Buradasınız

BEŞ YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN MARMARA SOSYAL DUYGUSAL UYUM ÖLÇEĞİ' NİN ( MASDU-5 YAŞ ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF MARMARA SCALE OF SOCIAL AND EMOTIONAL ADAPTATION FOR 5 YEAR OLDS CHILDREN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this research was to make validity and reliability studies of Marmara Scale of Social and Emotional Adaptation (which was developed for 6 years old children) for 5 years old children. A total of 876 kindergarteners (405 girls and 471 boys) took part in this study. According to the results of item-analyses, the original scale which consisted of 36 items was reduced to 19 items. The factor analyses indicated four factors. The internal reliability of the scale was calculated with the technique of Cronbach Alpha and it was found to be as satisf actory. Test-retest reliability of the scale was also acceptable.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı 6 yaş çocuklar için geliştirilen Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği'nin (MASDU), 5 yaş çocukları için geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu yaşları 5.0 ile 5.11 ay arası olan toplam 876 çocuk ( 405 i kız, 471 i erkek) oluşturmuştur. Marmara Üniversitesi bir grup öğretim elemanı tarafından geliştirilen ve 36 maddeden oluşan ölçek, elde edilen verilere uygulanan faktör analizi sonucunda 4 faktör ve 19 maddeye indirgenmiştir. Ölçeğin tümünün ve alt boyutlarının iç güvenirlik katsayıları Cronbach Alpha tekniği ile hesaplanmış ve güvenirlik katsayısı yüksek olarak bulunmuştur. Ayrıca test-tekrar test analizleri gerçekleştirilmiş ve böylece ölçeğin süreklilik katsayısı saptanmıştır. Elde edilen bulgular ölçeğin devamlılık katsayısının yüksek, iki test arasındaki ilişkinin ise anlamsız olduğunu göstermiştir. Yapılan tüm analizler ölçeğin 5 yaş için geçerli ve güvenilir olarak uygulanabileceğini göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Bacanlı, H. (1999) Sosyal beceriler eğitimi. Ankara: Nobel Yayınevi
Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. 5 Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık
Corsaro,W.A.,& Molinari,L.
(2000)
. Priming events and Italian children's transitions from preschool to elementary school: Representations and action. Social Psychology Quarterly, 63(1),16-33.
Gresham, F. M.; Eliot, S. N. (1987) The relationship between adaptive behavior and social skills.ıssues in definition and assessment. The Journal of Special Education. 21 (1)
Kalaycı, Ş. (2005). Faktör analizi. Ş.Kalaycı. (Ed). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. İstanbul: Asil Yayın
Kayış, A. (2005). Güvenirlik analizi. Ş.Kalaycı (Ed). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. İstanbul: Asil Yayın
Navaro, L. (1990). Beni Duyuyor musun? İstanbul: Ya-Pa Yayınları
Oktay,A. (2000). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem (2 Baskı). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
Oktay,A. (2004). Okul öncesi dönem (3-6 Yaş). Ana-Baba okulu. 11. Baskı. İstanbul: Remzi
Önder,A.,Güven,Y.,Sevinç,M. Aydın,O., Uyanık Balat, G., Palut, B., Bilgin, H. Çağlak, S. Ve Dibek, E. (2004). Altı yaş çocukları için Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği'nin (MASDU) geçerlik ve güvenirlik çalışması. 1. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2004. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
Parker,
J
. G., ve Asher, S. R. (1987). Peer relations and later personal adjustment: Are low-accepted children at risk? Psychological Bulletin, 102(3), 357-389.
Sorias, O. (1986).
Sosya
l Beceriler ve Değerlendirme Yöntemleri, Psikoloji Dergisi, 5,20:
25-29.
141
Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın-dağıtım Ltd. Şti
Tüy, S. (1999). 3-6 yaş arasındaki işitme engelli ve işiten çocukların sosyal beceri ve problem davranışları yönünden karşılaştırılmaları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi.
Yavuzer, H. (1993). Çocuk psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi
Yavuzer, H. (2005). Bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimiyle çocuğunuzun ilk 6 yılı. 20. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.
142

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com