Buradasınız

RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN DİSİPLİN SORUNLARI VE ÖDÜLLENDİRME UYGULAMALARI

THE DISCIPLINARY PRACTICES AND REWARDING PROCESSES CONCERNING TEACHERS AND PRINCIPALS IN PUBLIC AND PRIVATE PRIMARY SCHOOLS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to emphasize the disciplinary issues concerning teachers and administration in primary schools and to identify the rewarding and punishment processes. The target population of this study consists of all primary school teachers and principals in Istanbul. The statistical data is gathered through the annual presentation files of inspectors and the research data collected through survey by the Personnel Office of the Directorate of National Education. The collected information, during the years from 1997–1998 to the end of 2008-2009, consists of data related with reward and punishment offers given to the disciplinary offences. Though indicating differences among years, the most common offences are misuse of authority, and obtaining illegal profit, job negligence, reactionary activities, insult and collecting illegal registration. The punishments that are mostly received are warning, condemnation and prohibition of salary receipt. The rewards on the other hand are limited to receiving bonus salaries and gratitude certificates. However, these rewards as counted, represent few of teachers and principals. In our country, there is a lack of practice about this concept. The disciplinary practices towards teachers and principals, is not in such a way that promotes quality of profession and motivate teachers and principals.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilköğretimde çalışan öğretmen ve yöneticilerin soruşturma konuları ile verilen ödül ve ceza uygulamalarının neler olduğunun belirlenmesine yöneliktir. Araştırmanın örneklemi, İstanbul ilinde ilköğretimde çalışan tüm öğretmen ve yöneticileri kapsamaktadır. Bu çalışmada toplanan veriler, ilköğretim müfettişlerinin yıllık sunum dosyalarındaki istatistiksel verilerden ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Özlük İşleri ile İstatistik Şubesi’nden tarama yoluyla çıkarılmıştır. Eldeki bilgiler, 1997–1998 öğretim yılından 2008–2009 öğretim yılı sonuna kadar olan süreçte, işlenen toplam disiplin suçlarına verilen ceza teklifleri ile ödüllere ilişkin verileri kapsamaktadır. Araştırma sonuçları, yıllara göre farklılık gösterse de en fazla suç sayılan eylemler sırası ile görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, hakaret ve saygısızlık, çıkar sağlama ile ilgili yolsuzluklardır. En fazla teklif edilen ceza önerileri ise; ihtar, uyarma, kınama ve aylıktan kesmedir. Ödüllendirmede, en fazla teşekkür ve aylıkla ödüllendirmeler verilmiştir. Ancak bu ödüller sayısal olarak çalışanların çok azını temsil etmektedir. Bu konuda ülkemizdeki uygulamalarda büyük eksiklikler bulunmaktadır. Öğretmen ve yöneticilere yönelik disiplin uygulamaları, çalışanları güdülendirecek ve hizmetin niteliğini artıracak biçimde değildir.

REFERENCES

References: 

