Buradasınız

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

PROFESSIONAL BURNOUT LEVELS OF MUSIC TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
This survey aims to determine the professional burnout levels of music teachers. To this research, 100 music teachers have participated from 65 (10 private, 55 state-run ) elementary schools and 29 (11 private, 18 state-run) secondary schools, 94 schools in total. In research, "Personel Information Form" and "Maslach Burnout Inventory" have been used. In analysis of the data, independent grup"t" test, variance analysis and in case of meaningful variance analysis scheffe test have been applied. Here are the main results of this research : 1) It has been found that the music teachers have more (EE)- Emotional Exhaustion and along with this they live more (PA)- Personal Accomplishment. 2) The scores that the music teachers took from sub-scales of (EE)- Emotional Exhaustion, (DP)- Depersonalization ve (PA)- Personal Accomplishment vary according to the type of school and social-economical environment where they're in duty. The music teachers working in state-run schools have more (EE)- Emotional Exhaustion and (DP)-Depersonalization than the ones working in private schools. On the other hand, it has been seen that the teachers working in private schools have more (PA)- Personal Accomplishment than the ones working in state-run schools. Besides, the teachers working in low-level social-economical environment have more (EE)- Emotional Exhaustion and (DP)- Depersonalization than the ones working in medium and high level social-economical environment. When inspected the teachers working in high level social economical environment, they have more (PA)- Personal Accomplishment as compared with the ones working in medium and low level social economical environment. The only sub-scale that the burnout scores of music teachers differs is (DP)- Depersonalization according to sexuality. It has been inspected that the female music teachers live more (DP)- Depersonalization than the male ones. But no meaningful difference has been found in between the scores that the teachers took from three sub-scales and marital status, education rank, professional seniority and age.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, müzik öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 65(10 özel, 55 devlet) ilköğretim, 29(11 özel, 18 devlet) ortaöğretim olmak üzere genel toplamda 94 okulda görev yapan 100 müzik öğretmeni katılmıştır. Araştırmada "Kişisel Bilgi Formu" ve "Maslach Tükenmişlik Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız grup't" testi, varyans analizi ve varyans analizinin anlamlı çıktığı durumlarda scheffe testi uygulanmıştır. Elde edilen belli başlı sonuçlar şunlardır: 1) Müzi k öğretmenlerinin daha fazla (EE)-Duygusal Tükenme ve bununla birlikte daha fazla (PA)-Kişisel Başarı yaşadıkları bulunmuştur. 2) Müzi k öğretmenlerinin (EE)-Duygusal Tükenme, (DP)- Duyarsızlaşma ve (PA)- Kişisel Başarı alt ölçeklerinden aldıkları puanlar, okul türüne ve görev yaptıkları okulun bulunduğu sosyo-ekonomik çevreye göre farklılaşmaktadır. Devlet okullarında görev yapan müzik öğretmenlerinde, özel okullarda görev yapan müzik öğretmenlerine göre daha fazla (EE)-Duygusal Tükenme ve (DP)-Duyarsızlaşma yaşanmakta, özel okullarda görev yapan müzik öğretmenlerinde ise devlet okullarında görev yapan müzik öğretmenlerine göre daha fazla (PA)-Kişisel Başarı görülmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan çevrede görev yapan müzik öğretmenlerinde, sosyo-ekonomik düzeyi orta ve yüksek çevrelerde görev yapan müzik öğretmenlerine göre daha fazla (EE)-Duygusal Tükenme ve (DP)-Duyarsızlaşma yaşanmakta, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan çevrede görev yapan müzik öğretmenlerinde ise sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve orta olan çevrelerde görev yapan müzik öğretmenlerine göre daha fazla (PA)-Kişisel Başarı görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin tükenmişlik puanlarının cinsiyetlerine göre farklılaştığı tek alt ölçek (DP)-Duyarsızlaşma alt ölçeğidir. Kadın müzik öğretmenlerinin erkek müzik öğretmenlerine göre daha çok duyarsızlaşma yaşadıkları bulunmuştur. Müzik öğretmenlerinin üç alt ölçekten aldıkları puanlar ile medeni durum, görev yaptıkları eğitim kademesi, mesleki kıdem ve yaş arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
125
148

REFERENCES

References: 

Baysal, A. (1995). Lise ve Dengi Okul Öğretmenlerinde Meslekte Tükenmişliğe Etki Eden Faktörler. Yayınlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir.
Cordes, C. L. ve Doygherty, T. W.
(1993)
. "A Review and an Integration of Reserch on Job Burnout", Academy of Management Review, 18 (4), 621-656.
Dolunay, A.B. (2002). Genel Liseler ve Teknik-Ticaret-Meslek Liselerinde
Görevli Öğretmenlerde Tükenmişlik Durumu. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi. Ankara.
Emre, T. ve Balçın, M. (2003). "Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri", Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim ve Bilim Dergisi, 2(2), 145-156.
Ensari, H. ve Tuzcuoğlu, S. (1999). "Marmara Üniversitesine Bağlı Fakültelerde Görev Yapan Yönetici ve Öğretim Elemanlarının Meslekten Yılgınlıklarında Kişilik Özelliklerinin Rolü".
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(11), 51-63.
Ergin, C. (1992). "Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması". VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara.
146
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yı: 2004, Sayı 20, Sayfa: 125-148
Freudenberger, N. J.
(1974)
. "Staff Burnout". Journal of Social Issues. 30, 159-165.
Friedman, I. A. ve Farber, B. A. (1992). "Professional Self-Concept as a Predictor of Teacher Burnout". Journal of Educational Research, 84 (6), 28-35.
Gökçakan, Z. ve Özer, R. (1997). "Doğu Karadeniz Bölgesindeki Görevli Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik Düzeyi, Nedenleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi". 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi'nde sunulan bildiri. Eskişehir.
Iwanicki, E. F. (1983). "Toward Understanding and Alleviating Teacher Burnout". Theory Into Practice, 22 (1), 27-32.
Kırılmaz, A. Y., Çelen, Ü. Sarp, N. (2003). "İlköğretimde Çalışan Bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması". İlköğretim-Online, 2 (1), 2-9. (www.ilköğretim- online.org.tr adresinden 12.04.2004'te alınmıştır).
Korkmaz, Ö. (2004). Müzik Öğretmenlerinin Motivasyon Kaynakları ve Mesleki Tükenmişlikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi. İstanbul.
Maslach, C. ve Jackson, S. E. (1981). "The Measurement of Experienced Burnout". Journal of Occupation Behavior, 2(2), 99-113.
Örmen, U. (1993). Tükenmişlik Duygusu ve Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi. İstanbul.
Özden, M.C. (2001). Bireysel Kariyer Yönetimi-Profesyonelin El Kitabı. Ankara: Ümit Yayıncılık.
Shirom, A.
(1989)
. Burnout and Work Organization. In C. L. Cooper and I. T. Robertson (Ed), 10 (3), International Review of Industrial and Organizational Psychology, Newyork: Wiley.
Şahin, Z. ve Avşaroğlu, S. (2002). "Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 44-51.
Tümkaya, S. (1999). "Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Başaçıkma Davranışları". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, II( 11), 26-36.
Uçan, A. (1996). İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
Ünal, S. ve Ada, S. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayın No. 646, Teknik Eğitim Fakültesi Yayın No.13.
147

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com