Buradasınız

EKOLOJİK BAKIŞ AÇISI VE SOSYAL KAPİTAL KURAM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN İLK OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF INITIAL LITERACY SKILLS OF FIRST GRADE STUDENTS FROM THE ECOLOGICAL PERSPECTIVE AND SOCIAL CAPITAL THEORY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine the initial literacy skills of primary school pupils’ from the ecological perspective and social capital theory. The data were collected from 304 first graders from three public elementary schools in İstanbul (1 in Kadıköy and 2 in Ümraniye) during the 2007-2008 academic year. The study was conducted with a survey design. For data collection, following literacy skill scales which were developed by the researcher were used, namely, listening skill, reading skill, dictation and writing skills, comprehension (vocal), comprehension (syllable), comprehension (word), comprehension (sentence), comprehension (text-paragraph), punctuation and spelling and visual reading. A student-family questionnaire was also used to collect background information about students and their families. Notable results of the study are as follows: (a) The higher the mother’s education the higher were the literacy skill scale scores of the students. (b) The higher the father’s education the higher were the literacy skill scale scores of the students. (c) The higher the economical level, the higher were the literacy skill scale scores of the students. (d) The better the socio-cultural environment of the students’ school gets, the higher their literacy skill scale scores get. The results of the study were discussed within the framework of theoretical structure and previous research.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma becerilerini ekolojik bakış açısı ve sosyal kapital kuram çerçevesinde incelemektir. Araştırmanın örneklemini 304 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma, tarama modelinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında, öğrencilerin okuma yazma becerilerini ölçmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen; Dinleme Becerisi, Konuşma Becerisi, Okuma Becerisi, Dikte ve Yazma Becerisi, Okuduğunu Anlama (Ses), Okuduğunu Anlama (Hece), Okuduğunu Anlama (Kelime), Okuduğunu Anlama (Cümle), Okuduğunu Anlama (Metin-Paragraf), Yazım Kuralları ve Görsel Okuma ölçekleri ve Öğrenci-Aile Anketi kullanılmıştır. Araştırmanın belli başlı sonuçları şunlardır: (a) Öğrencilerin, anne eğitim düzeyi yükseldikçe okuma yazma becerisi ölçeklerinden aldıkları puanlar da yükselmektedir. (b) Öğrencilerin, baba eğitim düzeyi yükseldikçe okuma yazma becerisi ölçeklerinden aldıkları puanlar da yükselmektedir. (c) Öğrencilerin, ailelerinin ekonomik durumu yükseldikçe, okuma yazma becerisi ölçeklerinden aldıkları puanlar da yükselmektedir. (d) Öğrencilerin, okullarının bulunduğu sosyo- kültürel çevre iyileştikçe okuma yazma becerisi ölçeklerinden aldıkları puanlar da yükselmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, kuramsal yapı ve yapılan araştırmalar çerçevesinde tartışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Ahioğlu, Ş. (2006). Öğretmen ve veli görüşlerine göre farklı sosyoekonomik düzeydeki ailelerin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma sürecini etkileme biçiminin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Aikens, N.L. (2005). Out-of-school and within-school influences on socioeconomic differences in reading trajectories. Unpublished Dissertation, The University of North Carolina at Chapel Hill, USA.
Aikens, N.L., Barbarin, O. (2008). Socioeconomic differences in reading trajectories: The contribution of family, neighborhood, and school contexts. [Electronic version]. Journal of Educational Psychology. 100(2), 235-251.
Arslan, D. (2005). İlkokuma öğretiminde karşılaşılan güçlükler ve okumayı geliştirici duyuşsal yaklaşımlar. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Aşıcı, M. (2005). Okul çağında dil etkinlikleri “ilköğretim yıllarında okuryazarlık”. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Bayat, S. (2004). İlkokuma yazma öğretiminin cümle döneminde yapılması gereken etkinliklerin gerçekleşmesi düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri ve bu etkinliklerin gerçekleşme düzeyi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Begum, N. N. (2007). Effect of parent involvement on math and reading achievement of young children: Evidence from the Early Childhood Longitudinal Study. Unpublished Dissertation, Indiana University of Pennsylvania, USA.
Bilgiseven, Â. K. (1982). İktisat sosyolojisi açsından eğitim yolu ile kalkınmanın esasları (III. baskı). İstanbul: Divan Yayınları
Bonamy, R. O., Philip, S.D., Robert, P. (2005). Research Report; Predicting Literacy at Age 7 From Preliteracy at Age 4 [Electronic version]. Psychological Science. 16 (11), 861, New York.
Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: research perspectives. [Electronic version]. Developmental Psychology. 22 (6), 723-742.
Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. [Electronic version]. The American Journal of Sociology, 94, 95-120
165
Coşkun, N. (2003). İlkokuma yazma öğretiminde kullanılan yöntemler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Çatak, Ç. G. (2008). Yeni ilköğretim 1. sınıf ilkokuma yazma dersi öğretim programı uygulamasına yönelik öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Çelenk, S. (1993). İlkokuma yazma öğretiminde aşamalı bireşim tekniğinin etkinliği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Çelenk, S. (2002). İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlarla ilgili öğretmen görüşleri. İlköğretim-Online 1(2), 40-47, http://www.ilkogretim-online.org.tr.
Çelenk. S. (2006). Etkinlik temelli ilkokuma ve yazma öğretimi. İstanbul: Morpa.
