Buradasınız

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main purpose of this study is to explore the vocational expectations of the students who attend in the Department of Computer Education and Instructional Technology (CEIT). With this aim in mind, 526 students from the universities of Çukurova, Dokuz Eylül, Gazi, Karadeniz Technical, Marmara, Ondokuz Mayıs ve Uludağ completed the questionnaires pertaining to their vocational expectations. To specify the dependency between demographic characteristics and vocational expectations %2 was conducted. At the end, it was revealed that vocational expectations of the students depend on their gender, parents' income, class and universities.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) öğrencilerinin mesleki beklentilerinin belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Çukurova, Dokuz Eylül, Gazi, Karadeniz Teknik, Marmara, Ondokuz Mayıs ve Uludağ üniversitelerinin BÖTE bölümlerinde öğrenim görmekte olan 526 lisans öğrencisine araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket uygulanmıştır. Ankette yer alan her bir maddenin, öğrencilerin demografik özelliklerine bağlı olarak değişip değişmediğini belirlemek amacıyla Ki-Kare (%2) testi uygulanmıştır. Analizler sonucunda, BÖTE bölümü öğrencilerinin mesleki beklentilerinin cinsiyetlerine, ailelerinin gelir düzeylerine, öğrenim görmekte oldukları sınıf ve üniversitelere bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akgül, A. (2005). Araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri. Ankara: Emek Ofset Ltd.
Anadolu Üniversitesi (2008). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü. URL: www.egt.anadolu.edu.tr/bilgveogrttekegt. Erişim Tarihi: 20.01.2007.
Büyüköztürk, Ş. (2002). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörler. Eğitim Yönetimi, 8 (30), 187-204.
Deryakulu, D. ve Olkun, S. (2006). Bilgisayar öğretmenlerinin mesleki sorunları: çevrimiçi tartışma forumu mesajlarına dayalı bir çözümleme. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
Erden, M. (1989). H.Ü.eğitim fakültesi eğitim bilimleri bölümü öğrencilerinin meslekleri ile ilgili beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 93-107.
Erdoğan, Y. ve Arslan, A. (2007). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin mesai arkadaşları tarafından algılanma biçimleri. Ulusal Teknik Eğitim ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
Kuzgun, Y. (1982). Mesleki rehberliğin bireylerin yetenek ve ilgilerine uygun meslekleri tanımalarına etkisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Yayın no:118.
Okçabal, R. ve Gök, F. (1999). Öğretmen profili araştırma raporu, 75. yılda eğitim. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
Tortumoğlu, G., Daştan, A. ve Verep, S. (2004). Erzurum ilinde bir grup sağlık personelinin mesleki sorun, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve mesleki beklentilerin saptanması. İnsan Bilimleri Dergisi, 1 (1), 1-14.
144

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com