Buradasınız

ÖĞRETMENLERİN OKUL ORTAMINDA SİGARA İÇİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN SİGARA KULLANIMI KONUSUNA YAKLAŞIMLARI

TEACHERS' PERCEPTIONS ON SMOKING AT SCHOOL ENVIRONMENT AND STUDENTS' SMOKING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was carried out to define the smoking behaviour of primary and high school teachers, and perceptions on smoking at school environment and students' smoking. Data was gathered by using a questionnaire among 255 female and 199 male teachers teachers (n=454) in 13 primary and 12 high schools (total of 25 schools) in İstanbul. Of all teachers, 41.2% was currently smokers. Smoking rates were similar according to sex. By Fagerstrom Dependency Questionnaire, 9.1% of smokers were found at very high level of nicotine dependency and 38.2% were found at very low level of nicotine dependency. According to 25.2% of all teachers, and 34.2 of non-smokers, school area should be a fully non-smoking area. Smoking at school was acceptable for the rest of the group, with some restrictions. Teachers were asked what they would do if they see a student smoking. The most frequent answers were referring to school counseling service (61.6%), telling the harms of smoking (57.6%), and telling that youth and children should not smoke (43.1%). These results showed that many teachers perceive smoking as an acceptable adult behavior. Perceptions of teachers on smoking as well as high percentage of smoking were found as an important problem.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmayla, İstanbul'da ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlerin sigara alışkanlıklarının ve okulda sigara içilmesi konusundaki düşüncelerinin ve davranışlarının betimlenmesi amaçlanmıştır. Veriler, İstanbul İli, Zeytinburnu, Fatih, Eyüp, Maltepe, Kartal, Çengelköy ilçelerinden seçilen 13 ilköğretim kurumu ve 12 lise olmak üzere toplam 25 okulda görev yapan 255'i kadın ve 199'u erkek olmak üzere toplam 454 öğretmene anket uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin, %41.2'si sigara kullanmaktadır. Sigara kullanımı cinsiyete göre değişmemektedir. Fagerstrom Tolerans Anketi sonuçlarına göre, sigara içen öğretmenlerin %9.1'i çok yüksek ve %38.2'si ise çok düşük düzeyde nikotin bağımlısıdır. Tüm öğretmenlerin %25.2'si okul sınırları içerisinde sigara içilmemesi gerektiği görüşündedir. Bu oran sigara içmeyen öğretmenler arasında %34.2'dir. Bu oranın düşüklüğü öğretmenlerin çoğunluğunun sigara kullanımını olağan ve kabul edilebilir bir davranış olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin okulda sigara içen bir öğrenciyi gördüklerinde ne yapacaklarına ilişkin en sık verdikleri cevaplar, rehberlik servisine göndermek (%61.6), sigaranın zararlarını anlatmak (%57.6) ve çocukların ve gençlerin sigara içmemeleri gerektiğini söylemektir (%43.1). Gençlerin ve çocukların sigara içmemesi gerektiği düşüncesinin bu kadar yaygın olması sigaranın bir bağımlılık değil de bir yetişkinlik davranışı olduğu algısının öğretmenler arasında yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, öğretmenlerin sigara kullanma oranlığının yüksekliği kadar, sigara konusunu algılama biçimlerinin de önemli bir sorun olduğu saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

Aşut, Ö. (1993). Hekim ve Sigara. Ankara: TTB Yayınları.
Bilir, Nazmi, Doğan, B.G. (1997). Yıldız, A.N.. Sigara İçme Konusunda Davranışlar ve Tutumlar. Ankara: Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Yayınevi.
Conrad, K.M.; Flay, B.R.; Hill, D. (1992). "Why Children Start Smoking Cigarettes: Predictors of Onset". British Journal of Addiction, 7, 1711-1724.
Erbaydar, T., Lawrence S., Dagli E. ve ark. (2002). Smoking Patterns of Youth in Turkey. Project Report No:001726-022, International Development Research Centre, Ottawa.
Kasatura, İ. (1998) Gençlik ve Bağımlılık. İstanbul: Evrim Yayınları.
Kocabaş, A. (1998). "Öğrencilerde ve Öğretmenlerde Sigara İçme İle İlgili Tutum ve Davranışlar". Ankara TıpMecm., 41(2),365-380.
Kulaksızoğlu, A. (2001). Ergenlik Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Ögel, K. (2001). İnsan, Yaşam ve Bağımlılık; Tartışmalar ve Gerçekler. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
Saltık, A., Yılmaz, T., Yorulmaz, F., Spor, Y. (1991) Edirne merkezinde 318 öğretmende sigara içme davranışı ve Spielberg testi ile ölçülen kaygı düzeyinin incelenmesi. Ege Tıp Dergisi, 30(4), 524-529.
Turgut, T., Deveci, F., Altuntaş, E. ve Muz, M.H. (2001). "Elazığ'da Lise ve Dengi Okul Öğretmenlerine Uygulanan Sigara Anketi Sonuçları". Solunum, 3, 295-299.
Uzaslan, E.K., Özyardımcı, N., Karadağ, M. ve ark.
(2000)
. "The Physician's Intervention in Smoking Cessation: Results of the Five Years of Cessation Clinic".Annals of Medical Sciences, 9(2), 63-69.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com