Buradasınız

İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN OKULLARIN PROGRAMLARININ ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

THE ANALYSIS AND COMPARISON OF THE TEACHER TRAINNING PROGRAMS OF PRIMARY EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The fast devolopment of technology and knowledge systems leads to differenetiation in knowledge, skills, and attitudes of the teacher candidates. The teacher training programs have been changing continuously in terms of achieving the target features of an ideal teacher within the contemporary world. İn this study it is aimed to investigate and compare the teacher training programs of primary education in different aspects.
Abstract (Original Language): 
Teknoloji ve bilgi sistemlerinin büyük bir hızla gelişmesi, öğretmen adaylarından beklenen bilgi, beceri ve tutumları da farklılaştırmaktadır. Öğretmen adaylarının gelişen çağa ayak uydurabilmesi, mesleğin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi bağlamında öğretmen yetiştiren kurumların programları da geçmişten günümüze sürekli olarak değişime uğramıştır. Bu çalışmada, geçmişten günümüze, ilköğretimin birinci kademesine sınıf öğretmeni yetiştiren okulların programlarının çeşitli yönlerden analiz edilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır.
1
10

REFERENCES

References: 

Akyüz, Y. (1982). Türk Eğitim Tarihi. Eşkişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
Bloom,B.S. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme.(Çeviri:Ali Özçelik). Ankara: MEB Yayınları.
Çağlar, A. (2001). "21 Yüzyılda Okulun Değişen Rolü ve Yeni Eğilimlere İlişkin İyimser Bazı Öngörüler" 21.Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi. İstanbul: Sedar Yayınevi.
Ertürk S. (1972). .Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
Fındıkçı, İ.,.(1996). Bilgi Toplumu Yöneticilerinde Kendini Geliştirme. İstanbul: .Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayını
Gökçe, F. (2000). Değişme Sürecinde Devlet, Eğitim. .Ankara: Eylül Yayınevi. Kavak ,Y. (1997). Dünya' da Türkiye'de. Ankara: Pegem Yayınları. MEB. (1939). Tebliğler Dergisi; Ankara. MEB. (2001). 2002 Yılı Başında Milli Eğitim. Ankara.
Oktay, A. (1998)."Türkiye'de Öğretmen Eğitimi" Milli Eğitim Dergisi Ocak-Şubat-Mart ,137
Öztürk, C. (1998). Türkiye'de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar. İstanbul: M.Ü.A.E.F. Yayınları.
Öztürk, C. (2001). "21Yüzyılın Eşiğinde Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme" 21.Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi. İstanbul. Sedar Yayınevi.
Töremen, F. (2001). Öğrenen Okul. Ankara: Nobel Yayınları.
Yüksek Öğretim Başkanlığı (1998).Eğitim Fakültelerinde Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com