Buradasınız

ALMANYA'DA OKULÖNCESİ SİSTEMİ İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN TÜRK/ALMAN İKİ DİLLİ EĞİTİM PROJELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

AN INVESTIGATION INTO THE TURKISH/GERMAN BILINGUAL EDUCATION PROJECTS WITHIN THE EARLY CHILDHOOD EDUCATION SYSTEM IN GERMANY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Germany is a country that has the capacity of those institutions, which can educate 90.7% of the children between three and six years old. The regulations of early childhood education were made by German Education Council in 1971.They can be listed as follows; the provision of the general and compensatory supports, the condition of the individual and social learning facilities for children prior to primary school, the inclusion of the kindergarten in the general education system and the use of current research results in the preparation of the early childhood education programs. The real goal of the early childhood education institutions in Germany is that they help children to become responsible citizens in the society. According to the statistics were obtained at the end of 1998, there were 7 320 000 emigrants in Germany. This number corresponds to 9% of the German population, which is 85 million in average. When the emigrants' origin countries are investigated, Turks are the first in order 28.8%; then Yugoslavians, Italians, Greeks, and Austrians are 9.8%, 8.4%, 5.0%, and 2.5% respectively. The project of selecting Turkish as a first elective language course after sixth class had been started and dismissed prior to the Bilingual Education Project. Until recently, the Turkish/German bilingual schools numbered 36. However, according to the current statistics, it has fallen down to 9. Considering the percentage of the Turkish population in Germany, this number is relatively provocative. Families prefers the bilingual education project; the most important reasons for this are; being one of the parents of a child either German or Turkish and being ambitious of German families about their children's well communication with Turkish game friends as a result of the increase in numbers of the Turkish minority. In this paper, current situation of bilingual early childhood education institutions in Berlin will be described and some of those institutions will be analyzed in details. In short, learning German and Turkish concurrently is extremely important for the Turkish children. Since they live in this society, they should learn German, express their own ideas and understand what has been going around them simultaneously. They also should learn Turkish so as to maintain their parent's mother tongue, understand and transfer of the experiences, feelings, relations and values of the society and the origin, which they come from and are belong to. If their mother tongue is rejected at the nursery, they will feel that their origin and families are discarded. Therefore the emotionally aggravated child either he/she refuses his/her family or he/she becomes introverted and will not want to learn anything. German children will have friends, whose mother tongues ar e not German, in the neighbourhood. Consequently, they will taste the success of understanding their friends' language even slightly at both cultural relations. Thus children, as of their early childhood, notice the existence of various humans and languages in the world.
Abstract (Original Language): 
Alman Okulları Eğitim Sistemi, 1948'den beri Batı Almanya'da geliştirilmiş olan eğitim yapılarına dayanmaktadır. 3-6 yaş arasındaki çocukların %90.7'sini eğitebilecek bir kurum kapasitesine sahip bir ülkedir. Almanya'da okulöncesi eğitimin ilkeleri, 1971 yılında Alman Eğitim Konseyi tarafından belirlenmiştir. Bunlar; okulöncesi dönem çocuklarına genel ve telafi edici teşviklerin sağlanması; okulöncesi dönem çocuklarına bireyselleştirme ve sosyal öğrenme imkanlarının sağlanması; anaokullarının genel eğitim sistemi içerisine dahil edilmesi ve okulöncesi eğitim programlarının hazırlanmasında, yeni araştırma sonuçlarından faydalanılması şeklinde sıralanabilir. Ortalama 85 milyon olan Almanya nüfusunun % 9'unu göçmenler oluşturmaktadır. Göçmenlerin geldikleri ülkeler incelendiğinde, ilk sırayı %28.8 ile Türkler; daha sonra sırasıyla %9.8 ile Yugoslavlar, %8.4 ile İtalyanlar, %5.0 ile Yunanlılar, %2.5 ile Avusturyalılar almaktadır. Almanya'da iki dille eğitim veren kurumlar mevcuttur. Almanya'da İki Dilli Eğitim Projesi'nden önce, 6. sınıftan sonra Türkçe'nin ilk yabancı seçmeli dil olması yönünde bir proje başlatılmış; ama bu proje maalesef yürümemiştir. Daha sonra ise İki Dilli Eğitim Projesi başlatılmıştır. Berlin'deki Türkçe/Almanca eğitim-öğretim veren iki dilli okulların sayısı yakın zamana kadar 36 iken, son istatistikler 9'a düştüğünü ortaya koymaktadır. Göçmen olarak Türklerin Almanya'daki yüzdeleri göz önünde bulundurulduğunda, bu sayı oldukça düşündürücüdür. Ailelerin iki dilli eğitimi tercih etmelerinin en önemli nedenleri; çocuğun anne-babasından birinin Türk veya Alman olması; diğer bir nedeni ise, Türk azınlığın sayısının Berlin de artış göstermesinden dolayı, Alman ailelerin çocuklarının oyun arkadaşları olan Türklerle kolay iletişim kurmalarını istemeleridir. Toplumsal hayata katılabilmek için Türk çocuklarının Almanca'ya hakim olmaları son derece önemlidir. Çocukların dil gelişimleri ne derecede gelişirse, okul hayatlarındaki başarı oranları da o denli yüksek olacaktır. Bu toplumda yaşadıkları için Almanca'yı öğrenmeleri; aynı zamanda neler olup bittiğini anlamaları ve kendi düşüncelerini dile getirebilmeleri gereklidir. Türkçe'yi ise, geldikleri toplumun ve ait oldukları kökenin deneyimlerini, duygularını, ilişkilerini ve değerlerini anlayabilmek ve aktarabilmek, ana babalarından gelen dili devam ettirebilmek için öğrenmeleri gerekmektedir. Bu makalede, Almanya'daki okul öncesi eğitim sistemi, İki Dilli Eğitim Projeleri ve Berlin'de İki Dilli Eğitim veren okul öncesi eğitim kurumlarının durumu genel olarak incelenerek, bu kurumlardan bazıları ile ilgili detaylı bilgi verilmekte ve öneriler sunulmaktadır.

