Buradasınız

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON, BİLİŞSEL ÇARPITMALAR VE AKADEMİK BAŞARI

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Duygu-durum değişikliği, belirti, sendrom veya havai ık olarak tanımlanabilen depresyonun çağımızın en yaygın psikolojik sorun lan mlan biri olduğu kabul edilmektedir, Ru olguya paralel oEarak da depresyonun oluşumuna ve tedavisine yönelik teyitli disiplinlerde birçok kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılmakladır. Bu kuramlar arasında depresyonun oluşum ve tedavisine yönelik jjdislinlen psikolojik kuramlardan R^k'in <1967.1976,1984) '"Bilişsel (Cognitive) Kuram"] en yaygın ve güncel olanlardan biridir. Beck, depresyonun içeriğinde duygu-dıırum değişiklimi ile birlikle biüşsel, fizyolojik ve dürtü vöıılenınn de oklusunu ilen sinmekledir. Bcek (1972) depresyon belirtilerim emos>onefT bilişsel ve nıotivasyonel. fiziksel ve vejetadf belirtiler olmak, ii/erc üç sınıfta değerlendirir. Enıosyonel belirtilerin kap sanımda kederli duygu-d unun, kendinden hoşnutsuzluk, doyumsun lif k, ilgi azal ması, ağlama, nöbetleri ve neşesizlik, yeralmaktadır. Bilişsel ve motivasyonel belirtileri ise düşük kendilik değeri, <ıTumsti7 beUen-dler. kendini suçlama ve eleştirme, kararsızlık, çarpıtılmış beden imgesi, motivasyon a/alması ve inimar işlekleri içermektedir. Fiziksel ve vejeıatif belirtilerin kapsamında ise, iştahsızlık, uyku bozukluğu, cinsel dürtü kaybı ve yorgunluk vardır. Beck'in modelinde depresyonun ol us. um undan öncelikle bilişler (cognition) so¬nunludur. duygulanım (affection) bozukluğundan ila düşünülerin bozulması sorumlu tutulmakladır, Dcprasyunun oluşumuna neden olan bilişsel yapılar ise Bilişsel Üçlü (cognitive triad). Bilimsel Şemalar (cognitive sehemaur) ve Bdışsel Hatalardır ı,coguiü\e errors). Bilişsel uçlü kişinin kendisini, çevrilim vt geleceğini olumsuz değerlendirmesin T;Lipsam:ıkladır. Kişi kendim değersiz, yetersi/ ve kusurlu bin olarak değerlendirirken olumsuz benlik-kavramı kişinin kendisini inkâr etmesine sebep olur. Ayrıca kışı çevresinin ve yaşamının anlamım inkâr etmektedir. Yısamda amaçlara ulanırken engeller ve zorluklar vardır. Bunlar kendilini yenilgilere ve başarısfzlıkiara g'i-tilrecekür. Sonuçta kışı geleeeğim de olumsuz görmektedir, (iclecck le güncel problemleri ıçerecektiı. Depreısıi kişi kendisi, yaşantımı ve geleceğe yönelik olumsuz vargılara varırken kul'ant Sığı süreçlere, bilişsel çarpıtma şemalan dcnLİrııekledir. Şema Beck'e (1964) göre bir ayıklama, kodlara ve değerlendirme sistemidir ve kikinin daha önceki yaşantısının ve öğrenmesinin 'jonueiinda belirlenir, Sözkonusu bilişsel çarpılma semaian ise: keyfi yordama, seçici soyutlama, asm genelleme, abarüna ve küçültme, ki^iieiLİrme, ve nııdkıkiyetçi düşünmedir. Kınaca, kişinin yaşantısını gerçekdışı acılama ve yonjmlamasıdır (Reck. 1967). Deptasyoıi ılurumuuda onaya çıkan bu çarpıtmalara Beck (3972?, otomatik düşünceler (automate thoughts) olarak ixijiile^jirmislir. Otomatik düşünceler ionnJ-1L UİLIITIİ-V, u'jjnuı, kîsa cümlelerdir. Anî oîuşurlaı "e belırİL bir nusntık suaiamaları yoktur istemsin Olarak ortaya çıkılar. Oldukça özerk olan bu düşünceler genellikle kişinin zihnini meşgul eden tem ay J kups^lur, name! .Geçerlilikleri olmakla nçrabsr kL^ı depresyonda olduğu surece varlıklarını sürdürürler ^Beck 19^5).

REFERENCES

References: 

Andeısoıı C.A. ve Harowiu i.M, (1981). : "Attrihutıonal Style of Lonely and Depressed People" Journal uf Personality and Social Psvcfıoloj»yJan,45(l.)l?7-36.
Aydin.B, (1989).
:"Ümversıt
e Öğrencilerinin Bir Kesiminde Çalışma Alışkanlıkları ve Tutundan ile Depresyon Seviyelerinin incelenmesi "Eğilim bilimleri Dcrg. 1,8-15.
Ayduı,G,(198S). . "üniversite öğrencilerinde Depresyon ,Açıklama Biçimi ve Akademik Başarı ilişkisi" , Psikoloji Dergisi ,6.22.6-13.
Aylar. G. (1987). '"Depresyondaki Dilemce Bozukluklarının Bilişsel Kuram Açısından İncelenmesi", Yayınlanmamış Doktora te/i, MI,
Beck A.T ve uık, (1961). :" An Inverloıy for Measuring Depression" Achieves of General Psychiatry, 4,561-571.
Beck. A.T. (1967). :'"Depression: ClinicaL Kx penmen ta! and rheorclicaJ Aspects" New York. Hoeber.
Bcck.A.T (1972). :"Depressiun. Causes and Treatment. Peıısylvania., Llniver sily of l'cn<;yh ania Press.
Beck, A.T. (1976). :"Cognilive Therapy and the Emuiional Disorders", New York, New American library.
Beck. A.T. ve ark.. (19334). ["Cognitive Therapy of Depression", NewYurk, t'uilford Press
Grabow,R,W. ve Burkhart B R. (19Ü6). :"Socml Skill and Depression: A lest of Cognitive and Behavioral Hypothese" Journal ulL Clinical Psychology, Jan* 42(1), 21-7.
Ha/rell, 'I.H ve Ryon, N,B, (1983). :"Cognitive-Behavioral Assessment of Depression: Clinical Validation of the Automatic Tliouglils Questionnaire, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51,721-725,
Hollon.S.D. ve Kendall,P,C (19ÖU). : "Cognilive Self-Statements in Depression: Development of an Automatic Thoughts Questionnaire/' Cognilive Therapy and Research. 4,383-395.
O'NeiJ. I.auece, Freeman (19&4).: "Help Seeking Behaviors of Depressed Stii-denu" Social Sciences Medline 18 (6). 511-4.
Pys^c?.ynski. T. ve Greenherg J. (1985). ' "Depression and Preference for Self-Focusing Stimuli After Success and Failure'', Journal of Personality and Soditf Psychology. October 45(4). 1966-75.
Stein, N ve Sanfılipo, M. (1985). :"Depression and the Wish to be Held" lour-nal of Clinical Psychology, 41(1), 3-9.
Tegin, B. (1987).:
"Depresyonda Bilişsel Süreçler: Beck Modeline Göre Bir İnceleme", Psikoloji Dergisi, 6,21,116-123.
Yeniçeri N.
(1987)
. :"An investigation of the Relationship Between Depression and School Achievement m Adolescents", Yayınlanmamış Y. Lisans TezifB.Ü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com