Buradasınız

EBEVEYNİN SORUN ÇÖZME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

AN EXPERIMENTAL STUDY TO DEVELOP PARENTS' PROBLEM SOLVING SKILLS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to prepare an education program that develop parents problem solving skill and to test its efficiency. In order to reach this goal, 20 for the experiment and 20 for the control groups making a total of forty subjects from the Istanbul have been analyzed. "Problem Solving Inventory", "Family Life and Child Rearing Attitudes Scale" were used for pre and post-test applications. The samples in experiment and control groups were consisted of people between the ages of 20-to 40 years at least graduated from high school and have children in preschool period. The developed program was applied in 10 sessions that took 90 minutes per week. In order to analyze the data t-test and ANOVA 2x2 were used. Data, obtained from Problem Solving Inventory scores and 4 scales of "Family Life and Child Rearing Attitudes Scale" (the scales of Over Protective Motherhood, Refusing Being Housewife, Spouse Incompatibility, Pressure and Discipline), excluding Democratic Act and Equality, showed that subject group's post test scores were significantly different from subject group's pre-test, control group's pre and post test scores. "Parent's Problem Solving Skill Development Program" was found effective in order to develop parent's problem solving skill and this effect made positive changes on parenthood life.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, ebeveynin problem çözme becerisini geliştirecek bir eğitim programının hazırlanması ve bu programın etkiliğinin sınanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul ilinden seçilen 20 deney ve 20 kontrol grubunda olmak üzere toplam 40 denekle çalışılmıştır. Araştırmada öntest-sontest uygulamaları için Problem Çözme Envanteri, Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği kullanılmıştır. Deneklerde; yaşlarının 20-40 arasında olması, en az lise mezunu ve okul öncesi dönemde çocuğunun bulunması şartı aranmıştır. Eğitim programı haftada bir gün 90 dakika süre ile 10 oturumda gerçekleştirilmiştir. Veriler; çift yönlü varyans analizi ve t-testi teknikleriyle incelenmiştir. Bulgularda, Problem Çözme Envanteri puanlarının ve Demokratik Davranma ve Eşitlik Tanıma boyutu dışında Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği'nin diğer 4 boyutu (Aşırı Koruyucu Annelik Boyutu, Ev Kadınlığını Reddetme Boyutu, Karı&Koca Geçimsizliği Boyutu, Baskı ve Disiplin Boyutu) açısından deney grubu sontest puanlarının, deney grubu öntest ve kontrol grubu öntest-sontest puanlarından anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir."Ebeveynin Problem Çözme Becerisini Geliştirme Programı" nın problem çözme becerisinin geliştirilmesinde etkili olduğu ve bu etkinin anne-babalığa ilişkin yaşantıya ve ebeveynliğin farklı boyutlarında olumlu değişikliğe yol açtığı görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Abromowitz; I.; Coursey, R. (1989) "Impact of an Educational Support Group on Family Participants Who Take Care of Their Schizophrenic Relatives." Journal of Consulting and Clinical Psychology. April, Vol. 57.
Aslan, E. (2002) Örgütte Kişisel Gelişim. Ankara: Nobel Yayınları.
Batıgün D. A. (2000) "Sorun Çözmeye Yönelik Terapiler: Tanımı ve Değerlendirme". Türk Psikoloji Bülteni. Sayı:19, Aralık.
Budak, B. (1999) "Lise Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek Düzeyi ile Sorun Çözme Becerileri Arasındaki İlişki". Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) .
Conger, R.; Rueter, M; Elder,G. (1999) "Couple Resilience to Economic Pressure". Journal of Personality and Social Psychology. January vol.76.
Davidson,E.; Deuser ,R.; Sternberg R.J. (1994) "The Role of Metacognition in Sorun Solving."In Metcalfe& Shimamura (eds) Metacognition (207-226) Cambridge: MIT press.
Dinçer, A.Ç. (1995) "Anaokuluna Devam Eden 5 yaş Grubu Çocuklarına Kişiler Arası Sorun Çözme Becerilerinin Kazandırılmasında Eğitimin Etkisinin İncelenmesi". Ankara: H. Ü. Sosyal Bilimler. Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi) .
Erdoğan, İ. (2000) Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği. İstanbul: Sistem yay.
Kulaksızoğlu, A. (1998) Ergenlik Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Kulaksızoğlu, A. (1985) "Ergen-Aile Çatışmaları ile Annenin Tutumları Arasındaki İlişki ve Ergenin Sorunları" (Eğitim Bilimleri Doktora Tezi). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi.
Merzano, R ; Brandt, R; Hughes, C. (1989) Dimensions of Thinking. USA: Semline Inc.
Reis, S.
;
Heppner, P.
(1993
) "Examination of Coping Recources and Family Adaptation in Mothers and Daughters of İncestuous Versus Nonclinical Families". Journal Of Counseling Psychology. January Vol. 40 .
Savaşır, I ; Şahin, N. (1997) Bilişsel - Davranışçı Terapilerde Değerlendirme. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Saygılı H. (2000) "Sorun Çözme Becerisi ile Sosyal ve Kişisel Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Erzurum :A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi ).
Sungur, N. (1992) Yaratıcı Düşünce. İstanbul : Özgür Yayın Dağıtım.
243
Terzi I.Ş. (2000) "İlköğretim Okulu Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kişilerarası Sorun Çözme Beceri Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Ankara: G. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Wilczenski, F.; Bontrager, T.; Ventrone, P.; Correia, M. (2001) "Observing Collaborative Sorun Solving Processes and Outcomes." Psychology in the Schools, Vol. 38(3).
Yavuzer, H. (1990) Ana- Baba Okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yavuzer, H. (1996) Ana- Baba ve Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
244

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com