Buradasınız

ÖZEL EĞİTİM MESLEK ELEMANLARININ BİLGİSAYAR TUTUMLARI VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖZEL EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE YETERLİLİK SEVİYELERİ

SPECIAL EDUCATION PROFFESSIONALS' COMPUTER ATTITUDES AND OPINIONS AND EFFICACY LEVELS TOWARD COMPUTER ASSISTED SPECIAL EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to find out the opinions of special education proffesionals towards computer assisted special education and of perceived computer efficacy levels in computer assisted special education and computer attitudes in general. The sample of the study consisted of 329 special education proffessionals (female 58%, n:192; male 42%, n:137) working in special education schools in İstanbul. Computer attitudes of special education proffessionals were measured by Computer Attitude Scale-Marmara (CAS-M) developed by Deniz (1996) whereas opinions towards computer assisted special education and perceived computer efficacy levels in computer assisted special education were measured by 8 questions. Some of the major findings are as follows: (a) No significant differences were found between gender, type of school (public/private), type of special education field (mentally retarded, hearing impaired, visual handicaps etc.) and computer attitudes of special education proffessionals; (b) Special education proffessionals have positive opinions towards computer assisted special education; (c) Special education proffessionals have lack of knowledge and experience towards computer assisted special education applications, software and hardware.
Abstract (Original Language): 
Özel eğitim kurumlarında çalışan özel eğitim meslek elemanlarının, özel eğitimde bilgisayar destekli eğitime yönelik görüşlerinin, bilgisayar tutumlarının ve bilgisayar yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde 2004-2005 öğretim yılında özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 329 (kadın %58, n:192; erkek %42, n:137) özel eğitim meslek elemanı oluşturmuştur. Özel eğitim meslek elemanlarının bilgisayar tutumları Deniz (1996) tarafından geliştirilen Bilgisayar Tutum Ölçeği-Marmara (BTÖ-M) aracılığıyla belirlenmiştir. Özel eğitim meslek elemanlarının özel eğitimde bilgisayar destekli eğitimin yararına yönelik görüşleri ile bu alandaki yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla da araştırmacılar tarafından oluşturulan 8 soruluk bir anket kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre özel eğitim meslek elemanlarının, cinsiyetlerine, görev yaptıkları kurum türüne (devlet/özel) ve hizmet verdikleri engel türüne yönelik olarak bilgisayar tutumlarının farklılaşmadığı belirlenmiştir. Özel eğitim meslek elemanlarının bilgisayar destekli özel eğitim uygulamalarıın yararlı olacağını düşündükleri bununla birlikte bilgisayar destekli özel eğitim uygulamalarına ve bu uygulamalarda kullanılacak yazılım ve donanımlara yönelik olarak ise kendilerini çoğunlukla yetersiz algıladıkları anlaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Bayhan, P. (2001).
Zihinse
l engelli çocukların eğitiminde teknolojinin kullanılması. Çağdaş Eğitim, 274, 17-21.
Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N., Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 19-28.
Çelik, H.C., Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10), 27-38.
Deniz, L.(1995) Öğretmen adaylarının bilgisayar tutumları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 1995, 51-60.
Deniz, L. (1994). Bilgisayar Tutum Ölçeği (BTÖ-M)'nin geçerlik, güvenirlik, norm çalışması ve örnek bir uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Goldman, S.R.; Pellegrino,
J.W
. (1987). Information processing and educational microcomputer technology: Where do we go from here?. Journal of Learning Disabilities, 20 (3), 144-154.
Howard, J. R., Busch, J. C. (1991). The change-over to computer-based technology in early childhood special education, Journal of Research on Computing in Education, 23 (4), 530-545.
McCoy Leah P.; Heafner, Tina L. (2004). Effect of gender on computer use and attitudes of college seniors. Journal of Women & Minorities in Science & Engineering,
10,1, 55-66.
Mizrachi, D. ve Shoham, S. (2004). Computer attitudes and library anxiety among undergraduate: A study of Israeli B.Ed. students. The International Information & Library Review, 36, 1, 29-38.
MacArthur, C. A. (1996) Using technology to enhance the writing processes of students with learning disabilities, Journal of Learning Disabilities, 29(4), 344-354.
MacArthur, C. A., Haynes, J. A., & Malouf, D. (1986). Learning disabled students' engaged time and classroom interaction: The impact of computer-assisted instruction. Journal of Education Computing Research, 2, 189-198.
Özsoy, Y., Özyürek, M., Eripek, S. (1996). Özel eğitime muhtaç çocuklar: Özel eğitime giriş. 6.Baskı, Karatepe Yayınları, Ankara.
73
Pişkin, Ü. (1995) 5-8 Yaş grubu otistik çocukların kavram eğitimlerinde bilgisayar ile eğitici yönlendirmesinin etkilerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Rieth,
H
. J., Bahr, C., Polsgrove, L., Okolo, C., & Eckert, R. (1987). The effects of microcomputers on the secondary special education classroom ecology. Journal of Special Education Technology, 8(4), 36-45.
Schmidt, M., Weinstein, T., Niemic, R., & Walberg, H. J. (1985). Computer-assisted instruction with exceptional children. Journal of Special Education, 19(4), 493¬501.
Sevinç, Ş. (1996). İşitme kayıplı çocuklarda eğitimci tarafından verilen eğitim ile bilgisayar destekli eğitimin karşılaştırılması. Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Torgeson, J.K.,
Barker
, T. A. (1995) Computers as aids in the prevention and remediation of reading disabilities, Learning Disabilities Quarterly, 18, 76-87.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com