Buradasınız

TÜRKİYE'DE ÖZEL OKULLAR HAKKINDAKİ TUTUMLA İLGİLİ BÎR ARAŞTIRMA

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada amaç, ilk, ortaöğretim ve yükseköğretim çağında çocuğu olan velilerin ve diğer yetişkinlerin özel okullar hakkındaki tutumlarını belirlemek ve bu tutumu belirlemede kullanılacak bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla "Okul Değerlendirme Ölçeği" isminde 29 soruluk bir ölçek geliştirildi ve bu ölçek 1998 yılı içinde 956 yetişkine uygulandı. Araştırmanının sonunda elde edilen sonuçlara göre araştırmaya katılan yetişkinlerin % 82'si özel okullara karşı olumlu tutuma sahip iken, % 18'lik grup ise olumsuz bir tutuma sahiptirler.

REFERENCES

References: 

Bolay, Süleyman Hayri ve Diğerleri. "Türk Eğitim Sistemi, Alternatif Perspektif Ankara: Türk Diyanet Vakfı, 1996
Cüceloğlu, Doğan. "İnsan ve Davranışı". İstanbul: Remzi Kitabevi, 1991.
Erdoğan, İrfan. "Paralı Okullann Türk Eğitim Sistemi İçindeki Yeri ve Önemi" Yeni
Türkiye Dergisi, Sayı 7, 1996.
Kağıtçıbaşı, Çiğdem, "tnsan ve İnsanlar", istanbul: Cem Ofset, 1979.
Ozkaya, Necdet "Özel Öğretim Kurumlarının Eğitim Sistemimizdeki Yeri ve Sosyoekonomik Yapı İçindeki Konumu" Türkiye'de ve Dünya'da Özel Öğretim Kurumlarının Eğitimdeki Yeri. İTO Yayınlan, 1993-2
*Özel Okullar İmaj Araştırması özet Raporu" istanbul: Strateji Araştırma ve Planlama
Ltd. Şti. Aralık, 1994.
"15.
Mill
i Eğitim Şurası, Eğitim Sisteminin Finansmanı Komisyon Raporu", Ankara: Şura Genel Sekreterliği, 16 Mayıs, 1996.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com