Buradasınız

FENİLKETÖNÜRİLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNDE TEŞHİS-TEDAVi SÜRECİNDE MEYDANA GELEN YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER ve BU DEĞİŞİKLİKLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Fenilketönürili (PKU) çocukların ailelerinde teşhis tedavi sürecinde meydana gelen yapısal değişiklikleri ve bu değişiklikleri etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 72 PKU'lu çocuğu annesine Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) uygulanmıştır. Anneleri, ayrıca sonradan 12 sorudan oluşan Aile Bilgi Formu doldurmuşlardır. Çalışmamızda, aile işlevlerinin, tanı konma süresi 3 yılı aştıktan sonra olumlu yöne doğru kaydığı görülmüştür. ROL ve GİG alt ölçeklerinde tanı süresi 3 yılın üzerinde olan grup lehine anlamlı fark bulunmuştur. Genel fonksiyonlar alt ölçeğinde ortalamalar teşhis- tedavi sürecinin her döneminde sağlıklı sayılan puanlar arasındadır. Anne-baba eğitim düzeyi ile ILT, DTV, GİG, DVK, ROL ve GNF alt ölçekleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Ortaokul-lise-üniversite mezunu anne-babaların mensubu olduğu aileler daha sağlıklı puanlar almışlardır.
285
300

REFERENCES

References: 

Bulut, I Aile Değerlendirme ölçeği El Kitabı. Özgüzeliş Matbaası Ankara, 1990.
Burgard, P, et al
"Neuropsychologi
c functions of early treated patients with phenylketonuria on and
off diet" Pediatr. Res Mar: 41(3), 1997, s. 368-74. Burgard, P, et al "Psychopathalogy of patients treated early for phenylketonuria Açta Padediatr
suppl vol: 407, 1994; 108-10.
Çolak, G. Lösemili Çocukların Ailelerinde Teşhis-Tedavi Sürecinin Meydana Getirdiği Yapısal
Değişiklikler ve Kaygı Düzeylerinin Psiko-Sosyal İncelenmesi Yayınlanmamı; Yüksek
Lisans Tezi t.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
1992
. Dashman, T. Sansaicq-C "Nutrition in the management of inborn errors of metabolism". Clin Lab.
Med Jun 13(2), 1993 s.407-32.
Ergin, N ve ark. "Kanserli Hasta, aile çevresi, hastane personeli arasındaki iletişim ve kansere karşı
geliştirilen tutumların incelenmesi" 26. Ulusal Nörolojik Bilimler Kongresi, özet Kitabı.
1990.
Folling
I
"The Discovery of phenylketonuria" AçtaPaediatrSupp\. Vol, 407: 1994, 4-10.
Fisch, RD. Et al. "Phenylketonüric
patient
s decades after diet" J. Inherit Metab. Dis 18(3), 1995 s.
347-53.
Guorovitch, ML. Et al "Interhemispheric transfer in children with early-treated phenylketonuria" J.
Clin. Exp. Neuropsychol Vol: 16(3) 1994 s.393-404.
Günayer-Şenel, H. "Yetersizliğe sahip kardeşi olanlarla, olmayanların yetersizliğe yönelik tutumları
ve kaygı düzeyleri yönünden karşılaştırılması" özel Eğitim Dergisi Cilt 2, sayı 1 1995 (s.33-
39).
Kağıtçıbaşı, Ç. "Aile ve Kültürel Psikoloji". IH. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları (Ed
Necla Öner) Psikologlar Derneği Yayınları, 1985. Kalverboer, A.F. et al "Social behaviour and task orientation in early-treated PKU" Açta Paediatr
Suppl. Vol: 407, 1994
s. 104-5. Kuist SBE, et al Aggression: The Dominant Pschological Response in Children with Malignant
Disease. Pschological Reports Vol. 68, 1991 (s.1139-1150). Lansky. S.B. et al "Chilhood Cancer" Canoer Vol: 43, 1979 (s.403-408).
Okman-Fişek, G. "Türk ailesinin dinamik yapısal ve özellikleri üzerinde düşünceler ve konuya ilişkin bir ön çalışma raporu" III. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. E(d Necla Öner). Psikologlar Derneği Yayınlan, 1985.
Özkan S. Psikiyatrik Tıp: Konaültasyon-Liyezon Psikiyatrisi. Roche Müstehzarlan, Gri Ajans.
1990 s.27-40.
Peykerli, G. Lösemili çocukların belerinin hastalığının ilk tam, I. Relaps, terminal dönemlerindeki psikososyal uyum ve depresyon düzeylerinin akut romatizma ateş tandı çocukların aileleriyle karşılaştırılması Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1994.
Pietz, J. Et al
"EEG
s in phenylketonuria" Dev. Med. CbildNeurol Vol: 35(1), 1993 p: 54-64.
Seriver, CR.
"Whateve
r happened to PKU" Clin. Biocbem Vol 28(2), 1995 p: 137-44.
Seashore, MR. Et al "Loss of Intellectual Function in Children with Phenylketonuria After
Relaxation of Diatary Phenylalaine Restriction"
Pediatrice
Vol 75, No. 2, 1985 p: 226-232.
Sucuoğlu
. B. "Özürlü çocuğu olan anne babalann gereksinimlerinin belirlenmesi" Çocuk ve Gençlik
Ruh Sağlığı Dergisi Cilt 2 Sayı 1. 1995 s. 10-18.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com