REFERENCES

References: 

Abalı, Ü. (2000) Almanya'daki Türk Eğitimcileri için Öğretmen El Kitabı. İstanbul: Milli Eğitim
Basımevi.
Foraker, W. C.
(1999
) "The Educational Structure of the German School System," [http://www.ed.gov/pubs/Research5/Germany/Structure-g.htm.]
Hopf, A. (1992) Preschool Education in German, In G. A. Woodill, J. Bernhard ve L. Prochner (Eds). International Handbook of Early Childhood Education. NY, London: Garland Publishing.
http://www.milliyet.com.tr/1998/05/06/yazar/talu.html http://www.turkischweb.com/BATCTO/seite6.htm
Kardam, F. and C. W. Pfaff (1993). Issues in Educational Policy and Language Development of Bilingual Children in Berlin, Multiethnische Gesellchaft und Schule in Berlin. New
York: Waxmann Münster.
Oktay, A. (1999) Yaşamın Sihirli Yılları. 1. Baskı. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
Oktay, A. (2003) Türkiye'de Kurum Merkezli Erken Çocukluk Eğitimi. 05-06 Aralık 2003
Ankara, Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları: Yaygınlaşma, Yönetişim ve Yapılar Toplantısı Rapor Kitabı.
Pfaff, Carol W. (1999) Changing Patterns of Language Mixing in a Bilingual Child, In G. Extra and L. Verhoeven (Eds). Bilingualism and Migration. New York: Mouton de Gruyter Berlin.
Pfaff, Carol W. (2000) Development and Use of et- and yap- by Turkish/German Bilingual Children, In A. Göksel and C. Kerslake (Eds.). Studies on Turkish and Turkic Languages. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.
Poyraz, H. ve H. Dere (2001). Okulöncesi Eğitimi'nin İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Reich, Hans
H
. and Roth, Hans-Joachim (2002) Spracherwerb zweisprachig aufwachsender Kinder und Jugendlicher. Ein Überblick über den Stand der nationalen und internationalen Forschung. Hamburg und Landau in der Pfalz (Broschüre der Behörde für Bildung und Sport der Freien und Hansestadt Hamburg).
Şener, Tülay (2000). Almanya'da Okulöncesi Eğitime Kısa Bir Bakış, Selçuk Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
Temel, F., N. Avcı ve G. Koç (1994). Batı Avrupa Ülkeleri'nde Okulöncesi Eğitim, YA-PA 10. Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. 10: 285-305.
The Federal Government's Commissioner for Immigrants' Issues (1999). Facts and
Figures on the Situation of Immigrants in the Federal Republic of Germany. 18th edition. Bonn: Branch Office.
Yıldırım, A. Aziz Nesin'in Adı Okula Verildi, Cumhuriyet Gazetesi. 15 Kasım 2000.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com