Aksarı, M. (1995). Yöneticiden yöneticiye kıyak. Abece,105, 13- 15.
Aydın, M. (1986). Türk eğitim sisteminde denetime bir bakış. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Eğitim Bilimleri Sempozyumu Kitabı. Bildiriler. Malatya, 78- 84.
Balcı, E. (1992). Güdüleme kuramları ve Türkiye’de öğretmen ödülleri. Ankara. Adem Yayıncılık.
Balcı, E. (1991). Öğretmenlerin Sosyal Statüsü ve Ödüllendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitm Fakültesi Dergisi. Ankara Sayı:61, 121- 128.
Başar, H. (1995). Öğretmen değerlendirme. Ankara: Pegem Yayınları.
Başar, H. ( 2000): Eğitim denetçisi. Ankara: Pegem Yayınları.
Başar, H. (2006). Türkiye’de eğitim denetimi. Türkiye’de eğitim bilimleri; Bir bilanço denemesi. Editör: M. Hesapçıoğlu & A. Durmuş. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 158- 165.
Başaran, İ.E. (1982). Örgütsel davranışın yönetimi. Ankara: Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını. No:111.
Başaran, İ.E. (1985). Örgütlerde işgören hizmetlerinin yönetimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. No:139, 162- 185.
Beach, Dale S. (1975). The management of people at work. Newyork: Macmillian Publishing Company. Inc. 467- 469.
Canman, A.D. (1995): Çağdaş personel yönetimi. Ankara: TODAİ Enstitüsü Ya
Davis, K. (1984): İşletmelerde insan davranışı. Çev: Kemal Tosun ve diğerleri. İstanbul. İ.Ü. Yayınları.
Deci, E. L.; J. Nezlek & L.Sheinman (1981). Characteristics of the rewarder and intrinsic motivation of the reward. Journal and Personality and Social Psychology. 49(1), 1- 10
Eren, E. (2000). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul. Beta Yayınları
Gürsel, M. (2003). Okul yönetimi. (Kuram ve Uygulamalı). Konya: Eğitim Kitabevi.
99
Hicks, H.G.& C.R. Gullet (1981); Organizasyonlar, teori ve davranış. Çev. Besim Baykal İstanbul: İ.T.İ.A. :İşletme Fakültesi Yayınları.221- 224.
İlgar, l. (1996). Eğitim yönetimi, okul yönetimi, sınıf yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
Kaya, Y.K. (1993). Eğitim yönetimi, kuram ve Türkiye’de uygulama. Ankara: Set Ofset Matbaacılık.
MEB. (1983). Devlet memurlarının şikâyet ve müracaatları hakkında yönetmelik. Resmi Gazete. Sayı:17926.
MEB. (1989). Tebliğler Dergisi. 26 Aralık 1989. Sayı:2302.
MEB. (1991). Resmi Gazete. 03.06.1991- 20890
MEB.( 1999). Tebliğler Dergisi. 11/99- 2506
MEB. ( 2001- 2002). Milli Eğitim sayısal veriler, Ankara. MEB.
MEB. (2002- 2003). Milli Eğitim sayısal veriler, Ankara: MEB.
MEB. (2004). Performans yönetimi ve değerlendirme sistemi. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı,erişim:.http://www.meb.gov.tr 17 Ağustos 2004.
MEB. (2005). Resmi Gazete. 13.08.2005. Sayı:25905.
Milli Eğitim Müdürlüğü (2005). İstanbul. İstatistik Şubesi verileri.
Milli Eğitim Müdürlüğü. (2009). İstanbul. 2008- 2009 yılı Milli Eğitim Sayısal Veriler.
Milli Eğitim Müdürlüğü. (2009). İstanbul ili Milli Eğitim Müdürlüğü Soruşturma- Değerlendirme Şubesi verileri.
Nelson, D.L. & J.C.Quick. (1994). Organizational Behavior Foundations, Realities and Challenges. West Publishing Company. 141- 169.
Onaran, O. (1981). Çalışma yaşamında güdülenme kuramları. Ankara. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi. Yayın No: 470, 235- 254.
Oğuz, E. (2006).İlköğretim okul yöneticilerinin performanslarının değerlendirilmesine ilişkin görüşler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 46, 227–258.
Özlük Konuları.(2009). Özlük Konuları. Kariyer Basamakları. www. memurlar. biz. Erişim: 08.10.2009.
100
Reitz, H.J. (1987). Behavior in organizations. 3rd Edition, Irwin Inc. Illinoise, 43- 69.
Robbins, S.P. (1996). Organizational behavior: Concepts- Contraversies-applications.7th Edition, Prentice Hall International, 252-284.
Sarpkaya, R. (2003): İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik disiplin ve ödüllendirme uygulamaları”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 3(1), Mayıs, 189- 225.
Seçkin, N. (1990). Orta dereceli okul öğretmenlerinin aldıkları ödüller ve cezalara ilişkin bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 77, 33- 34.
Seyhani, M.; Özder, H.& Konedralı, G. (2009). KKTC ilkokul öğretmenlerine uygulanan ödül- ceza politikalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 15(57), 109–131.
Taştan, S. (2003). Motivasyon ve iş yaşamına etkileri. Yönetim & organizasyon ve insan kaynakları bilgi sitesi. http://www.insankaynaklari. gokçeada.com/motivasyon.html, 24.04.2003.
Thomason, F.G. (1981). A.Textbook of personnel management, Institute of Personel Management, London. 290-340.
Tevrüz, S. (2002): Motivasyon. Örgütlerde kişisel gelişim. Edit: A. E. Aslan. İstanbul: Nobel Yayınları. 95- 128.
Taymaz, H. (2005). Eğitim sisteminde teftiş. Kavramlar-ilkeler- yöntemler. Ankara: PegemA Yayınları.
Uyargil, C. (1998). Performans değerlendirme. İnsan kaynakları yönetimi. Edit: T. Kaynak; Z. Adal, İ. Ataay ve diğerleri. İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları. No:276, 205- 228.
Yıldırım, M.C. (2008). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin öğretmenlerin ödüllendirilmesine ilişkin görüşleri. Ankara. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Güz, Sayı:56, 663- 690.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com