Damar, M. (1996). İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan güçlüklerle öğretmen nitelikleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Deliveli, K. (2006). Yeni Türkçe programı ve birinci sınıflarda dil becerilerinin geliştirilmesi ve kazanılmasında yöntem sorunu. Çağdaş Eğitim Dergisi. 332, 26-31.
Demirel, M. (2006). İlkokuma yazma öğretimindeki değişiklikler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü.
Dexter, E. R. (2000). Literacy development in United States families: A multi-level analysis of the effects of maternal literacy, maternal schooling, family income, and home literacy supports on children’s growth in reading. Unpublished Dissertation, Harvard University, USA.
Dündar, R. (2006). Orta düzeyde zihinsel engelli çocuklara okuma öğretiminde ses temelli cümle ve cümle çözümleme yöntemlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Erdeniz, T. M. (2003). Öğretmenlerin ilkokuma yazma öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve çözümleme yöntemini uygulama becerisi (Kayseri ili örneklemi). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ferah, A. (1996). İlkokuma yazma öğretiminde görsel algılama ve zekânın yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
166
Gün, A. (2006). Öğretmenlerin ses temelli cümle yöntemine ilişkin algıları ve görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Gündüz, Y. (2006). Çözümlüme (cümle) yöntemi ile ses temelli cümle yönteminin karşılaştırılması. Çağdaş Eğitim Dergisi, 333, 40-45.
Hagans-Murillo, K.S. (2000). The effects of phonological awareness instruction on socioeconomic status differences in the acquisition of early literacy and reading skills in first graders from low socioeconomic settings. Unpublished Dissertation, University of Oregon, USA.
Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). İnsan - aile - kültür (3. basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Karadağ, R. (2005). İlköğretim birinci basamakta görev yapan öğretmenlerin ilkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve bireşim yöntemlerinin etkililiğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Karakelle, S. (1998). İlkokuma becerisinin kazanılmasını etkileyen bilişsel faktörler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kılıç, A. (2000). İlkokuma yazma öğretiminde programlandırılmış öğretime göre metin yönteminin etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kılıç, M. (1996). İlkokuma yazma öğretiminde temel problemler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Lee, M. (1992). Young children’s development of literacy and home literacy environments. Unpublished Dissertation, University of Michigan, USA.
Lindo, E.J. (1997). Family backround: a predictor of comprehension difficulty in the elementary grades. Unpublished Dissertation, Vanderbilt University, USA.
Nargül, E. (2006). Alan dışından atanan sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimindeki yeterlilikleri ve karşılaştıkları sorunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Neufeld, S.M. (1997). Perceptions of literacy in a first grade classroom. Unpublished Dissertation, University of Southern California, USA.
Oktay, A. (1982). Okul öncesi dönemde öğrenme ve okumaya hazırlıklı olmak. Eğitim ve Bilim, 39, 11-18.
167
Oymak, R. (1999). İlkokuma kitaplarında uygulanan ilkokuma öğretim yöntemleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özcan, E. (2003). 1948-1968 ilkokul Türkçe programlarında ilkokuma yazma öğretiminde çözümleme yöntemi (karşılaştırmalı bir çalışma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özsoy, M. (2006). Ses temelli cümle yöntemiyle okuma yazma öğretiminde karşılaşılan güçlükler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özsoy, U. (2006). Ses temelli cümle yöntemiyle okuma yazma öğretiminde karşılaşılan güçlükler (Eskişehir il örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Robertson, K.L. (1997). Phonological awareness and reading achievement of children from differing socioeconomic status backgrounds. Unpublished Dissertation, University of Rhode Island, USA.
Sadioğlu, Ö. (2005). Sınıf öğretmenliği anabilim dalı çıkışlı olan sınıf öğretmenleri ile başka kaynaklardan gelen sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimine ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Sarı, M. (2001). İkidilli çocukların çözümleme yöntemiyle okuma yazma öğrenirken karşılaştıkları güçlükler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Sy, S.R. (2002). Parent involvement and children’s transition to school in Asian American and European American families. Unpublished Dissertation, University of Michigan, USA.
Şenel, H. G. (2004). Öğretmenlerin ilkokuma yazma öğretiminde tercih ettikleri yöntemler. İlköğretim-Online 3(2), 48-53, [Online]: http://www.ilkogretim-online.org.tr
Tok, Ş., Tok, T.N., Mazı A. (2008). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 53, 123-144
Toker, T. (2006). İlkokuma yazma yöntemleri ve okuduğunu anlamaya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Turan, M. (2007). İlköğretim I. sınıf Türkçe dersi ilk okuma yazma programında uygulanan ses temelli cümle yönteminin uygulamadaki etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
168
Uçar, K.Ö.D. (2001). Okuma yazma öğretiminde kullanılan yöntemlerin etkililiğinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Uğuz, S. (2006). Ses temelli cümle yönteminin öğretmenler tarafından algılanma biçimleri ve uygulamada karşılaşılan güçlükler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ünüvar, P. (2002). Burdur ili ilköğretim okullarında ilkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Vatansever, H. (2008). Çözümleme (cümle) yöntemi e ses temelli cümle yöntemine göre okuma yazma öğrenmiş çocukların okuduğunu anlamadaki başarı durumlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Yalçın, Z. (1999). İlköğretim okullarında ilkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan güçlükler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yıldız, C., Okur, A., Arı, G., Yılmaz, Y. (2008). Yeni öğretim programına göre kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi (2. baskı). Ankara: Pegem A Akademi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com