Buradasınız

FEN GRUBU ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

THE COMPARISON OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES ATTITUDES TOWARDS THE TEACHING PROFESSION

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to determine the factors that affect the attitudes of the teacher candidates towards the teaching profession. The research was conducted on a total of 206 students attending Science Teaching Programs in the Primary Education Department (n=42), and Biology (n=52), Chemistry (n=38), Mathematics (n=49) and Physics (25) Programs in the Secondary Education Department of Buca Education Faculty, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey. The sample consists of 54.4 % females and 45.6% males. In this research, Scale for the Attitudes Towards The Teaching Profession, the reliability level of which is .82, and which was developed by Aşkar and Erden (1987), and Personal Information Form, consisting of 16 questions, were administered to the sample. The data were analyzed by One-Way Analysis of Variance, t and Scheffe Tests, and SPSS 8.0 statistical package program was made use of. The results of the research have discerned that the attitudes of students towards the teaching profession were at the "medium" level and were affected by department, father's attitude, rank of the department preference, reason of the department preference, being pleased with attending the department and with the given education.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği (n=42) ile Ortaöğretim Biyoloji (n=52), Kimya (n=38), Matematik (n= 49) ve Fizik Öğretmenliği (n=25) Anabilim Dallarından olmak üzere toplam 206 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklemde yer alan gençlerin % 54,4'ü kız, % 45,6'sı erkektir. Araştırmada; Aşkar ve Erden (1987) tarafından geliştirilen ve güvenirlik düzeyi .82 olan Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ile 16 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Araştırma verilerine tek yönlü Varyans Analizi, t ve Scheffe testleri yapılmış, SPSS 8.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçları; öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarının "orta" düzeyde olduğunu ve öğrencilerin mesleğe ilişkin tutumlarının öğrenim görülen bölüm, babanın tutumu, bölüm tercih sırası, bölüm tercih nedeni, bölümünde okumaktan ve verilen eğitimden memnun olma durumu tarafından etkilendiğini ortaya koymuştur.
121
136

REFERENCES

References: 

