Buradasınız

PİYANO EĞİTİMİ PROGRAMININ MÜZİK EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Öğretmen yetiştiren kurumların yapılarında ve programlarında değişiklikler Cumhuriyetin kurulmasından günümüze değin süregelmektedir. Bu değişim içerisinde müzik öğretmeni yetiştirmeye yönelik programlar da doğal olarak etkilenmektedir. Cumhuriyetle birlikte Musiki Muallim Mektebi (1924) ile başlayan eğitilmiş müzik öğretmeni yetiştirme çabaları. Gazi Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü'nün I938'de açılan Müzik Şubesi, üç vıllık Eğitim Enstitüleri (1946), dört yıllık Yüksek Öğretmen Okulları (1978) ve Eğitim Fakülteleri'nde (1982) yer alan bölümlerle sürdürülmüştür (Öztürk, 1998). Öğretmen yetiştirmeye yönelik son yapılanma kapsamında "... yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 1996yılı başında ülkemizin ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiştirmek üzere Eğitim Fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi çalışmasını başlatmış ve buna göre fakültelerinizdeki lisans ve lisansüstü düzeylerde yürütülen programlarda bir takım değişiklikler yapılmıştır... Sonuç olarak 16 öğretmen yetiştirme programı geliştirilmiştir" (YÖK, 1998). Eğitim Fakülteleri'ndeki yeniden yapılanma kapsamında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü içerisinde bir ana bilim dalı olarak yer alan müzik eğitimi ana bilim dalı akademik ve idari yeni yapılanmasının yanı sıra öğretim programları açısından da değişikliklere uğramıştır. Sekiz yıllık temel eğitime ve ortaöğretime öğretmen yetiştirme genel hedefini daha etkili gerçekleştirmeye yönelik olarak öğretim programına daha önceki programlarda olmayan "Eğitim Müziği Besteleme", "Oyun. Dans ve Müzik", "Güncel/Popüler Müzik" gibi çeşitli alanı dersleri ile; "Öğretim Teknolojileri ve Araç Geliştirme" dersi gibi yeni öğretmenlik formasyonu dersleri konmuştur. Ayrıca daha önceki programda bulunan anadallar (piyano, şan. keman vb.) kaldırılmıştır. Tüm bu çabalar içerisinde, piyano dersi daha önceki müzik öğretmeni yetiştirme programlarında olduğu gibi, yeni yapılanma programındaki yerini ve önemini korumuştur. Böylece piyano dersi 1, 2 ve 3. sınıflarda her dönem haftada 2 kredi (toplam 12 kredi) ile temel derslerden biri olma özelliğini sürdürmüştür. Piyano eğitimi amacı ne olursa olsun müzik eğitiminde temel bir konumdadır. Macar besteci ve eğitimci Zoltan Kodaly (1882-1967), kendi müzik eğitimi sistemi kuramına dayanılarak eğitim verilen ve kendi adıyla anılan Müzik Pedagojisi Enstitüsüne devam eden "frencilerin müzikle ilgili diğer bilgi ve becerilerinin yanı sıra bir çalgıyı ve tercihen.
115
134

REFERENCES

References: 

Alı. Filiz. Müzik ve Müziğimizin Sorunları. Cem Yayınevi, İstanbul, 1987.
Erden. Münire. Eğitimde Program Değerlendirme 2 Baskı. PEGEM Yayın No:21. Ankara. 1995.
Öztıirk, Cemil. Türkiye'de DUndtn Bugüne öğretmen Yetiştiren Kurumlar.
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1998.
Varış, Fatma Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler 6 Baskı. Alkım Kitapçılık. İstanbul,
19%.
YÖK. Eğitim Fakültesi öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, Ankara, Mart.
1998.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com