları bilir ve çocukların gelişmelerine yardımcı olmada beceri sahibidir.

REFERENCES

References: 

Davis, Niki & David Cole3. "Students' IT Experience and Related Data Across the UK: On Entry to Initial Teacher Education". First Report on 1991/2 Data. Exeter University Media and Resources Centre, 1993.
Deniz, Levent. "Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Tutumları". M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, s. 7, 1995, s. 51-60.
Deniz, Levent. Bilgisayar Tutum ölçeği (BTÖ-M)'nin Geçerlik, Güvenirlik, Norm Çalışması ve örnek Bir Uygulama. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1994.
Ester,
Don
. "CAL, Lecture, And Student Learning Style: The Different Effects Of Instructi Method". Journal of Research on Computing in Education, vol. 27, 1995.
Hızal, Alişan. Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Destekli öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Yayınları, no:338, Eskişehir, 1989.
İnan, Nilgün Uluser. Bilgisayar Destekli Öğretim Yönteminin İngilizce öğretiminde Etkililiği. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1997.
M.E.B. İlköğretim Okulu Programı. 3. Baskı. Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Yayınları No: 2846, Mevzuat Dizisi No: 297, Ankara, 1997.
Moursund, D. "What Is Computer Literacy?", Creative Computing. November-December 1976.
Reinhardt, Andy. "New Ways To Learn", Byte, March 1995.
Roblyer, M.D. "The Impact of Microcomputer-Based Instruction on Teaching and Learning: A Revievv of Recent Research". Eric Digest. Eric Document Reproduction servise (EDRS) No: ED 315063, 1989.
Sınıf Öğretmenliği Bölümleri için Eğitim Programı. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi öğretmen Eğitimi teknik Danışmanlık (Tarihi belirsiz).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com