Buradasınız

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ

LEADERSHIP STYLES OF MUSIC TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The study was carried out to identify the leadership styles of music teachers basing on Mc Gregor's X-Y Theory. Music teachers' leadership styles were also investigated in relation to the type of (private/government) and the level of school they work (primary/secondary), their field (music) efficacy, perceived musical environment of the school and the level of satisfaction of being a music teacher. The population of the study is the music teachers who work in İstanbul. The sample of the research is consisted of 97 primary and secondary school teachers (72 women, 25 men) from the six different districts of İstanbul. Teacher Leadership Styles Scale developed by Deniz and Hasançebioğlu (2002) was used to measure the leadership styles of music teachers. The major results of the study are as follows: (1) Music teachers are found to be semi democratic, (2) Private school music teachers are more democratic than the public school music teachers, (3) Significant differences are found between the leadership styles of music teachers regard to their level of field efficacy, job satisfaction, having sufficient materials for music education.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma ile Mc Gregor'un X-Y teorisine uygun olarak müzik öğretmenlerinin liderlik stillerinin belirlenmesi ve bu liderlik stilleri ile okul türü, öğretim kademesi, alan bilgisi yeterliliği, müzik eğitimi ortamı ve müzik öğretmeni olmaktan duyulan memnuniyet gibi çeşitli değişkenler açısından farklılaşma durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında görev yapan müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, İstanbul ili Anadolu yakasındaki 6 farklı ilçede bulunan 81 ilk ve orta öğretim kurumundan, ulaşılabilenden elde edilen 97 (72'si kadın, 25'i erkek) müzik öğretmeni oluşturmuştur. Müzik öğretmenlerinin liderlik stillerini ölçmek için Deniz ve Hasançebioğlu (2002) tarafından geliştirilen Öğretmen Liderlik Stilleri Ölçeği (ÖLSÖ) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, müzik öğretmenlerinin liderlik stillerinin yarı demokratik olduğu tespit edilmiştir. Özel okulda öğretmenlik yapanların daha demokratik oldukları gözlenmiştir. Müzik öğretmenlerinin liderlik stilleri alan bilgilerinin yeterliliğine göre, yeterli araç gereç olup olmamasına göre, mesleklerini severek yapmalarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.

REFERENCES

References: 

Çelik, V. (2000). Eğitimsel Liderlik, Pegam A Yayınevi, 2.Baskı, Ankara.
Deniz, L. ve Hasançebioğlu, T. (2003). Öğretmen liderlik stillerini belirlemeye yönelik bir ölçek çalışması, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:17, s.55-62.
Koçel, T. (1999). İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 7.Baskı, İstanbul.
Seçgel, N. (2005). Müzik öğretmenlerinin liderlik stilleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
Sungur, N. (1997). Yaratıcı Düşünce, Evrim Yayınevi, 2.Baskı, İstanbul.
Ş işman, M. (2002). Öğretim Liderliği, Pegem A Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
Tevrüz, S., Artan İ. ve Bozkurt T. (1999). Davranışlarımızdan Seçmeler, Beta Basın Dağıtım, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com