Buradasınız

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this research, the academic success and problem solving skills of the students of the Faculty of Education, Atatürk University were studied. The research covers the students of Kazım Karabekir Education Faculty, Atatürk University of the academic year 2004-2005. The sample of the research includes 234 persons based on a random selection. The data of this research were collected with Problem Solving Inventory developed by Heppner and Petersen (1982) and adapted by Şahin & Şahin and Heppner (1993). Besides Personal Information Form prepared by the researcher himself was benefited from order to obtain information releated to several variables. For the analysis of the data obtained t test and correlation Variance Analysis (One Way Anova), As the result of the research, these findings were found: Based of difference of gender, as for the scores for problem solving skill a meaningful difference could not be found; as for the scores for academik success was found in favour of the students of famale. Based of difference of divisions of students, as for the scores for the problem solving skill and academic success were found in favour of the students of social sciences.Based of difference of field of learning of students, as for the scores for the problem solving skill was found in favour of the students of field of social sciences; as for the scores for the academic success a meaningful difference could not be found. Based of difference of level of class, as for the scores for the problem solving skill and academic success were found in favour of the students of forth grade. Based of difference of teaching form of students, as for the scores for the problem solving skill and academic success were found in favour of the students of secondary teaching. Based of difference of location that having been mostly and general social-economic grade of students, as for the scores for the problem solving skill and academic success a meaningful difference could not be found. Besides, a meaningful relation (correlation) could not be found between problem solving skill and academic success.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin problem çözme becerileri ve akademik başarılarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırmanın evreni, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nin özel yetenekle öğrenci kabul edenlerin dışındaki bölümlerde 2004¬2005 öğretim yılında öğrenim gören üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırma örneklemi, bu evrenden seçkisiz (random) olarak belirlenen toplam 234 kişiden meydana gelmektedir. Araştırmada, bireylerin problem çözme becerileri ile ilgili veriler Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen ve Şahin, H. Şahin ve Heppner (1993) tarafından uyarlanma çalışmaları yapılan Problem Çözme Envanteri-A Formu ile toplanmıştır. Akademik başarı puanları fakülte öğrenci işlerinden temin edilmiştir. Ayrıca, çeşitli değişkenlerle ilgili bilgi toplamak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, t testi, tek yönlü varyans analizi (one way anova) ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda özetle şu bulgulara ulaşılmıştır: Cinsiyetlerine göre, bireylerin problem çözme beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı; akademik başarı puan ortalamaları arasında kızların lehine anlamlı farklılaşma olduğu; Öğrenim gördükleri bölümlere göre, bireylerin problem çözme beceri puan ortalamaları ve akademik başarı puan ortalamaları arasında psikolojik danışma ve rehberlik ve kimya eğitimi alan öğrencilerin aleyhine, sosyal bilgiler eğitimi alan öğrencilerin lehine anlamlı farklılaşma olduğu; Öğrenim gördükleri alanlara göre, bireylerin problem çözme beceri puan ortalamaları arasında fen bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin aleyhine, sosyal bilimler alanında öğrenim gören öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu; akademik başarı puan ortalamaları arasında anlamlı farklılaşma olmadığı; Sınıf düzeylerine göre, bireylerin problem çözme beceri puan ortalamaları ve akademik başarı puan ortalamaları arasında dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu; Öğretim şekillerine göre, bireylerin problem çözme beceri puan ortalamaları ve akademik başarı puan ortalamaları arasında birinci öğretimde öğrenim gören öğrencilerin aleyhine, ikinci öğretimde öğrenim gören öğrencilerin lehine anlamlı farklılaşma olduğu; En uzun süreyle yaşamlarını sürdürdükleri yerleşim yeri ve genel sosyoekonomik düzeylerine göre, bireylerin problem çözme becerisi ve akademik başarı puan ortalamaları arasında anlamlı farklılaşma olmadığı; Bireylerin problem çözme beceri puan ortalamaları ile akademik başarı puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulgulanmıştır.

REFERENCES

References: 

ANDERSON, J.R. (1980) Cognitive Psychology and It's Implications. San Fransısco: Freeman,
ARKONAÇ, Oğuz. (1999) "Açıklamalı Psikiyatri Sözlüğü." Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
BUDAK, Selçuk. (2000) "Psikoloji Sözlüğü." Bilim ve Sanat Yayınları. Ankara.
D'ZUR, LLA, T., (1971).GOLDFRİED, M. "Problem Solving Behavior Modification" Journal
of Abnormal Psycology, vol : 18. HEPPNER, P. "(1982). A Review of the Problem Solving Literatüre and It's Relationships to
the Counseling Process" Journal of Counseling Psychology, vol: 25,. HEPPNER, P. KRAUSKOPF, K. (1987). " An Infromation Processing Apporach to Personal
Problem Solving", The Counseling Psychologist. Vol:15.
http://www.sanalpsikolog.com KABADAYI, R. (1992). "Problem Çözme Süreci, Gereği ve Eğitimdeki Boyutları" Öğretmen
Dünyası, sayı 146, Ankara: Nüve matbaası. TAYLAN, S. (1990). "Heppner'in Problem Çözme Envanteri'nin Uyarlama, Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışmaları" Yayınlanmamış Master Tezi. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com