Buradasınız

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME OKULLARINDAKİ MÜZİK DERSLERİNDE YAPILAN DÜZENLİ ÇALGI VE SES EĞİTİMİ UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE INFLUENCES OF REGULAR MUSICAL INSTRUMENT AND VOCAL EDUCATION PRACTICES IN MUSIC COURSES INSTRUCTED IN SECOND GRADE OF PRIMARY SCHOOLS ON STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
This study was performed for the purpose of demonstrating the influences of regular musical instrument and vocal education practices in music courses instructed in second grade classes of primary schools on cognitive, sensorial and psychomotor behaviors, musical lives and self-respect of students relating to music. It was aimed to identify which of regular vocal and musical instrument education methods have more favorable effects on the students as to aforementioned dependent variables. With this regard, an experimental method was followed in the study. Two eighth classes, one for experiment group and the other for control group were designated for the experiment. Prior to the experiment, both groups were given Musical Knowledge Test, Attitude Meter Relating to Music, Questionnaire Relating to Musical Life and Wifam Self-Respect Test to quantify introduction levels of both groups as to dependant variables. Then experiment group has been applied regular musical instrument education while control group has been applied musical instruction based on regular vocal education for eight months. At the end of experimental period, students were given the tests applied in introduction and final level of student was found as to dependant variables and testing period was completed. In accordance with the results obtained from preliminary test prior to experiment and final tests after experiment, it was found that musical instruction method based on regular musical instrument education had a much more favorable influence on students than musical instruction method based on regular vocal education as to musical knowledge, musical attitude and musical life and enabled students get closer to the goals specified in education programs as to musical knowledge, attitude and musical life levels. Besides, neither instruction method had favorable effects on the student with regard to self-respect levels. Consequently, it was deduced that musical instruction method based on musical instrument education is the most favorable instruction method to realize more effectively the musical education practices realized in primary school second grade classes.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, ilköğretim ikinci kademe sınıflarında gerçekleştirilen müzik derslerinde uygulanan düzenli çalgı ve ses eğitimi uygulamalarının, öğrencinin, müziksel bilgi, müziksel tutum, müzik yaşantısı ve benlik saygısı düzeyleri üzerindeki etkilerini ortaya koyma amacı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Düzenli ses ve çalgı eğitimi yönteminden hangisinin, adı geçen bağımlı değişkenler yönünden öğrenci üzerinde daha olumlu etki yaptığı, saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Deney için, biri deney, biri kontrol grubu olmak üzere, iki sekizinci sınıf belirlenmiştir. Deney öncesinde, her iki gruba, araştırmacı tarafından geliştirilen "Müziksel Bilgi Testi", "Müziğe İlişkin Tutum Ölçer", "Müzik Yaşantısına Yönelik Anket" ve Wifam Benlik Saygısı Testi" uygulanarak, her iki grubun, bağımlı değişkenler yönünden giriş düzeyleri belirlenmiştir. Daha sonra, sekiz ay süresince, deney grubuna düzenli çalgı eğitimine dayalı müzik öğretimi, kontrol grubuna ise, düzenli ses eğitimine dayalı müzik öğretimi uygulanmıştır. Deney süreci sonunda, girişte uygulanan testler öğrenciye tekrar uygulanarak bağımlı değişkenler yönünden öğrencinin son düzeyi belirlenmiş ve deney süreci tamamlanmıştır. Deney öncesi yapılan ön test ve deney sonrasında yapılan son testlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda, müziksel bilgi, müziksel tutum, ve müzik yaşantısı değişkenleri yönünden, düzenli çalgı eğitimine dayalı müzik öğretimi yönteminin, düzenli ses eğitimine dayalı müzik öğretimi yöntemine göre, öğrenci üzerinde, çok daha üst boyutta olumlu etki yaptığı ve müziksel bilgi, tutum ve müzik yaşantısı düzeyleri yönünden, öğrenciyi, eğitim programlarında belirlenen hedeflere daha çok yaklaştırdığı görülmüştür. Bunun yanında, benlik saygısı düzeyi yönünden, her iki öğretim yöntemi de, öğrenci üzerinde olumlu bir etki yapmamıştır. Sonuç olarak, çalgı eğitimine dayalı müzik öğretim yönteminin, ilköğretim ikinci kademe sınıflarında gerçekleştirilen müzik eğitimi uygulamalarının daha etkili gerçekleştirilebilmesi için, en uygun öğretim yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

Başaran, Î.E. (1981). Eğitim Psikolojisi. Gül Yayımevi, Ankara.
202
Dayı, M. (2002). Ortaöğretim Kurumlarında Seçmeli Olarak Okutulan Müzik Derslerinde Öğretmenin Kullandığı Çalgılar ve Öğrencilere Verilen Çalgı Eğitimine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Dönmezer, S. (1976). Sosyoloji. ÎTÎA Nihat Sayar Yayım ve Yardım Vakfı Yayımları No 265.
Ertürk, S. (1972). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara.
Hesapçıoğlu, S. (1997). Müzik Eğitiminde Ses Eğitiminin Oynadığı Rol. Yüksek Lisans Tezi. Îstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Îstanbul.
Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Kavramlar, İlkeler, Teknikler). 6. Basım. Ankara.
Morgan, C.T. (1984). Psikolojiye Giriş Ders Kitabı. H.Ü. Psikoloji Bölümü Yayımları, Ankara.
Soner, O. (1995). Aile Uyumu, Öğrenci Özgüveni ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Îstanbul.
Şengül, N. (1997). Müziğin Psikolojik Temelleri Bakımından Ses Eğitiminin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Abant Îzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Uçan A. (1999). İlköğretimde Müzik Öğretimi.
Uslu M. (1998). Türkiye'de Çalgı Eğitiminin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Yavuzer H. Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu.
203

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com