Buradasınız

ÖSS SINAVININ LİSELERDEKİ FİZİK EĞİTİM-ÖĞRETİMİNE ETKİLERİ

THE EFFECTS OF UNIVERSITY SELECTION EXAMINATION ON THE TEACHING LEARNING PROCESSES OF HIGH SCHOOL PHYSICS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
It has been discussed that changing the system of university selection examination from two phases to one phase has affected the teaching and learning process of the high schools negatively. This study has planned to determine the effects of ÖSS on high school physics education. The study was covered 22 physics teachers and 175 students from different kinds of high schools in Erzurum and implemented at the 2000 years. Data were gathered by using interviews with 22 teachers and 20 students selected by randomly and questionnaires with the entire sample. In addition, an achievement test covered both the subject-situated and not situated questions at the ÖSS were implemented to measure the students' success in two cases.Test results showed that there was a close relation between the students' achievement on the questions, which are situated at ÖSS and unsuccessful at the questions, which are not situated at the ÖSS. Moreover, it was understood that some of the physics-3 subjects even not thought at high schools.
Abstract (Original Language): 
İki basamaklı üniversite sınav sisteminin, tek basamaklı sınava dönüştürülmesi sürecinde yapılan değişiklikler liseler de eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Bu çalışma, ÖSS sınavının liselerdeki Fizik eğitim-öğretimi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Çalışma, 2000 yılında Erzurum il merkezindeki farklı liselerde okuyan toplam 175 öğrenci ile bu okullarda görevli 22 Fizik öğretmenini kapsamaktadır. Veriler, öğretmenlerin tamamı ve örneklem içerisinden seçilen 20 öğrenci ile yürütülen mülakatlardan, öğretmen ve öğrencilerin tamamına uygulanan anketlerden elde edilmiştir. Bununla birlikte, örneklem de yer alan tüm öğrencilere, ÖSS sınavında soru sorulan ve sorulmayan iki ayrı konu ile ilgili bilgilerini ölçmek amacıyla bir başarı testi uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, öğrenciler soru sorulan konudaki başarıları ile soru sorulmayan konudaki başarıları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bununla birlikte, okullarda lise 3 sınıf fizik konularından bazılarının hiç anlatılmadıkları tespit edilmiştir.
39
48

REFERENCES

References: 

Akgün, A. (1976). Üniversiteye Hangi Öğrenciler Nasıl Alınmalı?, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Bakaç, M., Doğan, Y. (1994). Fen Bilimleri Eğitimi ve Öğretiminde Laboratuar Uygulamalarının Önemi, I. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, (15-17
Eylül).
Baykul, Y. (1989). ÖSS ile Yoklanan Bilgi ve Beceriler Farklı Okul Tür ve Sınıflarında Ne Ölçüde Kazandırılmaktadır?, ÖSYM Yayınları, Ankara.
Çepni, S. (1997). Lise Fizik-I Ders Kitabında Öğrencilerin Anlamakta Zorluk Çektikleri Anahtar Kavramların Tespiti, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 15.
Çepni, S. (2001). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Erol Ofset, Trabzon.
Çepni, S., Keleş, E., Ayvacı, H. Ş. (1999). ÖSS'de Sorulan Fizik Sorularının Liselerde Uygulanan Etkinlikleri Açısından İncelenmesi, 18. Fizik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Demirok, S. (1990). ÖSS ve ÖYS Puanları İle Lise ve Dengi Okullardaki Başarının Yüksek Öğretimdeki Başarıyla İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Doymuş. K., Canpolat, N., Pınarbaşı, T. ve Bayrakçeken, S. (2000). 1999-ÖSS Kimya Sorularının Düzey ve İçerik Yönünden Değerlendirilmesi, IV. Fen Bil. Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Kemhacıoğlu, T. (2001). ÖSS Sorularının Lise Fizik-1 Müfredatı ile İlişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
47
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2002, Sayı 16, Sayfa : 39-48
Kılıç, Z. (1997). Özel Dershanelerde Fen Bilgisi Dersi (Maddeyi Tanıyalım Ünitesi) nin Deneyle Öğretilmesinin ve Hatırlanmasına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Kocakülah, M. S., Kocakülah, A. (2001). İlköğretim Fen Eğitiminde Yapılan Deneysel Çalışmalar ile İlgili Öğretmenlerin Görüşleri, Yeni Binyılın başında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, 7-8 Eylül, İstanbul, s.100-107.
Köse, M. R. (1999). Üniversiteye Giriş ve Liselerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 51-60.
Morgil, F. İ. ve Bayarı, S., ÖSS ve ÖYS Fizik sorularının soru alanlarına göre dağılımı, çözülebilirlikleri ve başarının bağlı olduğu etkenler, Hacettepe Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1996) 215-220.
Morgil, İ., Yılmaz, A., Seçken, N. ve Erökten, S. (2000). Üniversite Giriş Sınavında Özel Dershaneler ve Öz-De-Bir Tarafından Uygulanan ÖSS Deneme Sınavının Öğrenci Başarısına Katkısının Ölçülmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 96-103.
Oral, T. (1985). Lise Başarı Ölçüleri ile ÖSYS Puanları Arasındaki Uyum, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
ÖSYM, 2000, Ortaöğretim Kurumlarına Göre 2000 Öğrenci Seçme Sınavı Sonuçları, ÖSYM Yayınları, Cem Web Ofset.
ÖSYM, 2001, Ortaöğretim Kurumlarına Göre 2001 Öğrenci Seçme Sınavı Sonuçları, ÖSYM Yayınları,
Cem Web Ofset.
Ruhi, E. ve Mergenci, İ. H. (1990). Temel Fizik, Yıldırım Yayınları, Sanem Matbaacılık, s. 110-117, Ankara.
Ş ahin, Y., 2001, Türkiye'deki Bazı Üniversitelerin Eğitim Fakültelerindeki Temel Fizik Laboratuarlarının Kullanımı ve Uygulanan Yaklaşımların Değerlendirilmesi, Yükek Lisans Tezi (yayınlanmamış), KTÜ, Trabzon.
Tezbaşaran, A. A. (1994). ÖSYS Testlerinde Yoklanmak İstenen Bilişsel Davranışlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 79-84.
TIMMS. (2000). U. S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Third
International Matematics and Science Study-Repeat.
48

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com