Buradasınız

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

FACTORS INFLUENCING UNIVERSITY STUDENTS COMMUNICATION SKILLS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the factors influencing communication skills of university students. Descriptive method was used in this study. For this purpose 380 (190 females; 190 males) students are randomly recruited from Mugla University Faculty of Education's various departments. Main instruments are "Information Gathering Form", "Interpersonal Relationship Styles Scale", "Relationship Scales Questionnaire", "Rosenberg Self-Esteem Inventory -Self-Esteem Subscale-" and "Communication Skills Inventory". SPSS for WINDOWS was used for data analysis. Multiple hierarchical regression analysis was used for explaining students' communication skills; correlational statistics was also employed to search for relationships among all variables. The findings showed that the interpersonal relationship styles -humanity and sensitivity subdimensions-, attachment styles -secure and fearful subdimensions- and self-esteem important predictors of communication skills. The results are discussed in the light of previous findings and in the context of interpersonal relationship styles, attachment styles, self-esteem and communication skills conducting future research for implications as well.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu çalışma betimsel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırma, amacına uygun olarak Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören farklı gruplarda tesadüfi seçimle 380 kişi üzerinde (190 kız; 190 erkek) gerçekleştirilmiştir. Araştırmada "Bilgi Toplama Formu", "Kişilerarası İlişki Tarzları Ölçeği", "İlişki Ölçekleri Anketi", "Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri" ile "İletişim Becerileri Envanteri" kullanılmıştır. Veri analizleri için SPSS/WINDOWS kullanılmıştır. Öğrencilerin iletişim becerilerini açıklamak için "çok yönlü hiyerarşik regresyon analizi"; değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için "korelasyon" kullanılmıştır. Araştırma bulguları, üniversite öğrencileri için kişilerarası ilişki tarzlarının alt boyutları olan "insan severlik", ve "duyarlılığın"; bağlanma stillerinin alt boyutları olan "güvenli" ve "korkulu" bağlanmanın; ve benlik saygısının iletişim becerilerinin önemli yordayıcıları olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçları, önceki bulgular ışığında kişilerarası ilişki tarzları, bağlanma stilleri, benlik saygısı ve iletişim becerileri kapsamında başka araştırma ve uygulamalara da yol gösterecek bağlamda tartışılmıştır.
59
72

REFERENCES

References: 

Ainsworth, M., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: a
psychological study of the strange stiuation, Hillsdale Press, New Jersey.
Berscheid, E. (1994). Interpersonal relationships, Annual Review of Psychology, 1, 3, 79¬129.
Bilen, M. (1995). Sağlıklı insan ilişkileri, Armoni Yayınları, İstanbul.
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Attachment, Basic Books, New York.
Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Separation, anxiety and anger, Basic Books, NY.
Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Sadness and depression, Basic Books, New York.
Broder, M. S. (2001). The art of staying together, Academic Press, New York.
Christensen, A. & Heavey, C. (1990). Gender and social structure in the demand-withdraw pattern of marital conflict, Journal of Personality and Social Psychology,
59, 3, 73-81.
Corey, G. (2001). Theory and practice of counseling and psychotherapy (6th ed.), Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
Creasey, G. & McInnis, M. H. (2001). Affective responses, cognitive appraisals and conflict tactics in late adolescent romantic relationships: associations with attachment orientations, Journal of Counseling Psychology, 48, 2, 85-96.
Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniveristesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Ankara.
Erözkan, A. (2004). Romantik ilişkilerde reddedilmeye dayalı incinebilirlik bilişsel değerlendirme ve başaçıkma, Basılmamış Doktora Tezi, KTÜ-SBE, Trabzon, 2004.
Ersanlı, K. ve Balcı, S. (1998). İletişim becerileri envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Cilt 2, Sayı
10.
Gibson, R. L. & Mitchell, M. H. (1995). Introduction to counseling and guidance, 4th Ed., Merrill, Prentice Hall.
Giffin, K. & Patton, B. R. (1997). Basic readings in interpersonal communication, New York: Harper-Row.
70
Griffin, D. W. & Bartholomew, K. (1994). The metaphysics of measurement: The case of adult attachment, Advances in Personal Relationships, 5, 17-52.
Griffore, R. J., Kallen, D. J., Popovich, S., & Powell, V. (1990). Gender differences in correlates of college students' self-esteem, College Student Journal, 24, 287-291.
Güngör, A. 1989. Lise öğrencilerinin özsaygı düzeylerini etkileyen etmenler, Yayımlanmamış Doktora Tezi H.Ü. Ankara.
Hinde, R. A.
(1989)
. Towards understanding relationships, Academic Press, New York.
Hirsch, B., & DuBois, D. (1991). Self-esteem in early adolescence: the identification and prediction of contrasting longitudinal trajectories, Journal of Youth andAdolescence,
20, 53-72.
LaFollette, H. (1996). Personal relationships: Love, identity and morality, Blackwell Publishing, Cambridge.
Lorr, M. (1986), Development of interpersonal style inventory, Journal of Research in
Personality, 20, 107-144.
McKay, M. & Patrick, F. (2000). Self-esteem: A proven program of cognitive techniquesfor assessing, improving and maintaining your self-esteem, Oakland, CA: New Harbinger Publications.
Mikulincer, M., & Nachshon, O. (1991). Attachment styles and patterns of self-disclosure, Journal of Personality and Social Psychology, 61, 321-331.
Murray, S. L. (2001). The contingencies of interpersonal acceptance: When romantic relationships function as a self-affirmational resource?, Motivation and Emotion, Vol. 25, Nr.1, pp.163-189.
Murray, S. L., Holmes, J. G. & Griffin, D. W. (2000). Self-esteem and the quest for felt security: How perceived regard regulates attachment processes?, Journal of Personality and Social Psychology, 78, 2, 478-498.
Murray, S .L., Rose, P., Bellavia, G. M., Holmes, J. G., & Kusche, A. G. (2002). When rejection stings: How self-esteem constrains relationship-enhancement processes, Journal of Personality and Social Psychology, 83, 3, 556-573.
O'Brein, K. M., Freidmen, S. M., Tipton, L.C., Linn, S. G. (2000). Attachment, separation, and women's vocational development: A longitudinal analysis, Journal of Counseling Psychology, 47, 301-316.
71
Osterhout, W. & Ann, S. (2004). The relationship of attachment, individuation, motivation, self-esteem, and coping to the retention of college students, Personality Social Psychology Bulletin, 30, 1243-1254.
Özer, K.(2000). İletişimsizlik becerisi, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
Öztan, N. (1994). Kişilerarası ilişkiler tarzı ölçeği geçerlik ve güvenirliği: Bir ön çalışma. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Türk Psikoloji Derneği Yayınları.
Pişkin, M. (1997). Türk ve İngiliz lise öğrencilerinin benlik saygısı yönünden karşılaştırılması. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Kitabı, (21-35), Çukurova Üniv. Yay., Adana.
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Rusbult, C. E. ve diğerleri. (1991). Accomodation processes in close relationships, Journal of Personality and Social Psychology, 60, 2, 53-78.
Sümer, N. ve Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma, Türk
Psikoloji Dergisi, 14, 71-106.
Wright, D. E. (1999). Personal relationships: An interdisciplinary approach, Mayfield Publishing, California.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com