Buradasınız

İLKÖĞRETİM OKULU İZLENCESİNDE (PROGRAMINDA) DUYUŞSAL ALAN VE DUYGU EĞİTİMİ

AFFECTIVE BEHAVIORS AND EMOTIONAL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL CURRICULUM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The general objectives of primary education put forward the qualities, which students should gain in accordance with the general objectives of Turkish national education. These qualities are desired to be gained with the help of several courses in the primary education curriculum which has been established in order the fulfil the objectives of primary education and put into practice. The qualities cover some cognitive qualification, psychomotor competence and affective behaviors. People who know can be brought up through cognitive qualification; people who have got the ability to do can be brought up through psychomotor behaviors and people who question and know what to do can be brought up through affective behaviors. In Turkish national educational system, the objectives facing sensible characteristics decrease when both educational level increases and the amount of general objectives decreases. Besides some other effects, the decrease in the objectives result in the studies about affective behaviors can't be achieved in a sufficient level. The emotions which are objected to be gained are mentioned in curriculum; however, in content, there is no explanation about these emotions and there is no concrete examples about how to gain these emotions. This situation affects the quality of education negatively. In this study, the objectives of primary education curriculums are analyzed in the respect of affective behaviors and emotional education and some proposals are put forward
Abstract (Original Language): 
İlköğretimin genel amaçlarıyla, Türk milli eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerin hangi nitelikleri kazanmaları gerektiği ortaya konulmuştur. İlköğretimin amaçlarını gerçekleştirebilmek için oluşturulan ve uygulamaya konulan İlköğretim İzlencesinde (Programında), çeşitli derslerle bu nitelikler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilere kazandırılacak nitelikler; birtakım bilişsel yeterlilikler, devinişsel beceriler ve duyuşsal özelliklerden oluşmaktadır. Bilişsel yeterliliklerin kazandırılmasıyla bilen; devinişsel becerilerin kazandırılmasıyla yapabilen ve duyuşsal özelliklerin kazandırılmasıyla da ne yaptığını, nasıl yaptığını bilen ve sorgulayabilen kişiler yetiştirilebilir. Türk eğitim sisteminde gerek eğitimin düzeyi yükseldikçe gerekse genel amaçlardan özel amaçlara doğru inildikçe duyuşsal alana dönük amaçlar azalmaktadır. Diğer bazı etkenlerin yanında amaçlardaki bu azalma duyuşsal alana dönük çalışmaların yeterince yapılmaması sonucunu doğurmaktadır. Ders izlencelerinde kazandırılması gereken bazı duygulardan söz edilmekle birlikte; içerikte, bu duygularla ilgili bölümlere pek yer verilmemekte ve bunların nasıl kazandırılabileceği konusunda somutlayıcı örnekler bulunmamaktadır. Bu durum eğitimin kalitesine olumsuz olarak yansımaktadır. Bu çalışmada ilköğretim ders izlencelerinin amaçları, duyuşsal alan ve duygu eğitimi bakımından irdelenmekte ve bazı öneriler ortaya konmaktadır.

REFERENCES

References: 

BACANLI, Hasan (1999). Duyuşsal Davranış Eğitimi, Nobel Yayın Dağıtım: Ankara
BİLEN, Mürüvvet (1996), Plandan Uygulamaya Öğretim, Aydan Web Tesisleri: Ankara
BİNBAŞIOĞLU, Cavit (1999), "Cumhuriyet Döneminde İlkokul Programları", 75 Yılda Eğitim, Tarih Vakfı Yayınları: İstanbul
ÇİLENTİ, Kâmuran (1988), Eğitim Teknolojisi ve Öğretim, Yargıcı Matbaası: Ankara
ÇAĞLAR, Adil (1999), "75. Yılında Cumhuriyet'in İlköğretim Birikimi", 75 Yılda Eğitim ; Tarih Vakfı Yayınları: İstanbul
DEMİREL, Özcan (2000), Planlamadan uygulamaya Öğretme Sanatı, pegem A Yayıncılık: Ankara ERTÜRK, Selahattin (1997), Eğitimde "Program" Geliştirme, Meteksan A. Ş.:Ankara http//www.meb.gov.tr KOCAOLUK, M. Ş. ve KOCAOLUK, F. (2001), İlköğretim Okulu Programı 1-8, Kocaoluk Yayınevi: İstanbul
172
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2002, Sayı 15, Sayfa : 163-172
MEB [Milli Eğitim Bakanlığı] (1995), İlköğretim Okulu Programı, Milli Eğitim Basımevi: İstanbul (1997), İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Basımevi: İstanbul
ÖZÇELİK, D. Ali (1988), Eğitim Programları ve Öğretim, ÖSYM Yayınları: Ankara
SHAPIRO, Lawrence
E
. (1999). Yüksek EQ'lu Bir Çocuk Yetiştirme (Çev.: Ümran Kartal), Varlık Yayınları: İstanbul
SÖNMEZ, Veysel (1997), Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmenlik Kılavuzu, Anı Yayıncılık: Ankara (1997-a), Sevgi Eğitimi, Anı Yayıncılık: Ankara (1996), Eğitim Felsefesi, Pegem Yayıncılık: Ankara
Tebliğler Dergisi, sayı: 2087
173

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com