Buradasınız

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION ON THE SELF CONCEPT OF HIGH SCHOOL STUDENTS HAVING AND NOT HAVING VOCATIONAL MUSIC EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The objective of this study is to determine the self-concept of the high school students having taken academic music education and those who have not. It is also investigated the differences of self concept of academic music students regarding to time that they have been spending for practicing music. The data was gathered from 450 students, 121 of whom are taking academic music education and 329 of whom are general high school students, from different schools including Anatolian Fine Arts High School, Private Anatolian Fine Arts High School, İstanbul University State Conservatory, Kadıköy High School, Pendik High School, Private Ortadoğu High School, and Yakacık High School. In this study, Piers-Harris self-concept scale was used to get data. The results indicated that the students who have been attending İstanbul University State Conservatory have more positive self concept than the other students attending fine arts and general high schools. The student who have been practicing music (their main branches such as practicing their instruments or singing) more than three hours in a day have more positive self concept than the students practicing music less than three hours a day. In summarize the results showed that music education has a major impact on the development of positive self concept.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, mesleki müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin benlik kavramlarını belirlemek ve ana dala ayrılan günlük çalışma süresi açısından benlik kavramının farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2004-2005 öğretim yılında Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Kadıköy Lisesi, Pendik Lisesi, Kartal Özel Ortadoğu Koleji ve Kartal Yakacık Lisesi'nde öğrenim gören lise hazırlık,1.,2.,3.sınıflarından 121 mesleki müzik eğitimi, 329 genel lise öğrencisi olmak üzere toplam 450 (244 kız, 206 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, lise öğrencilerinin benlik kavramlarını ölçmek üzere Piers-Harris'in Çocuklarda Öz-Kavramı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, konservatuvar öğrencileri, genel lise ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine göre daha olumlu benlik kavramına sahiptirler ve müzik çalışmalarına günde 3 saatten fazla zaman ayıran öğrencilerin, az zaman ayıranlara göre daha olumlu bir benlik kavramına sahip oldukları görülmektedir.

REFERENCES

References: 

Aydın, B. (1996). Benlik kavramı ve ben şemaları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8, 41-47.
Azeri, S. (2005). Mesleki müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin benlik kavramlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
Barış, D. A. (2002). Müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin benlik tasarımı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
Can, G. Lise (1990). Öğrencilerinin Benlik Tasarımlarını Etkileyen Etmenler. Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Costa-Giomi, E. (2004). Effects of three years of piano instruction on children's academic achievement, school performance and self-esteem Psychology of Music, 32(2),
139-152.
Çataklı, M.
(1985)
. Transliteral equivalence and reliability of the Turkish version of the Piers Harris Children's Self Concept Scale. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
Çataklı, M. ve Öner, N. (1986-1987). Çocuklarda öz kavramı ölçeği: Piers-Harris ölçeğinin bir çeviri ve güvenirlik çalışması. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi:Eğitim Bilimleri, 12, 85-110.
Deniz, J. (1999). "Mesleki müzik eğitimi öğrencilerinin ana dallarına ayırdıkları günlük çalışma süreleri açısından kişilik özelliklerinin incelenmesi". Vl.İstanbul Türk Müziği Günleri. 13-14 Mayıs. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 63-76.
Hedden, S.
(1982)
. Prediction of music achievement in the elementary school. Journal of Research in Music Education, 30, 61-68.
Klinedinst, R. E. (1989). The ability of selected factors to predict performance achievement and retention of fifth-grade instrumental music students. Dissertation Abstracts International, 1989:50, 3881A. (University Microfilms
No. 90 06131).
Köknel, Ö. (1983). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, Altın Kitaplar Basımevi, İstanbul.
Öner, N. (1994). Piers-Harris'in çocuklarda öz- kavramı ölçeği el kitabı, Türk Psikologlar Derneği, Ankara.
105
Trusty, J. ve Olivia, G.M. (2004). The effects of arts and music education on students' self- concept. Arizona State University. (http://
www.hebergercollege.asu.edu/artswork/AAA/AdvocacyPieces/Piece3html. adresinden 04.11.2004 tarihinde ulaşılmıştır.
Uçan, A. (1989). "Türkiye'de Müzik Öğrenimine Genel Bir Bakış", Ortaöğretim Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları (Türk Eğitim Derneği VII. Öğretim Toplantısı 25-26 Mayıs 1989), Türk Eğitim Derneği, Ankara.
Uçan, A. (1996). İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi. 2. Basım, Müzik Ansiklopedisi Yayınları,Ankara.
106

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com