Buradasınız

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN DEMOKRASİ VE HOŞGÖRÜ TUTUMLARI İLE LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bu bildiri, eğitim yöneticilerinin demokrasi ve hoşgörü tutumları ile liderlik davranışları arasında bir ilişkinin olup olmadığını ortaya koymak için yapılmıştır. Demokrasinin temelinde var olan insan haklarına saygı göstermek demokrasinin başlıca görevlerinden biri olduğu gibi, eğitimin temel ilkesi olan fırsat eşitliğini sağlamak da demokratik yönetimin başlıca sorumluluklarındandır. Bu sorumluluğu üstlenmiş olan okul yöneticileri eğitimin ve öğretimin planlanan hedeflere ulaşmasında ne ölçüde demokratik ve hoşgörülü davranmaktadırlar? Araştırma bu soru üzerinde odaklanmaktadır. Araştırmada 125 okul yöneticisine 21 maddelik Demokrasi ve hoşgörü Tutum Ölçeği ile 20 maddelik Liderlik Ölçeği uygulanmıştır. Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; okul yöneticilerinin demokrasi ve hoşgörü tutumlarının çağdaş yönetim anlayışına uygun olduğu ve demokratik liderlik davranışları sergiledikleri görülmüştür. Ancak bu görüşlerinin uygulamalarına ne kadarını yansıttıkları tartışmaya açık bir konudur
221
235

REFERENCES

References: 

Akçay, Cengiz. Ortaöğretim Politika ve Uygulamalarının Bugünkü Durumu Türkiye'nin Eğitim Politikası, İstanbul ticaret Odası Yayın No: 1990¬5 Istanbul:1990.
Akçabol, Rıfat. Eğitim Sistemi Bozuk! Bozuk Olan ne? Motif Basım Ltd. Kasım
1990.
Alıç, Mehmet. Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışları ile Öğretmen Morali Arasındaki İlişki E.ÜAÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, sayı 2, 1989.
Alıç, Mehmet. Eğitimin Yönü Eskişehir Anadolu Ü. Eğitim Fakültesi
Dergisi. Cilt 2, Sayı 2, 1989.
Bakioğlu, A. Hesapçıoğlu, M. Düşünmeyi Öğretmekte öğretmen ve Okul Yöneticisinin rolü, Düşünmek, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 9, İstanbul, 1997.
Bookbinder, Robert M. The Principal Leadership for the Effective and Productive School RIE s. 52 AUG 1996.
Bursalıoğlu, Ziya. Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. A.Ü. Eğitim Fakültesi Yay. No:78, Ankara, 1979.
Büyükkaragöz, Savaş. Demokrasi Eğitimi Demokrasi Vakfı Yay. Ankara 1990.
Büyükkaragöz, Savaş. Yükseköğretim Programlan ve Demokratik Tutumlar. Türk Demokrasi Vakfı Ankara, 1995.
Büyükkaragöz, Savaş. Genel öğretim Metotları, Atlas Kitabevi, Konya, 1995.
Crow, Gary M. Robert Stater. Educating Democracy. The Role of Systemic Leadership s. 48 RIE Jun 1996.
Davis, Keith.
İşletmelerd
e İnsan Davranışı. Çev: Kemal tosun Başkanlığında Bir Ekip. İstanbul Üniversitesi işletme Fakültesi Yayın No: 136, 1984.
Ersan, Nurgün. Eğitim Programlarının Uygulanmasına Eğitim Yöneticilerinin rolü. Ç.Ü Eğitim Fakültesi 1. Eğitim Bilimleri Kongresi: Bildiri. Cilt 3, 28-30 Nisan 1994, Balcalı Adana.
Ensari, Hoşcan. M.Ü.A.E.F. Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlarında Liderlik Teorilerinin Yansıması M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı
6, İstanbul. 1994.
Gömleksiz, Müfit. Demokratik Bir Sınıf Ortamı Açısından öğretim Elemanları ile öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1988.
Gülmez,
Mesut
. İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi TODAI Enstitüsü Ankara, Yayın No. 256, 1994.
Karasar, Niyazi. Laiklik ve Bilimsel Temelleri. Atatürk Devrimleri ve Eğitim Sempozyumu. A.Ü. Eğitim Fak. Yay. No: 92. Ankara: 9.10 Nisan. 1981.
Oğuzhan, Ferhan. Eğitim Terimleri Sözlüğü. TDK. Ankara, 1981.
Özdayı, Nurhayat. Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stratejileri ile Liderlik özellikleri Arasındaki İlişkiler. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi. 2. Ulusal Eğitim Sempozyumu. 1996.
Özyürek, Dilek - Huriye. Türkmen, öğretmenlerin Sendikalaşmaya İlişkin Görüşleriyle İlgili Bir İnceleme Ç.Ü. 1. Eğitim bilimleri Kongresi. Cilt 1.
28-30 Nisan 1994.
Reeder, Word. Okul İdareciliğinin Esasları. Çev: Turhan, Oğuzkan. M.E.B. Yay. Cilt 1. İstanbul, 1961.
Rush, Edith A. Leadership in Evolving Democratic School Communites. S. 42
RIE Jul. 1996.
San, Coşkun. Gençlik ve Demokrasi Eğitimi Gençliğin Eğitimi ve Sorunlar TED
Yay. Ankara, 1985.
Uzunçarşılı, Ülkü. Nurhayat, özdayı. Okul Yöneticilerinin Yaratıcılık Özellikleri İle Liderlik İlişkilerinin Araştırılması. Bildiri. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 1996.
Yılman, Mustafa Demokrasinin Kültürel Temelleri, İzmir, Serdar Ofset, 1995.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com