Buradasınız

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PROBLEM SOLVING SKILLS AND THE ACHIEVEMENT OF GRADUATE STUDENTS OF THE GRADUATE SCHOOL OF EDUCATIONAL SCIENCES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to examine the relationship between problem solving skills and achievement of graduate students attending the departments of Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, Science and Pscyhology at the Graduate School of Educational Sciences at Dokuz Eylül University. The sample of the research consists of graduate students 39 males and 46 females). For the data collection "Problem Solving Scale", adapted in Turkish by Şahin, Şahin and Heppner and also "Personal Information Form" developed by the researchers were used. The data were analyzed by using ANOVA, "t" and Scheffe tests and also correlation coefficients were calculated. At the end of the research; the problem solving skills and the achievement of the students were found out to vary significantly in terms of the departments, but not in terms of genders. At the end of the correlation analyses, problem solving skills of the students were found out not to be related to their achievement.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Fen Bilgisi ve Eğitimde Psikolojik Hizmetleri (EPH) programlarına devam eden lisansüstü öğrencilerinin problem çözme becerileri ile başarı arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinden 39 bayan ve 46 erkek olmak üzere toplam 85 lisansüstü öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada, veri toplama aracı olarak; Şahin, Şahin ve Heppner tarafından (1993) Türkçe'ye uyarlanmış olan "Problem Çözme Envanteri" ile araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan "Öğrenci Bilgi Formu" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde; tek yönlü varyans analizi (ANOVA), "t", Scheffe testleri uygulanmış ve korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin problem çözme becerilerinin ve genel başarılarının bölümlere göre anlamlı bir biçimde farklılaştığı, cinsiyet değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı belirlenmiştir. Yapılan korelasyon analizinde öğrencilerin problem çözme becerileri ile genel başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

Aşkar, P. (1988). "Etkileşimli Problem Çözme". Problem Çözme Yöntemleri Sempozyumu. ODTÜ, Ankara:29-30 Eylül, s:65-73.
Ataizi, M. (1999). "Bilgisayar Destekli Durumlu Öğrenmede Bilişsel, Biçim ve İçeriğin Gerçeklik Düzeyinin Sorun Çözme Becerilerinin Gelişimine Etkisi." Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Eskişehir.
Basmacı, S. K. (1998). "Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılamalarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi." İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Y.Lisans Tezi. Malatya, Haziran,1998.
Baykul, Y. (1995). Matematik Öğretimi. Anı Yayıncılık, Ankara.
Bilen, M. (1996). Plandan Uygulamaya Öğretim. Dördüncü Baskı, Aydan Veb Tesisleri, Ankara.
Choi, J. I. ve Hannafin, M. (1995). "Situated Cognition and Learning Environments: Roles, Structures and Implications for Design. " Educational Technology Research & Development, 43 (2), 53-69.
Çam, S. (1996). "İletişim Becerileri Eğitimi Programı Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Ego Durumlarına ve Problem Çözme Becerisi Algılarına Etkisi". Doktora Tezi Ankara Üniversitesi Sosyal Bil.Enst.
Dinçer, F. Ç. (1995). "Anaokuluna Devam Eden 5 Yaş Grubu Çocuklarına Kişiler Arası Problem Çözme Becerilerinin Kazandırılmasında Eğitimin Etkisinin İncelenmesi." Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1995.
Enç, M. (1982). Eğitim Ruh Bilimi. İnkılap ve Aka Kitapevleri Koll.Şti., İstanbul.
Fidan, N. (1985). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Yayınları No:17.
Gagne, R.
(1996)
. "Human Problem Solving: Internal and External Events." Bulunduğu kaynak: Benjamin Kleinmunts (Ed) Problem Solving: Research, Method and Theory. New York: John Wiley and Sons.
Görmez (1998). "Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Problem Çözme ve Araştırma Üzerine Bir Çalışma İstatistiksel Bir Yaklaşım." Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Y.Lisans Tezi, Sivas.
Güven. A. ve Akyüz, M. (2001). "Öğretmen Adaylarının İletişim Ve Problem Çözme Becerilerine İlişkin Görüşleri." Ege Eğitim Fakültesi Dergisi (1), 1: 13 22.
133
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2001, Sayı 14, Sayfa : 121-134
Jerath, J. M., Hasija, S. ve Malhotra, D. (1993). "A Study of State Anxiety Scores in A Problem Solving Situation." Studia Psychologica, 35, (2), 143-150.
Kasap, Z. (1997). "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Problem Çözme Başarısı İle Problem Çözme Tutumu Arasında İlişki." Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi. İstanbul.
Kennedy, L. M. (1980). Guilding Children to Mathematical Discovery. Wadsworsth Publishing Company California.
Kuzgun, Y. (1992). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara, ÖSYM Eğitim Yayınları.
Larkin, J. G. (1980). "Models of Compedence in Solving Physics Problems." Cognitive Science, 4: 317¬345.
Serin, O. (2001). "Lisans ve lisansüstü düzeydeki fen grubu öğrencilerinin problem çözme becereileri, fene ve bilgisayara yönelik tutumları ile başarıları arasındaki ilişki" DEÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi İzmir.
Şahin, N.; Şahin, N. H. ve
Heppner
, P. P. (1993). "Psychometric proporties of the Problem Solving Inventory in a group of Turkish University Students." Cognitive Therapy and Research, 17 (4),
379-396.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com