Buradasınız

HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDEKİ KURSLARA KATILAN BAYAN KURSİYERLERİN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ UYGULAMALARININ SAPTANMASI

DETERMINING THE APPLICATIONS ABOUT THE HUMAN HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROTECTION OF WOMEN WHO ARE ATTENDING THE COURSES IN ADULT EDUCATION CENTERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Being endustrialed had brought along with the increasing easy circumstances of societies. People became familiar with new consumer goods inspite of basic needs. Some of the societies made mistake by thinking of the hapiness way pass through by spending more. As a result ; earth, water and air began to become polluted. The pollution in endustrialed countries had influenced on all coutries, caused making enviromental factors that threat human bealth a current issue. And the municipalities, schools and political parties had began to work on it. In this research, we aimed at to determine the applications about the human health and environmental protection of women who are attending the courses in Kadıköy, Kartal, Bakırköy and Gaziosmanpaşa adult aducation centers in Istanbul. This invcersitgation had ben applied on 432 women and created the differences as age, educational level, marital status and condition of house.
Abstract (Original Language): 
Endüstrileşme, toplumların refah seviyesinin yükselmesini de beraberinde getirmiştir. İnsanlar, temel ihtiyaçlarının ötesinde yeni tüketim alışkanlıkları kazanmışlar. Bazı kesimler de daha fazla mutlu olmanın yolu, daha fazla tüketimden geçer yanılgısı içerisine girmişlerdir. Bunun sonucunda da toprak, su ve hava hızla kirlenmeye başlamıştır. Endüstrileşen ülkelerde başlayan hızlı kirlenme giderek tüm ülkeleri etkilemiş, insan sağlığını tehdit eden çevresel faktörler, çevre sorunlarının toplumların bir numaralı gündem maddesi olmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda belediyeler, okullar ve siyasi partiler programlarında çevre sorunlarını işlemeye başlamışlardır. Bu çalışmada, İstanbul ilinde Kadıköy, Kartal, Tuzla, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa Hail Eğitim Merkezlerinin açmış olduğu, mesleğe yönelme ve genel kültür kurslarına devam eden bayan kursiyerlerin, çevre ve insan sağlığı ile ilgili uygulamalarını tespit etmek amaçlanmıştır. 432 bayan kursiyerle yapılan araştırma, evsel çevre konusunda, yaş, eğitim durumu ve medeni durum gibi değişkenlerden kaynaklanan farklılıkları ortaya koymuştur.
1
12

REFERENCES

References: 

Akıncı, M. (1995). "Niçin Yaşanabilir Bir Çevre İstemiyoruz?" Yeni Yüzyıl.
Alkan, C. (1991). "Atatürkçü Düşünce Sisteminin Öğretmen Profili". I. Eğitim Bilimleri Kongresi. İzmir
Arat, Z. (1982). "İktisat ve Çevre". Çevre Bilim Sempozyumu. Ankara: Tübitak Yayınları.
Ayhan, S. (1988). Ankara'daki Halk Eğitim Merkezlerinde Açılan Kurslara Katılanların Demografik Özellikleri, Katılımları Güdüleyen Etmenler ve Programa İlişkin Görüşler. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Brown,
R
. Ve Diğerleri (1993). Dünyanın Durumu. (Çev: Yaman ve Fehiman Köseoğlu). İstanbul: Tema Vakfı Yayını.
Ergun, L. (1993). "Ortaöğretimde Çevre İçin Eğitimin Önemi". Çevre Eğitimi. Ankara: Türkiye Çev Vakfı Yayınları.
Erol, O. (1982). "Coğrafya Açısından Çevre". Çevre Bilim Sempozyumu. Ankara: Tübitak Yayınları. Göka, E. (1992). Çocuk ve Çevre. Ankara: Başbakanlık Aille Araştırma Kurum Yayınları. Kant, E. (1987). Collection Henri Milterand Litterature Texter et Documents. Michel Charpentier. Kulaksızoğlu, A. (1988). "Ekoloji, Çevre Sorunları ve Eğitim". Fırat Havzası Çevre Sempozyumu. Le Prince, L. R. (1989). "Enseignement". Le Monde.(28 Mars 1989).
Özdemir, Ş. (1988). Türkiye'de Toplumsal Değişme ve Çevre Sorunlarına Duyarlılık. Ankara: Palme Yayınları.
Özoğlu, S.Ç.(1993). Yaygın Eğitim Düzeyinde Çevre için Eğitim. Çevre Eğitimi. Ankara: Türkiye Çev Vakfı Yayını.
Tekin, M. (1988). "Eğitimde Fırsat Eşitliği Açısından Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyete Dayanan Farklılaşma". Eğitim ve Bilim. Nisan.
Tekin, M. (1991). "Halk Eğitim Merkezlerinin Etkinliklerinin Yöntemi". Eğitim ve Bilim. (82).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com