Buradasınız

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the need assessment of the guidance in technical and vocational education high schools in terms of technical high school teachers. Sample consists of 166 teachers from different technical high school students. A need assessment form was used to collect data (Erkan, 1997) together with a questionnaire. Significant statistical results obtained at the end of the analyses. According to the technical high school teachers; students were strongly needed educational guidance, personal-social guidance, and vocational guidance respectively.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı; meslek lisesi öğrencilerinin eğitsel, kişisel-sosyal ve mesleki rehberlik ihtiyaçlarına ilişkin teknik öğretmenlerin algılarının saptanması, rehberlik ihtiyaçlarının nasıl bir önem sırasına sahip olduğunun ve teknik öğretmenlerin demografik özellikleri açısından bu konudaki algılarının değişip değişmediğinin incelenmesidir. Araştırma, betimsel tarama modeliyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Anadolu yakasında yer alan ve basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen endüstri meslek liselerinde görev yapan 166 teknik öğretmen oluşturmaktadır. Veriler 2004-2005 öğretim yılında toplanmış, veri toplama aracı olarak Erkan (1997) tarafından geliştirilen "Öğrencilerin Rehberlik İhtiyaçlarını Belirleme Formu" ve araştırmacılar tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Verilerin analizinde .05 anlamlılık düzeyinde alt ölçek toplam puan ortalamaları ile cinsiyet ve branş bağımsız değişkenleri arasında t-testi, kıdem ve yaş bağımsız değişkenleri arasında ise tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Anlamlı çıkan Varyans analizi bulgularında hangi gruplar arasında anlamlılığın olduğunun belirlenmesi amacıyla Tukey HSD testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgularda; teknik öğretmenlerin meslek lisesi öğrencilerinin öncelikli olarak eğitsel daha sonra da kişisel-sosyal ve mesleki alanda rehberliğe ihtiyaç duydukları görüşünde birleştikleri saptanmıştır.
171
184

REFERENCES

References: 

Akman, Y. (1992). "İlköğretimde Rehberliğin Yeri ve Önemi" H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 317-320.
Aydın, G. (1990). "Temel Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanın Önemi", Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(1), 39-44.
Can, G. (1998). ilköğretimde Rehberlik, Eğitim Bilimlerinde Yenilikler, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 108-130.
Can, G. (2002). Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Pagem Yayıncılık, Ankara.
Engin, C. (1997). "Veli Ve Öğretmen Algılarına Göre İlkokul Psikolojik Danışmanlarının Rol Ve İşlevleri", 3. Ulusal PDR Kongresi Bildiriler Kitabı, Adana : Çukurova Ünv., 162-169.
Erkan, S. (1997). "İlköğretim Öğrencilerinin Rehberlik İhtiyaçlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Eğitim Yönetimi Dergisi (3), 333-406.
Ersever, O.G. (1992). İlköğretimde Açık Okul Sistemi İle Psikolojik Danışma Ve Rehberlik
Anlayışı", H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 127-132.
Karagüven, M. H., (2001). "Endüstri Meslek Liselerinde Rehberlik Gereksinimi Belirleme Çalışması", VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Özet Kitabı, ODTÜ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara.
Kuzgun, Y. (1992). "İlköğretimde Rehberlik", H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 39-42.
MEB (1999). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 1999-2000 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları, Meram Endüstri Meslek Lisesi Matbaa Bölümü, Ankara.
MEB İstatistikleri, (2005) http://www.meb.gov.tr/stats/Apk2002/64.htm, ulaşım tarihi:9
Eylül 2005
MEB İstatistikleri, (2006) http://www.meb.gov.tr/stats/Apk2002/65.htm, ulaşım tarihi 29 Mart 2006
Thompson, R. (1992) Schools Counseling Renewal Strategies for the Twenty-First Century,.Indiana : Accelerated Development Inc. Publish.
Yeşilyaprak, B. (1997). "Mesleki Gelişim Süreci Açısından Temel Eğitim Dönemi", 3. Ulusal PDR Kongresi Bildiriler Kitabı, Adana : Çukurova Ünv., 97-104.
Yeşilyaprak, B.(2001). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, (2. baskı) Ankara : Nobel Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com