Buradasınız

ORTAÖĞRETİM KİMYA EĞİTİMİNDE ASİTLER VE BAZLAR KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE KLASİK VE DENEYSEL YÖNTEMLERİN BAŞARIYA VE KİMYA TUTUMUNA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF CLASSICAL AND EXPERIMENTAL TEACHING METHODS FOR SUCCESSFUL LEARNING AND CHEMISTRY ATTITUDE OF ACID-BASE CONCEPT AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, we investigated the effect of classical and experimental teaching methods on successful learning of acid-base concept in chemistry. Two (grade 10) classes from a high school were selected. Students in one class were instructed by classical method and their success in learning was compared with that of the other class in which experimental method was applied. During the course of the study, part of instruction was made in the laboratory to enable the students to perform experiments within a group. In addition, Chemistry Attitute Test were applied to the students to evaluate if the experimental method had influenced their attitudes towards chemistry. Logical Thinking Ability Test, Scientific Achievement Test were applied to collect the data. It was found that the instruction by the experimental method improved the students success in learning the acids and bases subject significantly compared to the overall success of the students taught by the classical method . It did not, however, change the attitudes of the students to chemistry as indicated by the scores of the Chemistry Attitude Test (CAT) applied at the beginning and end of the study. There is no significant difference between groups .
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma ile lise ikinci sınıflardan seçilen iki sınıftan geleneksel öğretim yöntemi (klasik yöntem) uygulanan sınıfın Asitler ve Bazlar konusunu öğrenmedeki başarısı ile, deneysel yöntem uygulanan sınıfın konuyu öğrenmedeki başarısı ve tutumları araştırılmıştır. Araştırma süresince deney grubunda bazı dersler laboratuar ortamında işlenmiştir. Öğrencilerin gruplar halinde deney yapmalarına imkan sağlanmıştır. Kontrol grubunda ise sınıf ortamında ders anlatılmıştır. Verileri toplamak için Mantıksal Düşünme Yeteneği Testi, Bilimsel Başarı Testi ve Kimya Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırma sonunda ilgili konunun öğretiminde deneysel yöntem kullanılan sınıfın başarısının, geleneksel öğretim yöntemi kullanılan sınıfa göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (p < 0.01). Her iki sınıfta çalışmanın başında ve sonunda Kimya Tutum Ölçeği uygulanmış istatistiksel işlemler sonucu öğrencilerin kimya dersine karşı olan tutumlarında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p > 0.05).

REFERENCES

References: 

Ayas, A., Akdeniz, A.R. ve Çepni, S. (1995). "Fen Bilimleri Eğitiminde laboratuarın yeri ve önemiIII. Ülkemizde laboratuar uygulamaları ve Öneriler." İstanbul: Çağdaş Eğitim Dergisi-206.
Ayrancı, H. (1996). "Kimya Eğitiminde Deneysel Yöntemin Avantajları". I.Ulusal Eğitim Sempozyumu. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
Berberoğlu, G. (1993). "Kimyaya Yönelik Tutumlara İlşkin Çok Boyutlu Bir Ölçeğin Gelişitirilmesi." Eğitim ve Bilim Sayı 87 s. 29-35.
Çilenti, K. (1985). "Fen Eğitimi Teknolojisi", Ankara, Kadıoğlı Matbaası.
Geban, Ö., Ertepınar H., Yılmaz G., Altan A. ve Şahbaz, F. (1994). "BDE'in Öğrencilerin Fen Bilgisi Başarılarına ve Fen Bilgisine İlgilerine Etkisi." I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, s. 7-11.
103
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2003, Sayı 18, Sayfa : 93-104
Küçükahmet, L. (1998). "Öğretim İlke ve Yöntemleri." Genişletilmiş 9.Baskı. İstanbul:Alkım Yayınları.
Sürücü, A., Köse, S. ve Gezer, K. (1998). "Fen Bilgisi Eğitim-Öğretim Durumu ve Bu Süreçte Laboratuvarın Yeri." IlI.Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu. K.T.Ü.
Tilstra, R.
(2001)
. "Using Journal Articles To Teach Writing Skills for Laboratory Reports in General Chemistry." Journal of Chemical Education. Cilt 78, No:6.
Tobin, K.; Capie, W. (1981). "Teat of Logical Thinking Department of Science Education." University of
Georgia, Athens, GA 30602.
Üce, M, ve Şahin, M,(2001). "Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Kullandıkları Laboratuvarlar Hakkındaki Görüşleri." Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Maltepe Üniversitesi, İstanbul s.398-402.
104

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com