Buradasınız

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ

INFLUENCE OF SCHOOL ADMINISTRATORS' ETHIC BEHAVIOURS ON TEACHERS' JOB SATISFACTION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
School administrators are expected to behave ethically while performing their duties by using their authorities. Internalising ethic principles will lead school administrators to contribute a successful and happy culture in which staff is affected positively. The purpose of this study is to determine how administrative and occupational ethic influence job satisfaction of the teachers according to 1st and 2nd class teachers at the primary schools. 210 teachers from 5 provinces of Istanbul constitute the sample group. " School Administrators' Administrative and Occupational Ethic Scale" (Pehlivan, 2001) and "Minnesota Job satisfaction Scales" are used in the study. Percentage and Frequency values are given. Crosstab and One Way Anova Tests are used in the analysis of the data. Pearson Correlation was conducted to determine whether there was any significance between Ethic Scale and Ethic Sub scales. Recommendations were made related to findings.
Abstract (Original Language): 
Eğitim yöneticilerinin, kendilerine verilen yetkileri kullanarak görevlerini yerine getirirken, etik ilkelere bağlı olmaları beklenmektedir. Okul yöneticilerinin etik ilkeleri içselleştirmeleri, okuldaki diğer çalışanları olumlu yönde etkileyerek görevlerinde daha başarılı ve mutlu olmalarına katkı sağlayacaktır. İlköğretim birinci ve ikinci kademesinde çalışan öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin yönetsel ve mesleki etik davranışlarının, öğretmenlerin iş doyumunu nasıl etkilediğini belirlemek amaçıyla yapılan bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya İstanbul'un beş ilçesinden 210 öğretmen katılmıştır. Bilgi toplama aracı olarak "Okul Yöneticisinin Yönetsel ve Mesleki Etik ölçeği (Pehlivan, 2001:197-190) ve Minaseto İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde (%), frekans(f), Crosstabs, Tek Yönlü Varyans analizi Etik ölçeği ve etik alt ölçekleri ile iş doyumu ölçeği arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek amacıyla Pearson Corelasyon yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öneriler geliştirilmiştir.
21
38

REFERENCES

References: 

Altınışık, Songül.;(1997, Örgütsel Etkilikte İş Doyumunun Etkisi, Eğitim Yönetimi, Pegem Yayınları, Yıl: 3, Sayı: 2, Bahar.
Aşçıgil, Semra, (1999) 'İş Etiği: Toplam Kalite Yönetiminde Mükemmelliğe Doğru'.Ulusal Kalite Kongresi.
Aşçıgil, Semra,(2004), Türkiye'deki Yöneticilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Bakışı, http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=1585, Erişim:09.07.2004, Saat:11:20.7
Aydın, P. İ.,(2001), Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, PegemA Yayıncılık, Ankara
Başaran, İbrahim Ethem, (1991), Örgütsel Davranış, İnsanın Üretim Gücü, Kadıoğlu Matbaası, Ankara.
Buadak, G.(1999), İşletmeleri Başarıya Ulaştıran Yol Organizasyon Yapısı-Birey-iş Doyumu Uyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktiyisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Buca-İzmir.
Bursalıoğlu, Z.(2000), "Eğitimimizde Yönetim, Uzmanlı, Planlama ve Uygulama Sorunları", Eğitimde Yönetimi Anlamak Sistemi Çözümlemek, Pegem Yayıncılık, Ankara.
Çelik, Seda.;(1999), İş doyumu ve Motivasyonun Verimlilik Üzerine Etkileri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Dan: Sinan ARTAN, İstanbul.
Çelik, Vehbi, (2000) Eğitimsel Liderlik, Pegem Yayınevi, Ankara.
Demirtaş, H.; Güneş, H.(2002), Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sözlüğü, Anı Yayıncılık, Ankara.
36
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2004, Sayı 20, Sayfa : 21-38
Ensari, Hoşcan, (1999) 21. Yüzyıl Okulları için Toplam Kalite Yönetimi, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
Erkan, A.(2000), İnsan Kaynakları Yönetimi'inde İş Doyumu'nun Motivasyon Üzerindeki Etkileri ve Uygulamadan Bir Örnek, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fransızca Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dan: Sinan Artan, İstanbul.
Foglemen, R.R.(1997). Değişen Dünyada Liderlik. "Executive Excellence".1, s.17.
Gençkaya, Ö. F. (2004), Kamu Yönetiminde Etik Davranışlar, ASOMEDYA Mart Dosyası, http://www.aso.org.tr/asomedya/mart2004/dosyamart2004.html, Erişim: 07.07.2004, Saat:15:00.
Girard, Dianne, (1999) 'Etik Nerede İşin İçine Giriyor?', Executive Excellence, Ağustos.
Güçlü, A.B., Uzun, E.ve diğerleri, (2002), Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara
Günbayı, İ.;(2001), İlkokulu Öğretmenlerinin İş Doyumu, Kuramda Uygulamaya Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, İstanbul.
Gronn, Peter, (1999) The Making of Educational Leaders, Tj International ltd., Great Britain.
Hançerlioğlu, O,(1975), Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitapevi Yayınları, . Baskı, İstanbul.
McNamara, C, (2000) 'Complete Guide To Ethics Management: An Ethic Toolkit for Managers'. www.mapnp.org.
Parlatır, İ. ve diğerleri, (1998), TDK Türkçe Sözlük, Halıcı Yazılım, Ankara
Pehlivan, İ.(1999), Eğitim Yöneticilerinin Etik Davranışları Üzerine Bir Aştırma(Ankara İl Örneği), 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler 3, Anadolu Üniversitesi, 10-12 Eylül 1997, Eskişehir.
Polat, E., (1999), "Orta kademe yöneticilerin çalışma ve yaşam değerlerinin etik açıdan incelenmesi", M.Ü.SBE İşletme ABD Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Richardson, J, (2000) 'Business Ethics'. www.dushkin.com
Sarpkaya,Ruhi.,(2004),http://www.ogretmenlersitesi.com/duyuru/1999-2001/duyuru136.htm, Erişim: 13.07.2004, Saat: 14:05.
Turgut, İ.(2002), Eğitim ve Etik, Kanyılmaz Matbaası, İzmir.
37

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com