Buradasınız

DUYGUSAL ZEKA VE PROBLEM ÇÖZME

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PROBLEM SOLVING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the two goals of this study is to investigate relationship between emotional intelligence and perception of problem solving skill and the other is to gather some data for the theories which are using information processing approach to explain the emotional Intelligence. The sample consisted of 225 students (undergraduated and master-without thesis) from the Istanbul University. EQ-NED (Ergin, İşmen, Özabacı, 1999) was applied to sample group to determine their emotional intelligence and Problem Solving Inventory (Heppner ve Petersen 1982) was applied to determine perception of problem solving skill. The relationship between problem solving skill and Emotional intelligence was investigated by using Pearson Moment Correlation Coefficent Techniques. The results were as follows; regarding the EQ-NED and Problem Solving Inventory there was no significant difference between younger (19 year olds and below) and older (26 year olds and above). There was significant difference between female and male's emotional intelligence scores. Female's score in total and 3 subscales was significantly higher than male's score. And significant positive correlation was found between Emotional Intelligence levels and perception of problem solving skill.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amaçlarından ilki, duygusal zeka ve algılanan problem çözme becerisi arasındaki ilişkiyi incelemektir. İkinci amacı ise, duygusal zekayı açıklama da bilgi işlem yaklaşımını kullanan teorilere veri sağlamaktır. Araştırmanın örneklemini İstanbul Üniversitesinde okuyan 225 öğrenci (Lisans -Tezsiz Yüksek Lisans) oluşturmuştur. Örneklemi oluşturan öğrencilerin duygusal zekalarını belirlemek için EQ-NED (Ergin, İşmen, Özabacı, 1999), algılanan problem çözme becerilerini saptamak için ise Problem Çözme Envanteri (Heppner ve Petersen 1982) kullanılmıştır. Problem çözme becerisi ve duygusal zeka arasındaki ilişki Pearson Moment Korelasyon Katsayısı tekniği kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda 19 yaş ve altı - 26 yaş ve üstü yaş grubunda duygusal zeka ve problem çözme becerilerinin yaşa göre farklılaşmadığı saptanmıştır. Duygusal zekanın cinsiyete göre farklılaştığı, kızların 3 boyutta ve toplamda erkeklere göre daha yüksek puan aldıkları belirlenmiştir. Ayrıca, duygusal zeka seviyesi arttıkça problem çözme becerisi algısında da artış olduğu görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Aslan, A. Esra (2002) "Yaratıcı problem Çözme" A. Esra Aslan (Ed) Örgütte Kişisel Gelişim (ss. 325¬370) Ankara: Nobel Yayıncılık.
Bilge, Filiz; Arslan, Aytaç (2000). "Akılcı Olmayan Düşünce Düzeyleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Değerlendirmeleri" Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,U (13), 7-18.
Cansever, Gökçe (1982). Klinik Psikolojide Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Çam, Sabahattin (1999). "İletişim Becerileri Eğitimi Programının Öğretmen Adaylarının Ego Durumlarına ve Problem Çözme Becerisi Algılarına Etkisi" Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, II (12), 16-27.
Youths: A comparative Study" Gifted and Talented: A Challenge for the New Millenium. 13th Worl Conference'de sunulan bildiri, İstanbul.
Ciarrochi, Joseph; Chan, Amy; Bajgar, Jane (2001) "Measuring Emotional Intelligence in Adolescents" Personality and Individual Differences, 31 (7), 1105-1119.
Ciarrochi, Joseph; Chan, Amy; Caputi, Peter (2000). "A Critical Evaluation of the Emotional Intelligence Construct" Personality and Individual Differences. 28, 539-561.
Ergin, Demirali Yaşar; İşmen, Esra, Özabacı, Nilüfer (1999). "EQ of Gifted Marzano, J. Robert; Brandt, S. Ronald; Hughes, Sue Caroly et al (1989). Dimensions of Thinking. USA: Semline Inc.
Mayer, John (2001) "Emotional Intelligence and Giftedness" Roeper Review, 23 (3), 131-137.
Mayer, D. John; Caruso, R. David; Salovey, Peter (2000). "Selecting a Measure of Emotional Intelligence" in. Reuven Bar-On , James D.A. Parker (Eds). Handbook of Emotional Intelligence (pp.320-342). USA: Jossey-Bass,
Mayer, John; Caruso, David; Salovey, Peter (1999). "Emotional Intelligence Meets Traditional Standarts for an Intelligence", Intelligence 27 (4), 267-298.
Mayer, D. John; Geher, Glenn. (1996). "Emotional Intelligence and the Identification of Emotion" Intelligence. 22, 89-113.
Mayer, D. John; Salovey, Peter (1993). "The Intelligence of Emotional Intelligence" Intelligence, 17,
433-442.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com