Buradasınız

AKADEMİK ALANDA ARZULARIN ERTELENMESİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE TURKISH VERSION OF THE ACADEMIC DELAY OF GRATIFICATION SCALE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is evaluating the validity and reliability of academic delay of gratification scale developed by Bembenutty and Karabenick in 1998 for the conditions in Turkey. Samle of study consist of 432 university student. Results of language equivalance indicated that the correlation between turkish and englihs forms of the adog scale was quite high (r=.87). As a result of factor analysis there is only one factor. Internal consistency of the scale was .79 and test retest reliability coefficient was .73. The item-total correlations ranged from .464 to .670, and item-reminder correlations ranged from .323 to .558. According to these findings, academic delay of gratification scale, is a valid and reliable instrument that can be used on university students.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Bembenutty ve Karabenick (1998) tarafından geliştirilen akademik alanda arzuların ertelenmesi ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması ve geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılmasıdır. Araştırma 432 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği, açımlayıcı faktör analizi yoluyla tespit edilmiştir. Güvenirlik için iç tutarlılık ve test tekrar test katsayıları incelenmiştir. Dil eşdeğerlik bulgusuna göre, ölçeğin orijinal İngilizce formu ile uyarlanan Türkçe formu arasında .87 düzeyinde pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, orjinaline uygun olarak ölçeğin tek boyuttan oluştuğu görülmüştür. Madde analizi sonucunda, madde toplam korelasyonlarının 464-.670 arasında, madde kalan korelasyonlarının .323-.558, arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .79, test-tekrar-test güvenirlik katsayısı ise .73 olarak bulunmuştur. Bu bulgulara dayanarak, akademik alanda arzuların ertelenmesi ölçeğinin üniversite öğrencilerinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

REFERENCES

References: 

Avcı, S. (2008). Öğretmen Adaylarının, Gelecek Zaman Algıları, Akademik Alandaki Arzularını Erteleme Konusundaki İsteklilikleri, Algılanan Araçsallıkları, Sosyo¬Ekonomik Düzeyleri ve Akademik Başarıları Arasındaki Açıklayıcı ve Yordayıcı İlişkiler Örüntüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ayduk, O., R. M.
Denton
, W. Mischel, G. Downey, P.K. Peake, M. Rodriguez (2000). "Regulating the Interpersonal Self: Strategic Self-Regulation for Coping With Rejection Sensitivity", Journal of Personality and Social Psychology, 79/8, pp:776-792.
Bembenutty, H. (2002, April 1-5). Self Regulation of Learning and Academic Delay of Gratification: Individual Differences among Collage Students. Paper presented at the annual meeting of The Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.
Bembenutty, H., S.A. Karabenick (1996, March). Academic Delay of Gratification Scale: A new measurement for Delay of Gratification. Paper presented at the annual meeting of The Annual Meeting ofthe Eastern Psychological Association, Philadelphia.
Bembenutty, H., S.A. Karabenick (1998, Febuary). Individual Differences in Academic Delay Of Gratification. Paper presented at the annual meeting of The Annual Meeting ofthe Eastern psychological Association, Boston.
Bembenutty, H., W.J. McKeachie, S.A. Karabenick, Y.G. Lin (2000, April 24-28). Emotion Regulation and test Anxiety: the Contribution of Academic Delay of Gratification. Paper presented at the annual meeting of The Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.
Bembenutty, H., W.J. McKeachie, S.A. Karabenick, Y.G. Lin (2001, April 10-14). Teaching Effectiveness and Course Evaluation: The role of Academic Delay Of Gratification. Paper presented at the annual meeting of The Annual Meeting of the American educational research Association, Seattle.
Büyüköztürk, Ş. (2002). "Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı", Kuramve UygulamadaEğitim Yönetimi, 32,pp:470-483.
Büyüköztürk, Ş., Ö. Akgün, Ö. Kahveci, F. Demirel (2004). "Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği'nin Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Kuram ve UygulamadaEğitim Bilimleri, 4/2, pp:207-239
Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7. Baskı, Pegema Yayıncılık, Ankara.
Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 9. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.
Lomranz, J., D. Shmotkin, B. Katznelson
(1983)
. "Coherence as a measure of future time perspective in children its relationship to delay of Gratification and Social Class", InternationalJournal ofPsychology, 18/5, pp:407-413.
9
Metcalfe, J., W. Mischel (1999). "A hot/cool system Analysis of Delay of gratification: Dynamics of Wilpower", Psychological Review, 106/1, pp:3-9.
Mischel, W. (1974). "Processes in Delay of Gratification", Advances in Experimental Social Psychology, (Ed: L. Berkowitz), Academic Press, San Diego, CA.
Mischel, W. (2004). "Toward an Integrative Science Of The Person", Annual Review of Psychology, 55, pp:1-22.
Mischel, W., Y. Shoda (1998). "Reconciling processing dynamics and personality dispositions", Annual Review ofPsychology, 49, pp:229-258.
Mischel, W., B. Underwood (1974). "Instrumental Ideation in Delay of Gratification", ChildDevelopment, 45/4, pp:1083-1088.
Mischel, W., O. Ayduk (2002). "Self-Regulation in a Cognitive-Affective Personality System: Attentional Control in the Service ofthe Self, Self and Identity, 1, pp:113— 120.
Tezbaşaran, A (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Klavuzu. Türk Psikologlar Derneği Yayını, Ankara.
10

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com