Buradasınız

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
İlköğretimde Sosyal Bilgiler, temel derslerden birini oluşturmaktadır. Sosyal Bilgiler dersi, öğrencilerin toplum ve sorunları hakkında bilgi sahibi olmalarında ve bir vatandaş olarak sorumluluklarını öğrenmelerinde insan ilişkilerini anlamalarında, ulusal özellikleri kavramalarında en gerekli derslerden biridir. (Şahin. 1994 s.43) İlköğretimin yedinci sınıfında temel derslerden biri olan Sosyal Bilgiler içinde yer alan Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri ve Bölümleri, Türkiye'nin Stratejik Durumu, Yurdumuzun Komşuları, Türk Dünyası ve Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar konuları önemli bir ağırlığa sahiptir. Bu araştırma ilköğretim okullarında yedinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi içinde önemli bir ağırlığa sahip olan adı geçen konuların öğretiminde, öğrenci başarısını etkileyen belli başlı faktörleri ortaya çıkartmak ve buna bağlı olarak coğrafya konularının öğretiminde karşılaşılan temel zorlukların neler olduğu, coğrafya konularının öğretiminde kullanılan yöntemler, teknikler ve araç-gereçler ile öğrenci başarısı arasında, öğrencilerin bu konular için yaptıkları ders dışı çalışma yoğunluk ve biçimi ile başarıları arasında vc öğrencilerin bu derse karşı tutumları ile başarıları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı sorusuna cevap aramayı amaçlamıştır.

REFERENCES

References: 

Barth. James ve Demiıtaş Abdullah. İlköğretim Sosyal Bilgiler öğretimi, Ankara Milli Eğitim Geliştirme Projesi Yayınları, 1996.
Çağlar. Adil " İlkokul 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretimi Programı Üzerine Bazı Görüşler" M.Ü. Atatürk Eğitim Fak Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992, Sayı: 4
Doganay. Hayati "Okullarımızda Coğrafya öğretiminin Temel Meseleleri" Ankara: Milli Eğitim ve Kültür Dergisi. 1983. Sayı:l9
Erden. Münine. Sosyal Bilgiler öğretimi. Ankara: Alkım Yayınları. 1996.
Erden Münire ve Demirel Melek. "İlkokul 5. Sınıf öğrencilerinin Kullandıkları öğrenme Stratejilerinin Etkililiği" Buca Eğitim Fakültesi, I. Eğitim Kongresi (25¬27 Kasım), 1991.
Özçelik, Durmuş Ali. Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: ÖSYM Yayınları, 1992-93.
Sönmez, Veysel. Sosyal Bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Yayınları, 1996.
Şahin, Tuğba." İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Akademik Benlik Kavramı, Ders İçi öğrenme ve Ders Dışı Çalışma Yolları ile Başarı İlişkisi" H.Ü.Eğitim Fak. Dergisi, 1994,
Sayı: 10.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com