Asarkaya, E. (1981). "Toplu Fen ve Fen Bilgisi Programlarının Öğrencilerin Fen Tutumlarına Etkisi". Ankara: H.Ü. MESEF (Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi).
Aşkar, P. ve Erden, M. (1986). "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları". Marmara Üniversitesi 1. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul 24-30 Kasım 1986.
Aşkar, P. ve Erden, M. (1987). "Öğretmen Mesleğine Yönelik Tutum ". Marmara Üniversitesi 1. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul 24-30 Kasım 1986.
Aşkar, P. ve Çelenk, S. (1989). "İlkokula Öğretmen Yetiştiren 'eğitim Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslegine İlişkin Tutumları' Konusunda yapılan araştırma" Çağdaş Eğitim.
136-141. 1988-1989.
133
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2004, Sayı 19, Sayfa:121-136
Berberoğlu, G. (1990). "Kimyaya İlişkin Tutumların Ölülmesi" Eğitim ve Bilim. 14, 76:16-27 Nisan.
Bloom,
B
. S. (1979). ''İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme.'' Çev.: D.A. Özçelik. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
Can, G. (1987). "Öğretmenlik Meslek Anlaşıyı Üzerine Bir Araştırma (Ankara Okullarında)". Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 1;159-170.
Can. G. (1991). "Eğitim Fakültesi ve Öğretmenlik Sertifikası Programlarının Öğretmen Adaylarında Tutum Geliştirme Açısından Etkililiği". İzmir 1. ulusal Eğitim Konresi Bildirileri. 25-27 Kasım 1991: 162-167.
Can, G. (1992). "Eğitim Fakültesi Lisans ve Öğretmenlik Sertifikası Programlarının Öğretmen Adaylarında Tutum Geliştirme Açısından Etkililiği" Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
5 (1-2), 35-42.
Demirhan, G. ve Altay, F. (1998). "Stajın Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Stajyer Öğrencilerinin Öğretmenliğine İlişkin Tutumlarına Etkisi". Çağdaş
Eğitim 224:42-46.
Erden, M. (1995). "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik Tutumları". H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 11; 99-104.
Good, T. L., Biddle, B. J. ve Brophy, J. E. (1975). ''Take Make Difference". New York: Holt, Rinehart and Winston.
Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). '' İnsanlar ve insanlar''. Gözden geçirilmiş 7. Basım İstanbul: Evrim Basım-Yayım Dağıtım.
Kaplan, A. ve
İpek
, A. S. (2002). "Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi" Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt, 27, Sayı: 125 (69-73).
Karagözoğlu, G. (1987). "Toplumda Öğretmenlik Mesleginin Yeri ve Sorunları". Çağdaş Eğitim. 12,
118: 4-11, Ocak.
Kesercioğlu, T., Serin, O., Serin, U. ve Balım, A. G. (2000). "Biyoloji Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları". Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Eğitim Fakültesi 10-12 Mayıs 2000.
Köymen, Ü. (1988) "Eğitim Fakültelerinde Öğretmen adaylarını Seçme Yolları". U.Ü. Eğitim
Fakültesi
Dergisi
, 3,1: 195-204.
Küçükahmet, L. (1976). ''Öğretmen Yetiştiren Kurum Öğretmenlerinin Tutumları.'' Ankara: A.Ü. Eğitima Fakültesi Yayını.
Luke, M. D. & Cope, L. D. (1994). "Student Attitudes toward Teacher Behavior and Proram Content in School of Physical Education" The Physical Educator. 57-66, Spring.
Öztürk, F., İnce, G., Sanrı, M. (1994). "Stajın Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi" Spor Bilimleri 3. Ulusal Kongresi. 27-29 Ekim 1994. Ankara Hacettepe Üniversitesi.
Saracaloğlu, A.S. (1991). "Fen ve edebiyat Fakülteleri Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslegine Yönelik Tutumları", İzmir Birinci Ulusal Eğitim Kongresi Bildirileri, 25-27 Kasım 1991:
565-569.
134
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2004, Sayı 19, Sayfa:121-136
Saracaloğlu, A.S. (1992). "Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Meslege Yönelik Tutumları". Spor Bilimleri Dergisi. 3,1: 10-26, Mart
Saracaloğlu, A.S. and Moralı, S. L.
(1995)
. "The Relationship between Attiudes toward Teaching profession and Achievement among Turkish Students in Physical education and Sports Department".International Conference on Physical Edication and Sports Departments" International Conference on Physical education and Sport of Children and Youth. Conference Proceedings. Bratislava (Slovakia). August 13-16, 1995: 300-304.
Saracaloğlu, A.S. (1996). "Beden Eğitimi Öğretmeni adaylarının Duyuşsal Giriş Özellikleri ile Yabancı Dil Başarısı Arasındaki İlişki". Performanks. 2,4: 145-158.
Saracaloğlu, A. S.; Bozkurt, N.; Serin O. ve Serin, U. (2000). "Öğretmen adaylarının Meslege Yönelik tutumlarını Etkileyen Faktörler". IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Erzurum 27¬30 Eylül 2000.
Şahin, N. (1992). "Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi 3. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslegine Yönelik Tutumları". Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Tekışık, H. H. (1988). "Öğretmenlik mesleginin durumu ve Öğretmen yetiştirme sorunu" Çağdaş Eğitim. 13, 131: 1-4, Mart.
Tekindal, S. (1988). "Okula ilişkin tutum ile Akademik başarı arasındaki İlişki" Çağdaş Eğitim. 13,
139: 29-33, Aralık.
Temel, A. (1988). "Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenliğe İlişkin Tutumları'na Öğretmenlik Formasyon Programlarının Etkisi" Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 1, 3: 10-192.
Traindis, H. C.
(1971)
. "Attitude and Attitude Change." New York: John Wiley.
Uysal,
Ş
. (1970). ''Bireysel ve Toplumsal Faktörlere Göre Lise Öğrencilerinin Meslek Şeçimleri''. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayını, No: 12.
135

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com