Buradasınız

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GETİRDİĞİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI

VIEWS AND PRACTICES OF BIOLOGY TEACHERS REGARDING ASSESSMENT APPROACH INTRODUCED BY THE NEW BIOLOGY CURRICULUM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to assess the views of in-service biology teachers about the new biology curriculum and examine their views and practices with regard to new assessment and evaluation approaches introduced by the new curriculum. A qualitative approach was adopted in the research design. Participants of the study were eight biology teachers who were teaching biology in different types of secondary schools in Istanbul in the 2008-2009 academic year. Data was collected through semi-structured interviews and analyzed utilizing the “Constant Comparison Method”. The results of the study revealed that the participants generally viewed the new biology curriculum “ineffective”. The participants pointed out factors such as inadequate structure and content of the new curriculum, insufficient time devoted for biology teaching and over-crowded classes as reasons for their dissatisfaction. Besides, the results indicated lack of knowledge and understanding of the philosophy of the new curriculum on the teachers’ side. These factors negatively affected the participants’ understanding and practice of the new assessment and evaluation approaches introduced by the new curriculum. The results point out an urgent need for in-service education for teachers about the philosophical basis and practical applications of both the new curriculum and the assessment and evaluation approach introduced by the new curriculum.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı ortaöğretim kurumlarında görev yapan biyoloji öğretmenlerinin yeni öğretim programı hakkındaki görüşlerini belirlemek ve öğretmenlerin yeni öğretim programının getirdiği ölçme–değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşlerini ve uygulamalarını tespit etmektir. Öğretmenlerin bu konulardaki görüş ve uygulamalarını belirmek üzere araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2008 – 2009 öğretim yılında İstanbul’daki çeşitli Anadolu lisesi, düz lise ve fen lisesinde görev yapan sekiz biyoloji öğretmeni oluşturmuştur. Veriler katılımcılarla yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmış ve “Sürekli Karşılaştırma Yöntemi” ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları öğretmenlerin genel olarak yeni öğretim programını benimsemediğini ve yetersiz olarak gördüğünü göstermiştir. Öğretmenler yeni öğretim programını benimsememelerine neden olarak yeni programın kapsam ve içerik yönünden zayıf olması, mevcut haftalık ders saatinin yeni öğretim programının uygulanması için yetersiz olması, yeni programın gereklerini yerine getirmek için sınıf düzeninin uygun olmaması, sınıfların kalabalık olması gibi etkenleri göstermiştir. Bunun yanında sonuçlar öğretmenlerin öğrenciyi merkeze alan yapılandırmacı eğitimin temel felsefesi ve nasıl uygulanacağı konusunda bilgi eksikleri olduğunu da işaret etmektedir. Bu durum öğretmenlerin yeni programın getirdiği değerlendirme yaklaşımı hakkındaki anlayışlarını ve uygulamalarını olumsuz etkilemiştir. Bu sonuçlar, yaşanan eğitim reformu sürecinde yeni yaklaşımların teorik ve felsefi çerçevesinin öğretmenlere aktarımında başarıya ulaşılamadığını ve bu alanda yoğun ve uygulamaya dayalı hizmet içi çalışmaların gerekliliğine işaret etmektedir.

REFERENCES

References: 

Akpınar, E., & Ergin, Ö. (2006). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının
Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 172, 225–230.
Arık, R.S. (2006). Ölçme ve Değerlendirme Alanında İlköğretim Öğretmenlerinin
Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara
Üniversitesi, Ankara
Bakaç, M. (2003). Fen Bilgisi Öğretiminde Ölçme – Değerlendirme Üzerine Bir Çalışma.
Milli Eğitim Dergisi, 157.
Bell, B. (2000). Formative Assessment and Science Education: A Model and Theorizing.
In R. Millar, J. Leach, & J. Osborne (Eds.), Improving Science Education: the
Contribution of Research, (pp. 48-62) Philadelphia: Open University Press.
Black, P. & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment in
Education, 5(1), 7 – 74.
Cowie, B. & Bell, B. (1999). A Model of Formative Assessment in Science Education.
Assessment in education, 6(1), 101 – 116.
Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik
Düzeyleri: İlk ve Ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dergisi, 37(2), 99 – 104.
Erdal, H. (2007). 2005 İlköğretim Matematik Programı Ölçme Değerlendirme Kısmının
İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyonkarahisar Kocatepe
Üniversitesi, Afyonkarahisar.
Erdemir, Z.A. (2007). İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme
Etkinliklerini Etkin Kullanabilme Yeterliklerinin Araştırılması. Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
Fullan, M. G. (1991). The New Meaning of Educational Change. London: Cassell
Educational Limited Wellington House.
Fullan, M. G., & Hargreaves, A. (1991). What’s Worth Fighting for?: Working Together for
Your School. Andover: The Regional Laboratory for Educational Improvement of
the Northeast and Islands.
Fullan, M. G., & Miles, M. B. (1992). Getting Reform Right: What Works and What
Doesn’t. Phi Delta Kappan, 73(10), 744-752.
Glasser, B. & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for
Qualitative Research. New York: Adline De Gruyter, Inc.
158
Guskey, T.R. (2003). How Classroom Assessments Improve Learning. Educational
Leadership, 60(5), 6 – 11.
Güven, S. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının
Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, (177).
Hançer, A.H. (2006). Enhancing Learning though Constructivist Approach in Science
Education. International Journal of Environmental and Science Education, 1(2),
181– 188.
Kan, A. (2003). Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar. İleti Dergisi, 84, 7-9.
Karakuş, F., & Kösa, T. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Yeni Ölçme ve
Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 181.
Könings, K. D., Brand-Gruwel, S., & Van Merrienboer, J. J. G. (2007). Teachers’
Perspectives on Innovations: Implications for Educational Design. Teaching and
Teacher Education, 27, 985-997.
Ogan-Bekiroğlu, F. (2008). Performansa Dayalı Ölçümler: Teori ve Uygulama. Türk Fen
Eğitimi Dergisi, 5(1), 113-127.
Pilten, Ö. (2006). Sınıf Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programı Hakkındaki Görüş
Değerlendirme ve Yeterlikleri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Sadler, D.R. (1998). Formative Assessment: Revisiting the Territory. Assessment in
education, 5(1), 77 – 84.
Schraw, G., & Olafsan, L. (2003). Teachers’ Epistemological World Views and Educational
Practices. Journal of Cognitive Education and Psycology, 3(2), 178-235.
Senger, C.H. (2007). Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımları ve Bu Doğrultuda Hazırlanan
Yeni Müfredata İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi,
Kafkas Üniversitesi, Kars.
Türnüklü, B.E. (2003). Türkiye ve İngiltere’deki Matematik Öğretmenlerinin Değerlendirme
Biçimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 108 – 118.
TTKB. (2008). Ortaöğretim 10.sınıf biyoloji dersi öğretim programı. http://ttkb.meb.
gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=
75&min=10&orderby=titleA&show=10. Web adresinden 12.01.2009 tarihinde
edinilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com