Buradasınız

SALDIRGANLIK ENVANTERİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI

THE ADAPTATION OF AGGRESSION INVENTORY INTO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study it is intended to test the validity and reliability of the Turkish adaptation of the Aggression Inventory (AI). In this context, the data of research has been attained from 438 (M =290, F=148) university students studying in different faculty of Marmara University, in 2008-2009 academic year. The inventory used in the research has 30 items, Likert type and 5 point response format. Criterion related validity method was used to determine validity of inventory. Criterion related validity was shown that there was significant correlation between Aggression Inventory and Aggression Questionnaire (r=.766). In order to calculate the reliability, Cronbach alpha, item-total correlations, item remainder correlations, and test-retest methods were applied. Cronbach alpha coefficient of the inventory was found “.823”; test-retest correlation coefficient was “r=.528”. Item-total correlation co-efficiencies vary between “.229” and “.689”. Item-reminder correlation co-efficiencies’ values ranged between “.134” and “.619”. According to the results of item analysis, all item had a high discrimination index value. The results indicated that the Aggression Inventory can be used to determine a valid and reliable measure of various reactions of aggression.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Saldırganlık Envanteri’nin (SE) (Aggression Inventory) Türkçeye uyarlanması ve ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırma verileri, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde eğitim gören toplam 438 (148 bayan, 290 erkek) üniversite öğrencilerinden elde edilmiştir. Envanter, (SE) 30 maddeli, beşli Likert tipi bir ölçme aracıdır. Çalışmada, envanterin orijinal faktör yapısına bağlı kalınarak geçerliliği test etmek üzere ölçüt bağımlı geçerlik yönteminden yararlanılmıştır. Ölçüt bağımlı geçerlik analizi sonucunda SE ile saldırganlık ölçeği (SÖ) asında (r= .766) istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Envanterin güvenirliğini test etmek üzere Cronbach alpha, madde-toplam, madde-kalan, madde ayırtedicilik ile test-r-test metotları kullanılmıştır. Yapılan istatiksel analizler neticesinde envanterin Cronbach Alpha değeri α=,823, test-r-test güvenirlik katsayısı ise “r=.528” olarak bulunmuştur. Saldırganlık Envanterinin madde toplam korelasyon değerlerinin “,229” ile “,689” arasında, madde kalan korelasyon değerlerinin ise “,134” ile “,619” arasında değiştiği görülmüştür. Madde ayırt edicilik analizi neticesinde ise her maddenin ayırt ediciliğinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan analiz sonuçları Saldırganlık Envanteri’nin değişik saldırganlık tepkilerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur.
101
120

REFERENCES

References: 

Allende, K.L. (2004). Relationships violence: women perpetrators. Unpublished Doctoral Dissertation, La Verne University, California.
Aronson, E.; Wilson, T.D; Akert. R.B. (2005). Social psychology. Pearson Education International. Fifth Edition.
Atkınson, R.L, .Atkınson. R.C, Smith, E.E, Bem, D.J, Hoeksema, S.N. (1999.) Psikolojiye giriş. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
Berkowitz, L. (1964). Aggressive Cues in Aggressive Behavior and Hostility Catharsis. Psychological Review, 71; 104-122.
Berkowitz, L. (1987). Frustration, appraisals, and aversively stimulated aggression. Aggressive Behavior, 14; 3-11.
Berkowitz, L. (1990). On the formation and regulation of anger and aggression. American Psychologist, April; 494-503.
Can, S. (2002). Aggression Questionnaire adlı ölçeğin Türk popülasyonunda geçerlik ve güvenirlik çalışması. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Psikiyatri Servisi, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, İstanbul.
Dollard, J; Doob, L; Miller, N; Mowrer, O.H., & Sears,R. (1998). Frustration and aggression. Florence, KY: Routledge.
Ergin, D. Y. (1995). Ölçeklerde geçerlik ve güvenirlik. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 7, 125–148.
Felsten, G. & Hill, V. (1999). Aggression questionnaire hostility scale predicts anger in response to mistreatment. Behavior Research and Therapy, 37; 87-97.
Fromm, E. (1993). Insandaki yıkıcılığın kökenleri. 2. Baskı. İstanbul: Payel Yayınaları.
Gehlbach, L.A.N. (2000). The relation between emotional state, social cognition, and aggression in boys. Unpublished Doctoral Dissertation. Southern Illinois University.
Gladue, B., A. (1991). Aggressive behavioral characteristics, hormones, and sexual orientation in men and women. Aggressive Behavior, 17, p: 313-326
Gladue B. A., (1994). Measures for clinical practice: Asourcebook: Vol. 2 Adults (4th ed.). Fischer, J., & Corcoran, K. (Ed) New York: Oxford University Press.
120
Jarvinen, L.K. (2001). Aggressive behavior. and social problem- solving strategies: A review of the findings of a seven-year follow-up from childhood to late adolescence. Criminal Behavior and Mental Health, 11, 236-250.
Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi. (5. Basım). Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd
Lui, J.H. (2004a). Concept analysis aggression. Issues in Mental Health Nursing, 25; 693-714.
Lui, J.H. (2004b). Childhood externalizing behavior: theory and implications. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing; Jul-Sep 17, (3).
Morgan, C. (1998). Psikolojiye giriş. (Yayın Sorumlusu: Sirel Karakaş ve Diğerleri). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları. Yayın No: 1.
Morris, C.G. (2002). Psikolojiyi anlamak. (Çev: Belgin Ayvaşık ve Melike Sayıl). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. No: 23.
Özgüven, İ.E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.
Pakaslahti, (2000). Children’s and adolescents’ aggressive behavior in context: The development and application of aggressive problem-solving strategies. Aggression and Violent Behavior, 5(5); 467–490.
Palmer. J, ve Thakordas. V, (2003). Relationship between bullying and scores on the Buss-Perry Aggression Questionnaire among imprisoned male offenders. Aggressive Behavior, 31; 56-66.
Şenel, F.,( 2003). Beynin gizemi. Bilim ve Teknik Dergisi. Yeni Ufuklara Eki. Ankara.
Tavşancıl, T., E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
Tekin, H. (1993). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Meso Yayınevi.
Walker, S. & Richardson, D.R. (1998). Aggression strategies among older adults: Delivered but not seen. Aggression and Violent Behavior, 3 (3); 287-294.
Well, D & Miller, M.J. (1993). Adolescent affective aggression: An intervention model. Adolescence, 28, (112); 2

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com